3
1 Ko e potu mo e kuonga naʻe langa ai ʻae fale tapu. 3 Ko hono fuofua mo e ngaahi teunga ʻoe fale. 11 Ko e ongo selupi. 14 Ko e puipui mo e ngaahi pou.
Pea naʻe toki kamata ʻe Solomone ke langa ʻae fale ʻo Sihova ʻi Selūsalema, ʻi he Moʻunga ko Molia, ʻaia naʻe hā ai ʻa Sihova ki heʻene tamai ko Tevita, ʻi he potu naʻe teuteu ʻe Tevita ʻi he fale hahaʻanga uite ʻo Olinani ko e tangata Sepusi. Pea naʻa ne kamata langa fale ʻi hono ua ʻoe ʻaho ʻi hono ua ʻoe māhina, pea ʻi hono fā ʻoe taʻu ʻo ʻene pule.
¶ Pea ko eni ia ʻae ngaahi meʻa naʻe akonaki ai ʻa Solomone ʻi he langa hake ʻae fale ʻoe ʻOtua. Ko hono lōloa ʻi he lau hono hanga ʻi he ʻuluaki fuofua, ko e hanga ʻe teau ma uofulu, pea ko hono māukupu ko e hanga ʻe fāngofulu. Pea ko hono lōloa ʻoe hūʻanga fale fakamalumalu ʻaia naʻe ʻi he ʻao ʻoe fale, naʻe tatau ia mo hono māukupu ʻoe fale ko e hanga ʻe fāngofulu, pea ko hono māʻolunga ko e uangeau ma fāngofulu: pea naʻa ne ʻaofi ia ʻi loto ʻaki ʻae koula haohaoa. Pea ko e fale lahi naʻa ne ʻato ʻaki ʻae ʻakau ko e paini, ʻaia naʻa ne ʻaofi ʻaki ʻae koula lelei, mo ne tongitongi ai ʻae ngaahi ʻakau ʻi he faʻahinga ponga, mo e ngāue fihifihi. Pea naʻa ne teuteuʻi ʻae fale ʻaki ʻae ngaahi maka mahuʻinga ke matamatalelei: pea ko hono koula ko e koula mei Palevaimi. Naʻa ne ʻaofi foki ʻae fale, ʻa hono lalanga, mo e ngaahi pou, pea mo hono ngaahi holisi ʻo ia, mo hono ngaahi matapā, ʻaki ʻae koula; pea naʻe tongitongi ʻae ngaahi selupi ki he holisi fale. Pea naʻa ne ngaohi ʻae fale toputapu lahi, pea naʻe tatau ʻae lōloa ʻo ia mo hono māukupu ʻoe fale, ko e hanga ʻe fāngofulu, pea ko hono māukupu ʻo ia ko e hanga ʻe fāngofulu: pea naʻa ne ʻaofi ia ʻaki ʻae koula lelei, ko e taleniti ʻe onongeau. Pea ko hono mamafa ʻoe ngaahi faʻo ko e sikeli koula ʻe nimangofulu. Pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ʻae koula ʻae ngaahi potu fale ki ʻolunga. 10 Pea ʻi he fale toputapu lahi naʻa ne ngaohi ʻae ongo selupi, ko e meʻa fakatātā, mo ne ʻaofi ia ʻaki ʻae koula. 11 Pea ko hono lōloa ʻoe kapakau ʻoe ongo selupi ko e hanga ʻe fāngofulu: ko e kapakau ʻe taha ko e hanga ia ʻe hongofulu, pea naʻe aʻu atu ia ki he holisi fale, pea ko e kapakau ʻe taha ko e hanga ia foki ʻe hongofulu, pea naʻe aʻu atu ia ki he kapakau ʻoe selupi ʻe taha. 12 Pea ko e kapakau ʻe taha ʻoe selupi ʻe taha ko e hanga ʻe hongofulu, pea naʻe aʻu atu ia ki he holisi fale, pea ko hono kapakau foki ʻe taha ko e hanga ʻe hongofulu, pea naʻe fetuʻutaki ia mo e kapakau ʻoe selupi ʻe taha. 13 Naʻe mafola atu ʻae ngaahi kapakau ʻoe ongo selupi ni ʻi he hanga ʻe fāngofulu: pea naʻa na tuʻu ki ʻolunga ki hona vaʻe, pea naʻe fehāngaaki ki loto ʻa hona mata.
14 ¶ Pea naʻa ne ngaohi ʻae puipui ʻaki ʻae lanumoana mo e kulokula mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu lelei, pea naʻa ne ʻai ʻae ongo selupi ki ai. 15 Naʻa ne ngaohi foki ʻi he muʻa fale ʻae ongo pou ʻe ua ko hona māʻolunga ko e hanga ʻe fitungofulu, pea ko e ʻuluʻi pou naʻe ʻi he pou taki taha, ko e hanga ia ʻe hongofulu taki taha. 16 Pea naʻa ne ngaohi ʻae kahoa fihifihi, ʻo tatau mo ia naʻe ʻi he folofolaʻanga, mo ne ʻai ia ki he ngaahi ʻuluʻi pou: pea naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi pomikanite ʻe teau mo ne ʻai ia ki he ngaahi kahoa fihifihi. 17 Pea naʻa ne fokotuʻu ʻae ongo pou ʻi he ʻao ʻoe faletapu, ko e taha ki he nima toʻomataʻu, pea ko e taha ki he toʻohema: pea naʻa ne ui ʻae hingoa ʻo ia ki he nima toʻomataʻu ko Sakini, pea ko e hingoa ʻo ia ʻi he toʻohema ko Poasi.