13
1 ʻOka ne tala tautea, ʻi heʻene mafai fakaʻaposetolo ki he angahala taʻefakatomala. 5 Pea ne akonaki kenau ʻeke ki heʻenau tui, 7 Pea kenau fakatomala ʻi he teʻeki hoko atu ia, 11 ʻOku ne fakaʻosi ʻene tohi ʻaki ʻae akonaki mo e hūfia.
Ko hono liunga tolu eni ʻo ʻeku ʻalu atu kiate kimoutolu. “ʻI he ngutu ʻoe fakamoʻoni ʻe toko ua pe toko tolu ʻe fakamoʻoni ʻae lea kotoa pē.” Kuo ʻosi ʻeku tala peau sinaki tala kiate kimoutolu, ʻo hangē kuo u ʻi ai, ko hono liunga ua; pea ʻi heʻeku mamaʻo ni, ʻoku ou tohi atu kiate kinautolu naʻe fai angahala ʻi muʻa, pea mo hono toe kotoa pē, kapau te u toe ʻalu atu, ʻe ʻikai te u fakasiʻisiʻi: Koeʻuhi ʻoku mou kumi ʻae fakamoʻoni ki he lea ʻa Kalaisi ʻiate au, ʻaia ʻoku ʻikai vaivai kiate kimoutolu, ka ʻoku mālohi ʻiate kimoutolu. He neongo naʻe tutuki ia ki he ʻakau ko e meʻa ʻi he vaivai, ka ʻoku moʻui ia ʻi he mālohi ʻoe ʻOtua. He ʻoku mau vaivai foki mo ia, ka temau moʻui mo ia ʻi he mālohi ʻoe ʻOtua kiate kimoutolu. ‌ʻEke kiate kimoutolu, pe ʻoku mou ʻi he tui; ʻahiʻahiʻi ʻakimoutolu. ʻIkai ʻoku mou ʻilo, ʻoku nofoʻia ʻakimoutolu ʻe Sisu Kalaisi, ʻo kapau kuo ʻikai ʻahiʻahiʻi mo siʻaki ʻakimoutolu? Ka ʻoku ʻamusiaange ʻe au te mou ʻilo ʻoku ʻikai ko e kau siʻaki ʻakimautolu. Ko eni, ʻoku mau kole ki he ʻOtua, ke ʻoua naʻa mou fai ha kovi; ʻo ʻikai pe ke fakaongolelei ai ʻakimautolu, ka koeʻuhi ke fai ʻekimoutolu ʻaia ʻoku angatonu, neongo ʻoku mau hangē ha kau kākā. He ʻoku ʻikai te mau faʻa fai ha meʻa ke angatuʻu ki he moʻoni, ka ke kau taha mo e moʻoni. He ʻoku mau fiefia, ʻoka mau ka vaivai, kae mālohi ʻakimoutolu: pea ko e meʻa foki ʻoku mau fakaʻamu ki ai, ko hoʻomou fakahaohaoa. 10 Ko ia ʻoku ou tohi ai ʻae ngaahi meʻa ni ʻi heʻeku mamaʻo, telia naʻa ʻi heʻeku ʻi ai te u fai fakamamahi, ʻo fakatatau mo e mālohi kuo foaki ʻe he ʻEiki kiate au ke langa ʻaki hake, ka ʻikai ki he fakaʻauha. 11 Ko hono ngata, ʻe kāinga, siʻotoʻofa atu. Ke mou haohaoa, ke mou fiemālie, mou loto taha pe, mou moʻui melino; pea ko e ʻOtua ʻoe ʻofa mo e melino ʻe ʻiate kimoutolu ia. 12 Ke mou fetoutou fekitaʻaki ʻae fekita māʻoniʻoni. 13 ‌ʻOku ʻofa atu ʻae kāinga māʻoniʻoni kotoa pē kiate kimoutolu. 14 Ko e ʻaloʻofa ʻae ʻEiki ko Sisu Kalaisi, mo e ʻofa ʻae ʻOtua, mo e feohi ʻoe Laumālie Māʻoniʻoni, ke ʻiate kimoutolu kotoa pē. ʻEmeni.