5
1 Ko e ʻaloʻi ʻo Kalaisi. 4 Hono puleʻanga. 8 ʻA ʻene ikuna.
Ko eni, ke ke tānaki fakataha koe ʻi he ngaahi matatau,
ʻe ʻofefine ʻoe ngaahi matatau:
kuo ne fakanofo mai ʻae tau kiate kitautolu:
te nau taaʻi ʻae fakamaau ʻo ʻIsileli, ʻaki ʻae meʻa tā ʻi hono kouʻahe.
Ka ko koe Petelihema Efalata,
neongo ʻoku ke siʻi hifo ʻi he ngaahi toko afe ʻo Siuta,
ka ʻe haʻu ia meiate koe kiate au, ʻaia ʻe pule ʻi ʻIsileli,
ʻaia kuo talu mei muʻa ʻene hāʻele atu, mei he kamataʻanga.”
Ko ia te ne tukuange ʻakinautolu, kaeʻoua ke hoko ʻae kuonga ʻe fāʻele ʻaia naʻe langā:
pea ʻe toki foki atu ki he fānau ʻa ʻIsileli ʻae toe ʻo hono kāinga.
Pea te ne tuʻu ʻo kai ʻi he mālohi ʻo Sihova,
ʻi he nāunau ʻoe huafa ʻo Sihova ko hono ʻOtua;
pea te nau nofomaʻu: koeʻuhi ʻe toki hoko ia ʻo lahi, ʻo aʻu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo māmani.
Pea ko e tangata ni ʻe hoko ko e melino; ʻoka hoko mai ʻae ʻAsilia ki hotau fonua,
pea ʻoka ne ka laka ia ʻi hotau ngaahi fale fakaʻeiʻeiki,
te tau fokotuʻu kiate ia ʻae kau tauhi sipi ʻe toko fitu,
mo e kau tangata tuʻu ki muʻa ʻe toko valu.
Pea te nau maumau ʻaki ʻae heletā ʻae fonua ʻo ʻAsilia,
pea mo e fonua ʻo Nimilote, ʻi hono ngaahi hūʻanga:
ʻe pehē ʻene fakahaofi kitautolu mei he ʻAsilia,
ʻoka ne ka haʻu ia ki hotau fonua,
pea ʻoka ne ka tuʻu ia ʻi hotau ngaahi mata fonua.
Pea ko e toenga ʻo Sēkope ʻe ʻi he lotolotonga ʻoe ngaahi kakai,
hangē ko e hahau meia Sihova,
hangē ko e ʻuha ʻi he mohuku,
ʻaia ʻoku ʻikai ke tatali ki he tangata,
pe tupu koeʻuhi ko e ngaahi foha ʻoe tangata.
Pea ko e toenga ʻo Sēkope ʻe ʻi he lotolotonga ʻoe kau Senitaile,
ʻi he haʻohaʻonga ʻoe ngaahi kakai,
ʻo hangē ha laione ʻi he lotolotonga ʻoe fanga manu ʻoe vao ʻakau,
hangē ha laione mui ʻi he lotolotonga ʻoe fanga sipi;
ʻaia, ka ne ka laka atu ia ʻoku ne malaki hifo mo haehae foki,
pea ʻe ʻikai ha taha ʻe fakahaofi.
‌ʻE hiki hake ho nima ki ho ngaahi fili,
pea ʻe motuhi ho kau fili kotoa pē.
10 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻE hoko ʻo pehē ʻi he ʻaho ko ia,
te u motuhi hoʻo fanga hoosi mei ho lotolotonga,
pea te u maumauʻi hoʻo ngaahi saliote.
11 Pea te u motuhi ʻae ngaahi kolo ʻo ho fonua,
mo holoki hifo ho ngaahi potu mālohi kotoa pē:
12 Pea te u motuhi mei ho nima ʻae kau fie mana loi,
pea ʻe ʻikai te ke kei maʻu ʻae kau kikite loi:
13 Pea mo hoʻo ngaahi tamapua kuo tongi foki te u motuhi, mo hoʻo ngaahi tamapua tuʻumaʻu meiate koe;
pea ʻe ʻikai te ke toe lotu ki he ngāue ʻa ho nima.
14 Pea te u taʻaki mei ho lotolotonga ʻae ngaahi vao tapu:
ʻe pehē ʻeku fakaʻauha ho ngaahi kolo.
15 Pea te u fai ʻae tautea ʻi he ʻita mo e lili ki he hiteni,
ʻi he anga ko ia ʻoku teʻeki ai te nau fanongo ai.”