KO HONO TOLU ʻOE TOHI ʻA MOSESE,
ʻOKU UI KO E TOHI ʻOE FONO FAKALOTU, PE KO
LEVITIKO
1
1 Ko e ngaahi feilaulau tutu, 3 ʻOe fanga manu lalahi, 10 ʻOe fanga manu siʻi, 14 ʻOe fanga manupuna.
Pea naʻe ui ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo folofola kiate ia mei he fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻo pehē, Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo tala kiate kinautolu, Kapau ʻoku ai ha tangata ʻiate kimoutolu ʻoku ʻomi ha meʻaʻofa kia Sihova, temou ʻomi hoʻomou meʻaʻofa ʻi he fanga manu, ʻio, ʻi he fanga manu lalahi, mo e fanga manu siʻi. Kapau ko e feilaulau tutu mei he fanga manu lalahi ʻa ʻene meʻaʻofa, tuku ke ne ʻatu ʻae manu tangata taʻehanomele, te ne ʻatu ia ʻi hono loto lelei pe ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻi he ʻao ʻo Sihova. Pea te ne hilifaki hono nima ki he ʻulu ʻoe feilaulau tutu; pea ʻe maʻu ia mei ai koeʻuhi ke fai ʻaki ʻae fakalelei maʻana. Pea ʻe tāmateʻi ʻe ia ʻae pulu tangata ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ko e kau taulaʻeiki ko e ngaahi foha ʻo ʻElone, tenau ʻomi ʻae toto, pea luluku ʻae toto ʻo fakatakatakamilo ʻi he feilaulauʻanga, ʻaia ʻoku ofi ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai. Pea te ne fohiʻi ʻae feilaulau tutu, pea tafa ia ʻo mavahevahe. Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElone ko e kau taulaʻeiki, tenau ʻai ʻae afi ki he feilaulauʻanga, pea hili totonu ʻae fefie ki he afi: Pea ko e kau taulaʻeiki, ko e ngaahi foha ʻo ʻElone, tenau hili totonu ʻae ngaahi konga, ko e ʻulu, mo e ngako ki he fefie ʻaia ʻoku ʻi he afi ʻi he feilaulauʻanga: Ka ko hono toʻotoʻonga mo hono kauvaʻe, ʻe fufuluʻaki ʻae vai: pea ʻe tutu kotoa pē ʻe he taulaʻeiki ʻi he feilaulauʻanga, ko e feilaulau tutu, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.
10 ¶ Pea kapau ʻoku ʻomi mei he fanga manu siʻi ʻene meʻaʻofa, ʻi he fanga sipi, pe ʻi he fanga kosi, koeʻuhi ko e feilaulau tutu; te ne ʻomi ia ko e manu tangata taʻehanomele. 11 Pea te ne tāmateʻi ia ʻi he potu fakatokelau ʻoe feilaulauʻanga ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ʻe lulukuʻaki hono toto ʻe he kau taulaʻeiki, ko e ngaahi foha ʻo ʻElone ʻo takatakai ʻi he funga feilaulauʻanga. 12 Pea te ne tafa ia ki hono ngaahi konga, mo hono ʻulu mo hono ngako: pea ʻe hili totonu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he fefie, ʻaia ʻoku ʻi he afi ʻi he funga feilaulauʻanga: 13 Ka ʻe fufulu ʻe ia hono toʻotoʻonga mo hono kauvaʻe ʻaki ʻae vai: pea ʻe ʻomi kotoa pē ia ʻe he taulaʻeiki, ʻo tutu ia ʻi he feilaulauʻanga: ko e feilaulau tutu ia, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.
14 ¶ Pea kapau ko ʻene feilaulau kia Sihova, ko e manupuna ki heʻene feilaulau tutu, pea te ne ʻomi ʻae kulukulu ʻe ua, pe ko e lupe mui ʻe ua. 15 Pea ʻe ʻomi ia ʻe he taulaʻeiki ki he feilaulauʻanga, ʻo motuhi hono ʻulu, ʻo tutu ia ʻi he feilaulauʻanga; pea ʻe tatau hono toto ʻi he potu ʻoe feilaulauʻanga: 16 Pea te ne toʻo mai hono ngākau mo hono fulufulu, ʻo lī ia ki he potu hopoʻangalaʻā ʻoe feilaulauʻanga ʻo ofi ki he potu ʻoe efuefu. 17 Pea te ne fahiua ia mo hono kapakau, kaeʻoua naʻa motuua ia; pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ʻi he feilaulauʻanga, ki he fefie ʻoku ʻi he afi; ko e feilaulau tutu ia, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.