KO HONO UA ʻOE TOHI
ʻA
PITA
1
1 ʻOku fai ʻe Pita ke fakatuʻumaʻu ʻakinautolu ʻi he ʻamanaki lelei ki he tupulaki ʻoe ngaahi foaki lelei ʻae ʻOtua, 5 ʻOku ne enginaki ke nau fakamoʻoniʻi honau ui ʻaki ʻae tui mo e ngaahi ngāue lelei: 12 ʻAia ʻoku ne tokanga lahi ke fakamanatu ʻakinautolu ki ai, he kuo ofi ʻene pekia ʻaʻana: 16 Pea ne ako ke nau tuʻumaʻu ʻi he tui kia Kalaisi, ko e ʻAlo moʻoni ʻoe ʻOtua, ko e fakamoʻoni ki ai ʻae kau ʻaposetolo, mo e Tamai, mo e kau palōfita.
Ko au Saimone Pita, ko e tamaioʻeiki mo e ʻaposetolo ʻo Sisu Kalaisi, kiate kinautolu kuo lavaʻi mo kimautolu ʻae tui mahuʻinga ko ia ʻi he māʻoniʻoni ʻo hotau ʻOtua mo e Fakamoʻui ko Sisu Kalaisi: Ke tupulekina kiate kimoutolu ʻae ʻaloʻofa mo e monūʻia ʻi he ʻilo ʻoe ʻOtua, pea mo Sisu ko hotau ʻEiki, ‌ʻO fakatatau ki he foaki kiate kitautolu ʻe heʻene mālohi fakaʻotua ʻae ngaahi meʻa kotoa pē ki he moʻui mo e angafakaʻotua, ʻi he ʻilo kiate ia kuo ne uiuiʻi ʻakitautolu ki he hakeʻaki mo e māʻoniʻoni: ‌ʻAia kuo foaki ai kiate kitautolu ʻae ngaahi talaʻofa ʻoku lahi ʻaupito mo mahuʻinga: koeʻuhi ke mou kau ai ʻi he anga ʻae ʻOtua, ʻi hoʻomou hao mei he kovi ʻoku ʻi māmani ʻi he holi kovi. Pea koeʻuhi ko ia, ke mou mātuʻaki fai lahi, ʻo taki hake hoʻomou tui ki he lototoʻa; pea ki he lototoʻa ʻae ʻilo; Pea ki he ʻilo ʻae faʻa taʻofi; pea ki he faʻa taʻofi ʻae faʻa kātaki; pea ki he faʻa kātaki ʻae angafakaʻotua; Pea ki he angafakaʻotua ʻae angalelei fakakāinga; pea ki he angalelei fakakāinga ʻae ʻofa. He kapau ʻoku nofoʻia ʻakimoutolu ʻe he ngaahi meʻa ni, mo tupulekina, ʻe ʻikai ai te mou fakapikopiko pe taʻefua ʻi he ʻilo ki hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi. Ka ko ia ʻoku masiva ʻi he ngaahi meʻa ni ʻoku kui ia, pea ʻoku ʻikai faʻa mamata mamaʻo atu, pea kuo ngalo ʻiate ia hono fakamaʻa mei heʻene muʻaki angahala. 10 Ko ia, ʻe kāinga, ke ʻāsili ai hoʻomou fai feinga ke fakatuʻumaʻu homou ui mo homou fili: he kapau te mou fai ʻae ngaahi meʻa ni, ʻe ʻikai ʻaupito te mou hinga: 11 He ko ia ʻe tuku ai kiate kimoutolu ʻo lahi ʻaupito ʻae hūʻanga ki he puleʻanga taʻengata ʻo hotau ʻEiki mo e Fakamoʻui ko Sisu Kalaisi. 12 Ko ia ʻe ʻikai tuku ʻeku fakamanatuʻi maʻuaipē ʻakimoutolu ʻi he ngaahi meʻa ni, ka ʻoku mou ʻiloʻi ia, pea ʻoku mou tuʻumaʻu ʻi he moʻoni ni. 13 Ka ʻoku ou pehē, ʻoku totonu, ʻi heʻeku kei ʻi he fale fehikitaki ni, ke langaki mo fakamanatuʻi ʻakimoutolu; 14 ‌ʻI heʻeku ʻilo, ʻe toe siʻi pea te u tukuange hoku fale fehikitaki, ʻo hangē ko e fakahā mai kiate au ʻe hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi. 15 Ka te u fai tōtōaki, koeʻuhi, ka hili ʻeku mate, kemou faʻa manatu maʻuaipē ki he ngaahi meʻa ni. 16 He naʻe ʻikai temau angimui ki he ngaahi talatupuʻa naʻe fakatupu ʻe he poto fakakākā, ʻi he ʻemau fakaʻilo kiate kimoutolu ʻae mālohi mo e hoko mai ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ka ko e kau mamata ʻakimautolu ki hono nāunau. 17 He naʻe maʻu ʻe ia ʻae ongoongolelei mo e nāunau mei he ʻOtua ko e Tamai, ʻi he hoko mai kiate ia ʻae leʻo ko ia mei he nāunau lelei lahi ʻaupito, “Ko hoku ʻAlo ʻofaʻanga eni, ʻaia ʻoku ou fiemālie lahi ai.” 18 Pea ko e leʻo ni naʻe haʻu mei he langi naʻa mau ongoʻi, ʻi heʻemau fakataha mo ia ʻi he moʻunga tapu. 19 Pea ʻoku tau maʻu foki ʻae lea moʻoni lahi ʻoe kikite; ʻaia ko hoʻomou fai lelei ʻa hoʻomou tokanga ki ai, ʻo hangē ha maama ʻoku ulo ʻi he potu fakapoʻuli, kaeʻoua ke mafoa ʻae ata, pea hopo hake ʻae fetuʻuʻaho ʻi homou loto: 20 ‌ʻO tomuʻa ʻilo ʻa eni, ʻoku ʻikai ha kikite ʻi he tohitapu ʻoku tupu meiate ia pe ʻa hono ʻuhinga. 21 He ko e kikite ʻi muʻa naʻe ʻikai tupu mei he faʻiteliha ʻae tangata: ka naʻe lea ʻae kau tangata māʻoniʻoni ʻoe ʻOtua ʻi hono ueʻi ʻakinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoni.