16
1 ʻOku ne enginaki ke nau tokoni ki he masiva ʻoe kāinga lotu ʻi Selūsalema: 10 ʻOku ne fakaongolelei ʻa Timote: 13 Pea hili ʻae ngaahi akonaki fakakāinga, 16 ʻOku ne fakaʻosi ʻene tohi ʻaki ʻae ngaahi popōaki.
Pea ko e meʻa ki he tānaki tokoni ki he kāinga māʻoniʻoni, ke fai pe ʻekimoutolu, ʻo hangē ko ia kuo u fekau ki he ngaahi siasi ʻi Kalētia. ‌ʻI he ʻuluaki ʻaho ʻoe uike, ke mou taki taha vaheʻi ʻo tuku ʻae tokoni, ʻo fakatatau mo hono fakamonūʻiaʻi, koeʻuhi ke ʻoua naʻa ai ha tānaki ʻo kau ka hoko atu. Pea kau ka hoko atu, ko kinautolu te mou loto ki ai, te u fekau ʻakinautolu mo e ngaahi tohi, ke ʻave hoʻomou tokoni ʻofa ki Selūsalema. Pea kapau ʻe lelei ʻeku ʻalu foki, te nau ʻalu mo au. Pea ko eni, te u ʻalu atu kiate kimoutolu, ʻoka hili ʻeku ʻalu atu ʻi Masitōnia: he te u ʻalu atu ʻi Masitōnia. Pea te u nofo ʻapē ʻi he faʻahitaʻu momoko mo kimoutolu, koeʻuhi ke mou moimoiʻi au ʻi hoku fononga ki ha potu te u ʻalu ki ai. He koeʻuhi ʻe ʻikai te u fou atu kiate kimoutolu ʻi he fononga ni; ka ʻoku ou ʻamanaki te u nofo fuoloa siʻi ʻiate kimoutolu, ʻo kapau ʻe lelei ki he ʻEiki. Ka te u tatali ʻi ʻEfesō ʻo aʻu ki he Penitekosi. He kuo fakaava kiate au ʻae matapā lahi pea ʻaonga, pea ʻoku tokolahi ʻae fili. 10 Pea ko eni, kapau ʻe hoko atu ʻa Timote, vakai ke ʻiate kimoutolu taʻemanavahē ia: he ʻoku fai ʻe ia ʻae ngāue ʻae ʻEiki, ʻo hangē foki ko au. 11 Ko ia ke ʻoua naʻa manukiʻi ia ʻe ha tokotaha: kae tokoniʻi ia, ke fononga mai ʻi he fiemālie, koeʻuhi ke haʻu ia kiate au: he ʻoku ou ʻamanaki kiate ia fakataha mo e kāinga. 12 Pea ko e meʻa ki hotau kāinga ko ʻApolosi, naʻaku kole lahi kiate ia ke ne ʻalu atu mo e kāinga kiate kimoutolu: ka naʻe ʻikai siʻi loto ia ke ʻalu atu ʻi he kuonga ni; ka ʻe ʻalu atu ia ʻi ha kuonga tuʻutuʻumālie kiate ia. 13 Mou leʻo, tuʻumaʻu ʻi he tui, fai ʻo ngali mo e tangata, mou mālohi. 14 Ke fai hoʻomou ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he ʻofa. 15 ‌ʻOku mou ʻilo ʻae fale ʻo Setivena, ko e ʻuluaki fua ia ʻi ʻAkeia, pea kuo nau tuku ʻakinautolu ke tauhi ʻae kakai māʻoniʻoni, pea ʻoku ou kole kiate kimoutolu, ʻe kāinga, 16 Ke fakaʻapaʻapa ʻakimoutolu ki he kakai pehē, pea kiate kinautolu kotoa pē ʻoku tokoni mo kimautolu, pea ngāue. 17 ‌ʻOku ou fiemālie ʻi he haʻu ʻa Setivena mo Fotuneto mo ʻAkaiko: he ko ia naʻe toe meiate kimoutolu kuo nau totongi. 18 He kuo nau fakafiemālieʻi ʻae laumālie ʻoʻoku mo kimoutolu: ko ia mou fai ʻofa ki he kakai pehē. 19 Ko e ngaahi siasi ʻo ʻEsia ʻoku ʻofa atu kiate kimoutolu. ʻOku ʻofa lahi atu kiate kimoutolu ʻi he ʻEiki ʻa ʻAkuila mo Pisila, pea mo e siasi ʻoku ʻi hona fale. 20 ‌ʻOku ʻofa atu ʻae kāinga kotoa pē kiate kimoutolu. Mou feʻofoʻofani ʻaki ʻae ʻuma māʻoniʻoni. 21 Ko e tohi ʻofa eni ʻa Paula ʻaki hoku nima ʻoʻoku. 22 Kapau ʻoku ai ha tangata ʻoku ʻikai ʻofa ia ki he ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ke malaʻia ia. ʻOku haʻu ʻae ʻEiki. 23 Ke ʻiate kimoutolu ʻae ʻofa ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi. 24 Ke ʻiate kimoutolu kotoa pē ʻeku ʻofa ʻia Kalaisi Sisu. ʻEmeni.