KO E ʻULUAKI TOHI ʻA PAULA KO E ʻAPOSETOLO
KIA
TIMOTE
1
1 ʻOku fakamanatuʻi ʻa Timote ʻi he ngaue naʻe tuku kiate ia ʻe Paula ʻi heʻene ʻalu ki Masitōnia. 5 Hono ʻuhinga totonu ʻoe fono. 11 Ko e ui ʻa Paula ko e ʻaposetolo, 20 Ko e lea kia ʻAiminia mo ʻAlekisānita.
Ko au Paula, ko e ʻaposetolo ʻa Sisu Kalaisi, ʻi he fekau ʻae ʻOtua ko hotau Fakamoʻui, mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ko hotau ʻamanaki leleiʻanga; Ko e ʻaloʻofa, mo e ʻofa mataʻataʻatā pe, mo e melino, mei he ʻOtua ko ʻetau Tamai, mo Sisu Kalaisi ko hotau ʻEiki; kia Timote, ko hoku foha moʻoni ʻi he tui. ‌ʻO hangē ko ʻeku kole kiate koe ke ke nofo pe ʻi ʻEfesō, ʻi heʻeku ʻalu ki Masitōnia, koeʻuhi ke ke fekaua ʻae niʻihi ke ʻoua te nau ako ʻaki ha akonaki kehe, Ke ʻoua foki ʻe tokanga ki he ngaahi talatupuʻa mo e hohoko taʻetuku, ʻaia ʻoku langa ai ʻae fakakikihi, kae ʻikai ko e felangaʻaki hake fakaʻotua ʻaia ʻoku ʻi he tui. Pea ko eni, ko hono ʻuhinga ʻoe fekau, ko e ʻofa mei he loto maʻa, mo e ʻatamai lelei, mo e tui taʻemalualoi: ‌ʻAia kuo afe mei ai ʻae niʻihi, pea kuo nau he ki he ngaahi launoa; ‌ʻO holi ke hoko ko e kau akonaki ʻi he fono; ka ʻoku ʻikai te nau ʻilo ʻaia ʻoku nau lau, pe ko ia ʻoku nau lea fakapapau ki ai. Ka ʻoku tau ʻilo ʻoku lelei ʻae fono, ʻo kapau ʻoku ngaue ʻaonga ʻaki ia ʻe he tangata; ‌ʻO ʻilo eni, naʻe ʻikai ngaohi ʻae fono ki he tangata māʻoniʻoni, ka ki he kau liʻaki fono, mo e talangataʻa, mo e taʻelotu, mo e kau angahala, ki he taʻemaʻa, mo e manuki, ki he kau tāmateʻi ʻoe tamai mo e tāmateʻi ʻoe faʻē, mo e kau tāmateʻi ʻoe tangata, 10 Ki he kau feʻauaki, kiate kinautolu ʻoku fefakaʻuliʻaki ʻakinautolu mo e kakai, ki he kau kaihaʻa tangata, ki he kau loi, ki he kau fuakava loi, pea mo ia kotoa pē ʻoku tuʻu kehe mo e akonaki totonu; 11 ‌ʻO fakatatau mo e ongoongolelei nāunauʻia ʻoe ʻOtua monūʻia, ʻaia naʻe tuku mai ke u tauhi ia. 12 Pea ʻoku ou fakafetaʻi kia Kalaisi Sisu ko hotau ʻEiki, ʻaia kuo ne fakamālohiʻi au, ʻi heʻene lau au ko e angatonu, ʻo ne fakahoko au ki he ngaue; 13 A au naʻaku lauʻikoviʻi ia ʻi muʻa, mo fakatangaʻi, mo fai kovi: ka naʻaku maʻu ʻae ʻaloʻofa, he naʻaku taʻetui ko e fai ʻi he taʻeʻilo. 14 Pea naʻe lahi hake ʻaupito ʻaupito ʻae ʻofa ʻa hotau ʻEiki, ʻi he tui mo e ʻofa ʻaia ʻoku ʻia Kalaisi Sisu. 15 Ko e tala moʻoni eni, pea ʻoku taau mo e kakai kotoa pē ke maʻu ia, naʻe hāʻele ʻa Kalaisi Sisu ki māmani ke fakamoʻui ʻae kakai angahala; pea ko hono fungani au. 16 Ka koe meʻa ni naʻaku maʻu ai ʻae ʻaloʻofa, koeʻuhi ke fakahā atu ʻe Sisu Kalaisi ʻiate au, ko e fungani, ʻae kātaki ʻofa kotoa pē, pea ke u hoko ko e fakaʻilonga kiate kinautolu ʻe tui kiate ia ʻamui ki he moʻui taʻengata. 17 Pea ko eni, ke ʻi he Tuʻi ʻi muʻa ʻi muʻa, mo taʻemate, mo taʻehāmai, ki he ʻOtua poto taha pe, ʻae fakaʻapaʻapa mo e ongoongolelei ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻEmeni. 18 E foha ko Timote, ʻoku ou tuku atu ʻae fekau ni kiate koe, ʻo fakatatau mo e ngaahi kikite ʻi muʻa naʻe kau kiate koe, koeʻuhi ke ke faʻa fai mei ai ʻae tau lelei: 19 ‌ʻO puke maʻu ʻae tui, mo e ʻatamai lelei; ʻaia kuo siʻaki ʻe he niʻihi, pea ko ʻenau tui kuo tūkia ʻo mate: 20 ‌ʻAia ʻoku ʻi ai ʻa ʻAiminia mo ʻAlekisānita; kuo u tukuange ʻakinaua kia Sētane, ke na ʻilo ke ʻoua te na lauʻikovi.