KO E TOHI
ʻAE PALŌFITA KO
ʻAMOSI
1
1 ʻOku fakahā ʻe ʻAmosi ʻae fakamaau ʻae ʻOtua ki Silia, 6 Pea ki he Filisitaine, 9 Pea ki Taia, 11 Pea ki ʻItomi, 13 Pea ki ʻAmoni.
Ko e ngaahi lea ʻa ʻAmosi, ʻaia naʻe ʻi he kau tauhimanu ʻo Tikoa, ko e meʻa naʻa ne mamata ai ʻoku kau ki ʻIsileli ʻi he ngaahi ʻaho ʻo ʻUsaia ko e tuʻi ʻo Siuta, pea ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Selopoami ko e foha ʻo Soasi ko e tuʻi ʻo ʻIsileli, ʻi hono ua taʻu naʻe muʻomuʻa ʻi he mofuike. Pea naʻa ne pehē,
“ʻE ʻuʻulu ʻa Sihova mei Saione,
pea ʻe fakaongo hono leʻo mei Selūsalema;
pea ko e ngaahi fale ʻoe kau tauhimanu ʻe tangi,
pea ʻe mōmoa ʻae tumutumu ʻo Kameli.”
‌ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Koeʻuhi ko e talangataʻa ʻe tolu ʻa Tamasikusi, pea mo hono fā,
ʻe ʻikai te u fakaafe ʻae tautea mei ai;
he kuo nau haha ʻa Kiliati ʻaki ʻae ngaahi meʻa haha ukamea:
Pea te u fekau ʻae afi ki he fale ʻo Hasaeli,
ʻaia te ne kai ʻo ʻosi ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻo Penihatati.
Te u fesiʻi foki ʻae vaʻa ʻo Tamasikusi,
pea te u motuhi ʻae kakai mei he toafa ko ʻAveni,
pea mo ia ʻoku maʻu ʻae tokotoko mei he fale ʻo ʻIteni:
pea ʻe ʻalu pōpula ʻae kakai Silia ki Kili,”
he ʻoku pehē ʻe Sihova.
¶ ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Koeʻuhi ko e talangataʻa ʻe tolu ʻa Kesa, pea mo hono fā,
ʻe ʻikai te u fakaafe ʻae tautea mei ai;
he naʻa nau ʻave pōpula ʻae kau pōpula kotoa pē,
koeʻuhi ke nau tuku ʻakinautolu ki ʻItomi:
Ka te u fekau ʻae afi ki he ʻā ʻo Kesa,
ʻaia te ne kai ʻo ʻosi ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻi ai:
Pea te u motuhi ʻae kakai mei ʻAsitoti,
pea mo ia ʻoku maʻu ʻae tokotoko mei ʻAsikeloni,
pea te u hiki hoku nima ki ʻEkiloni:
pea ko e toenga ʻoe kau Filisitia ʻe ʻauha,”
he ʻoku pehē ʻe Sihova.
¶ ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Koeʻuhi ko e talangataʻa ʻe tolu ʻa Taia, pea mo hono fā,
ʻe ʻikai te u fakaafe hono tautea ʻo ia;
he naʻa nau tuku ʻae kau pōpula kotoa pē ki ʻItomi,
pea naʻe ʻikai te nau manatuʻi ʻae fuakava fakakāinga:
10 Ka te u fekau ʻae afi ki he ʻā ʻo Taia,
ʻaia te ne kai ʻo ʻosi ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻi ai.”
11 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Koeʻuhi ko e talangataʻa ʻe tolu ʻa ʻItomi, pea mo hono fā,
ʻe ʻikai te u fakaafe hono tautea ʻo ia;
he naʻa ne tuli hono tokoua ʻaki ʻae heletā,
pea naʻe liʻaki ʻae manavaʻofa,
pea naʻe haeʻi ʻe ia ʻi heʻene ʻita maʻuaipē,
pea naʻa ne fakatolonga ʻene lili ʻo taʻengata:
12 Ka te u fekau ʻae afi ki Timani,
ʻaia ʻe kai ʻo ʻosi ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻo Posila.”
13 ¶ ʻOku pehē ʻe Sihova;
“Koeʻuhi ko e talangataʻa ʻe tolu ʻae fānau ʻa ʻAmoni, pea mo hono fā,
ʻe ʻikai te u fakaafe honau tautea;
he naʻa nau haeʻi ʻae kau fefine feitama ʻi Kiliati,
koeʻuhi ke nau totolo mai honau mata fonua:
14 Ka te u tutu ʻae afi ʻi he ʻā ʻo Lapa,
pea te ne kai ʻae ngaahi fale fakaʻeiʻeiki ʻo ia,
ʻi he kaila ʻi he ʻaho ʻoe tau,
mo e afā ʻi he ʻaho ʻoe ʻahiohio:
15 Pea ʻe ʻalu honau tuʻi ki he pōpula,
ʻaia mo hono ngaahi houʻeiki fakataha,”
ʻoku pehē ʻe Sihova.