KO E TOHI
ʻAE PALŌFITA KO
HAKEAI
1
1 ʻOku valokiʻi ʻae kakai ʻe Hakeai ʻi he siʻaki ʻoe langa fale. 7 ʻOku ne enginaki ʻakinautolu ke langa fale. ʻOku ne fakahā ʻae tokoni ʻae ʻOtua kiate kinautolu ʻi heʻenau fai vave.
‌ʻI hono ua ʻoe taʻu ʻo Talaiasi ko e tuʻi, ʻi hono ono ʻoe māhina, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻoe māhina, naʻe hoko ai ʻae folofola ʻa Sihova, ʻia Hakeai ko e palōfita, kia Selupepeli ko e foha ʻo Sialiteli, ko e pule ʻo Siuta, pea kia Siosiua ko e foha ʻo Sosataki, ko e taulaʻeiki, ʻo pehē, ‌ʻOku folofola ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻo pehē, “ʻOku lea, ʻe he kakai ni, ʻoku teʻeki ke hoko ʻae kuonga, ʻae kuonga ke langa ai ʻae fale ʻo Sihova.” Pea naʻe toki hoko ʻae folofola ʻa Sihova ia Hakeai ko e palōfita, ʻo pehē. “Ko e kuonga koā eni kiate kimoutolu, ʻakimoutolu ʻae kakai, ke nonofo ʻi homou ngaahi fale kuo ʻaofi, ka e tuku siʻaki ʻae fale ni? Pea ko ia ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau: Fakakaukau ki homou ngaahi ʻaluʻanga. Kuo lahi hoʻomou tūtuuʻi, kae siʻi ʻae utu; ʻoku mou kai, ka ʻoku ʻikai te mou mākona; ʻoku mou inu, ka ʻoku ʻikai te mou fiu ʻi he inu; ʻoku mou fakakofuʻi ʻakimoutolu, ka ʻoku ʻikai ha taha ʻoku māfana; pea ko ia ʻoku maʻu totongi, ʻoku maʻu totongi ke ne ʻai ia ki he kato ava.
¶ “ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau; Fakakaukau ki homou ngaahi ʻaluʻanga. ‌ʻAlu hake ki he moʻunga, pea ʻomi ʻae ʻakau, pea langa ʻae fale; pea te u fiemālie ki ai, pea ʻe fakaongolelei au,” ʻoku pehē ʻe Sihova. “Naʻa mou sio ki ha meʻa lahi, pea vakai ʻoku siʻi; pea ʻi hoʻomou ʻomi ia ki ʻapi, naʻaku ifi ki ai.” ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, “Ko e hā? Koeʻuhi ko hoku fale ʻaia kuo lala, pea ʻoku mou lele taki taha ki hono fale ʻoʻona. 10 Ko ia kuo taʻofi ai ʻae langi ʻi ʻolunga ʻiate kimoutolu mei he hahau, pea kuo taʻofi ʻae fonua mei hono fua. 11 Pea naʻaku ui ʻae laʻāina ki he fonua, pea ki he ngaahi moʻunga, pea ki he uite, pea ki he uaine foʻou, pea ki he lolo, pea ki he meʻa ʻaia ʻoku tupu hake mei he kelekele, pea ki he kakai, pea ki he fanga manu, pea ki he ngaahi ngāue kotoa pē ʻoe nima.
12 ¶ Pea ko Selupepeli ko e foha ʻo Sialiteli, mo Siosiua ko e foha ʻo Sosataki, ko e taulaʻeiki lahi, mo e toenga kotoa pē ʻoe kakai, naʻe talangofua ki he leʻo ʻo Sihova, ko honau ʻOtua, mo e ngaahi lea ʻa Hakeai ko e palōfita, ʻo hangē ko ia kuo fekauʻi ai ia ʻe Sihova, ko honau ʻOtua, pea naʻe manavahē ʻae kakai ʻi he ʻao ʻo Sihova. 13 Pea naʻe toki lea ʻa Hakeai ko e talafekau ʻa Sihova, ʻi he fekau ʻa Sihova ki he kakai, ʻo pehē, “ʻOku ou ʻiate kimoutolu, ʻoku pehē ʻe Sihova.”
14 ¶ Pea naʻe ueʻi ʻe Sihova ʻae laumālie ʻo Selupepeli ko e foha ʻo Sialiteli, ko e pule ʻo Siuta, mo e laumālie ʻo Siosiua, ko e foha ʻo Sosataki, ko e taulaʻeiki lahi mo e laumālie he toenga kotoa pē ʻoe kakai; pea naʻa nau haʻu ʻo ngāue ʻi he fale ʻo Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko honau ʻOtua, 15 ‌ʻI hono uofulu ma fā ʻoe ʻaho, ʻi hono ono ʻoe māhina, ʻi hono ua ʻoe taʻu ʻo Talaiasi ko e tuʻi.