9
1 ʻOku ne fakahā hano ʻuhinga ʻo ʻene tomuʻa fekaua ʻa Taitusi mo e kāinga, ka kuo ne ʻilo ʻenau fie fai. 6 Pea ʻoku ne ueʻi ʻakinautolu ki he ngaahi foaki lahi, he ko e tūtuuʻi ʻoe tenga lelei, 10 ʻAia te nau toe maʻu mo hono tupu ʻo lahi, 13 Pea tupu ai ʻae feilaulau lahi ʻoe ngaahi fakafetaʻi ki he ʻOtua.
Pea ko e meʻa ʻi he tokoni ki he kāinga māʻoniʻoni, ʻoku taʻeʻaonga ʻeku tohi kiate kimoutolu. He ʻoku ou ʻilo homou loto lelei, ʻaia naʻaku polepole ai ʻiate kimoutolu kiate kinautolu ʻi Masitōnia, koeʻuhi ʻoku talu ʻae taʻu ʻe taha mo e teu ki ai ʻa ʻAkeia; pea ko hoʻomou fai feinga kuo langaki ʻae tokolahi. Ka kuo u fekau ʻae kāinga, telia naʻa taʻeʻaonga ʻa ʻemau polepole ʻiate kimoutolu ʻi he meʻa ni; kae hangē ko ʻeku tala, ke mou teuteu pe: Telia naʻa ʻiloange, te mau ʻalu atu mo ha niʻihi ʻo Masitōnia, pea ʻilo ʻakimoutolu ʻoku teʻeki ai teuteu, pea mā ai ʻakimautolu (ʻoku ʻikai teu pehē ʻakimoutolu) ʻi he polepole lahi ni. Ko ia naʻaku pehē ai ʻoku ʻaonga ʻeku enginaki ʻae kāinga, koeʻuhi ke nau ʻalu muʻomuʻa kiate kimoutolu, ʻo tomuʻa fakamaʻopoʻopo hoʻomou meʻaʻofa, ʻaia naʻe tomuʻa lea ki ai, koeʻuhi ke teu pe ia, ʻo ngali mo e meʻa foaki, kae ʻikai hangē ʻoku ʻi he manumanu. Ka ko eni, Ko ia ʻoku tūtuuʻi fakasiʻisiʻi, ʻe utu fakasiʻisiʻi foki; pea ko ia ʻoku tūtuuʻi lahi, ʻe utu lahi foki. Ke foaki ʻe he tangata taki taha ʻo hangē ko ia kuo pau hono loto ki ai, kae ʻikai ʻi he mamahi, pe ʻi hono puleʻi: he ʻoku ʻofa ʻae ʻOtua ki ha foaki fiefia. Pea ʻoku mafai ʻe he ʻOtua ke fakatupulekina ʻae ngaahi meʻa lelei kotoa pē kiate kimoutolu; koeʻuhi ʻi he mahu lahi maʻuaipē ʻakimoutolu ʻi he meʻa kotoa pē, ke mou faʻa fai ʻae ngāue lelei kotoa pē: (Hangē ko ia kuo tohi, “Kuo tufaki atu ʻe ia; kuo foaki ʻe ia ki he masiva: pea ʻe tuʻumaʻu ʻene māʻoniʻoni ʻo taʻengata.” 10 Pea ko eni, ko ia ʻoku ne foaki ʻae tengaʻi ʻakau ki he tūtuuʻi, ʻofa ke ne foaki ʻae mā ke mou kai, pea fakatupu hoʻomou tenga kuo tūtuuʻi, pea fakalahi ʻae ngaahi fua ʻo hoʻomou māʻoniʻoni;) 11 Koeʻuhi ke fakamaʻumeʻaʻi ʻakimoutolu ʻi he meʻa kotoa pē ki he faʻa foaki lahi, ʻaia ʻoku tupu ai ʻae fakafetaʻi ki he ʻOtua ʻiate kimautolu. 12 He ko e tauhi atu ʻoe ngāue ni, ʻoku ʻikai ngata ʻi he tokoni ki he masiva ʻoe kāinga māʻoniʻoni, ka ʻoku tupulekina ia ʻi he ngaahi fakafetaʻi lahi ki he ʻOtua; 13 Pea ʻi he fakamoʻoni ʻoe tokoni ni, ʻoku nau fakamālō ki he ʻOtua ʻi hoʻomou talangofua ʻoku fakahā ni ki he ongoongolelei ʻa Kalaisi, pea ʻi hoʻomou tufaki lahi kiate kinautolu, pea ki he kakai kotoa pē; 14 Pea ʻi heʻenau lotua ʻakimoutolu, mo e holi lahi kiate kimoutolu, koeʻuhi ko e ʻofa lahi ʻae ʻOtua ʻoku ʻiate kimoutolu. 15 Fakafetaʻi ki he ʻOtua, koeʻuhi ko ʻene foaki ʻoku taʻefaʻalaua.