KO E ʻULUAKI TOHI ʻA PAULA KO E ʻAPOSETOLO
KI HE KAKAI
TESALONAIKA
1
1 ʻOku tala ʻe Paula ki he kāinga ʻi Tesalonika ʻa ʻene manatu maʻu kiate kinautolu ʻi heʻene ngaahi fakafetaʻi mo e lotu: 5 Mo ʻene ʻilo pau foki ʻae moʻoni mo e lelei ʻo ʻenau tui, mo ʻenau liliu ki he ʻOtua.
Ko Paula, mo Silivenusi, mo Timote, ki he siasi ʻoe kakai Tesalonika ʻoku ʻi he ʻOtua ko e Tamai mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi: Ke ʻiate kimoutolu, ʻae ʻaloʻofa, mo e melino mei he ʻOtua ko ʻetau Tamai, mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi. ‌ʻOku mau fakafetaʻi maʻuaipē ki he ʻOtua koeʻuhi ko kimoutolu kotoa pē, ʻo takua ʻakimoutolu ʻi heʻemau ngaahi lotu; ‌ʻO manatu maʻuaipē ki hoʻomou ngaue ʻi he tui, mo e faʻa fai ʻi he ʻofa, mo e faʻa kātaki ʻi he ʻamanaki lelei, ʻi hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua ko ʻetau Tamai; ‌ʻI heʻemau ʻilo, ʻe kāinga ʻofeina, homou fili ʻe he ʻOtua. He naʻe ʻikai hoko ʻemau ongoongolelei kiate kimoutolu ʻi he lea pe, ka ʻi he mālohi foki, pea ʻi he Laumālie Māʻoniʻoni, pea mo e fakamoʻoni lahi; ʻo hangē ʻoku mou ʻilo ʻae anga naʻa mau fai ʻiate kimoutolu koeʻuhi ko kimoutolu. Pea naʻa mou faʻifaʻitaki kiate kimautolu, pea mo e ʻEiki, he nemou maʻu ʻae folofola ʻi he mamahi lahi, mo e fiefia ʻi he Laumālie Māʻoniʻoni: Pea ne mou hoko ai ko e kau fakaʻilonga ki he kakai tui kotoa pē ʻi Masitōnia mo ʻAkeia. He naʻe ongoongo atu meiate kimoutolu ʻae folofola ʻae ʻEiki, ʻo ʻikai ki Masitōnia pe mo ʻAkeia, ka ko hoʻomou tui ki he ʻOtua kuo mafola atu ki he potu kotoa pē foki; ko ia ʻoku ʻikai siʻi ʻaonga ke mau lea ki ai. He ʻoku fakahā ʻekinautolu pe hono anga ʻo ʻemau hoko atu kiate kimoutolu, pea mo hoʻomou tafoki ki he ʻOtua mei he ngaahi tamapua, ke tauhi ʻae ʻOtua moʻui mo moʻoni; 10 Pea ke tatali ki hono ʻAlo mei he langi, ʻaia naʻa ne fokotuʻu hake mei he mate, ko Sisu ʻaia ʻoku ne fakamoʻui ʻakitautolu mei he houhau ʻe haʻu.