KO HONO FĀ ʻOE TOHI ʻA MŌSESE,
ʻOKU UI KO E LAU MO E FEʻALUʻAKI ʻI HE TOAFA, PE KO
NOMIPĀ
1
1 ʻOku fekau ʻe he ʻOtua kia Mōsese ke ne lau ʻae kakai. 5 Ko e houʻeiki ʻoe ngaahi faʻahinga. 17 Ko hono tokolahi ʻoe faʻahinga taki taha. 47 ʻOku ʻataʻatā ʻae kau Livai ki he ngāue ʻa Sihova.
Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese ʻi he toafa ʻo Sainai, ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻo hono ua ʻoe māhina, ʻi hono ua taʻu ʻo ʻenau haʻu mei he fonua ko ʻIsipite, ʻo pehē, “Mou lau ʻae kakai kotoa pē ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻi honau ngaahi faʻahinga ʻo fakatatau mo e fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo lau kotoa pē ʻi honau hingoa, ʻae kakai tangata kotoa pē taki taha; Mei honau taʻu ʻe uofulu tupu, ʻakinautolu kotoa pē ʻoku mālohi ke ʻalu atu ke tau ʻi ʻIsileli: ko koe mo ʻElone ke mo lau ʻakinautolu ʻi heʻenau ngaahi matatau. Pea ʻe fakataha mo kimoua ha tangata ʻe tokotaha mei he faʻahinga kotoa pē; ko ia taki taha ʻoku ʻeiki ʻi he fale ʻo ʻene ngaahi tamai.”
¶ Pea ko e ngaahi hingoa eni ʻoe kau tangata ʻe tuʻu mo kimoua; ko ʻIlisua, ko e foha ʻo Setiua ʻi he faʻahinga ʻo Lupeni: Ko Selumieli, ko e foha ʻo Sulisatai ʻi he faʻahinga ʻo Simione. Ko Nasoni, ko e foha ʻo ʻAminitapi ʻi he faʻahinga ʻo Siuta. Ko Netanili, ko e foha ʻo Sua ʻi he faʻahinga ʻo ʻIsaka. Ko ʻIliapi, ko e foha ʻo Heloni ʻi he faʻahinga ʻo Sepuloni. 10 ‌ʻI he fānau ʻa Siosefa: ko ʻIlisama, ko e foha ʻo ʻAmihuti ʻi he faʻahinga ʻo ʻIfalemi; ko Kāmelieli, ko e foha ʻo Petasuli ʻi he faʻahinga ʻo Manase: 11 Ko ʻEpitani, ko e foha ʻo Kitione ʻi he faʻahinga ʻo Penisimani. 12 Ko ʻEhiesa, ko e foha ʻo ʻAmisatai ʻi he faʻahinga ʻo Tani. 13 Ko Pakieli, ko e foha ʻo ʻOkilani ʻi he faʻahinga ʻo ʻAseli. 14 Ko ʻIliasafi, ko e foha ʻo Teuili ʻi he faʻahinga ʻo Kata. 15 Ko Heila, ko e foha ʻo ʻEnani ʻi he faʻahinga ʻo Nafitali. 16 Ko kinautolu ni naʻa nau ongoongo lahi ʻi he kakai, ko e houʻeiki ʻi he ngaahi faʻahinga ʻo ʻenau ngaahi tamai, ko e ʻeiki ʻoe ngaahi toko afe ʻi ʻIsileli.
17 ¶ Pea naʻe ʻave ʻe Mōsese mo ʻElone ʻae kau tangata ni kuo fakahā honau hingoa: 18 Pea naʻa nau fakataha ʻae kakai kotoa pē ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻo hono ua ʻoe māhina, pea naʻa nau fakahā honau hokohoko ʻi honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau mo e lau ʻoe ngaahi hingoa taki taha, mei hono uofulu tupu ʻoe taʻu ʻo fai hake.
19 ¶ ʻO hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese, naʻe pehē ʻa ʻene lau ʻakinautolu ʻi he toafa ʻo Sainai.
20 ¶ Pea ko e fānau ʻa Lupeni, ko e ʻuluaki foha ʻo ʻIsileli, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa taki taha, ʻae tangata kotoa pē, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 21 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Lupeni, ko e toko fā mano mo e toko ono afe ma nimangeau.
22 ¶ Ko e fānau ʻa Simione, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻakinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa taki taha, ʻae tangata kotoa pē mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 23 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Simione, ko e toko nima mano mo e toko hiva afe ma tolungeau.
24 ¶ Ko e fānau ʻa Kata, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 25 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Kata, ko e toko fā mano mo e toko nima afe mo e toko onongeau ma nimangofulu.
26 ¶ Ko e fānau ʻa Siuta, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 27 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Siuta ko e toko fitu mano mo e toko fā afe ma onongeau.
28 ¶ Ko e fānau ʻa ʻIsaka, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 29 Ko kinautolu, naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo ʻIsaka ko e toko nima mano mo e toko fā afe ma fāngeau.
30 ¶ Ko e fānau ʻa Sepuloni, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 31 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Sepuloni ko e toko nima mano mo e toko fitu afe ma fāngeau.
32 ¶ Ko e fānau ʻa Siosefa, ʻio, ʻae fānau ʻa ʻIfalemi ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 33 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻa ʻIfalemi, ko e toko fā mano ma toko nimangeau.
34 ¶ Ko e fānau ʻa Manase, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 35 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Manase, ko e toko tolu mano, mo e toko ua afe ma uangeau.
36 ¶ Ko e fānau ʻa Penisimani, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 37 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Penisimani, ko e toko tolu mano, mo e toko nima afe ma fāngeau.
38 ¶ Ko e fānau ʻa Tani, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 39 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Tani, ko e toko ono mano, mo e toko ua afe ma fitungeau.
40 ¶ Ko e fānau ʻa ʻAseli, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa, mei hono taʻu ʻe uofulu, ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 41 Pea ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo ʻAseli, ko e toko fā mano, mo e toko taha afe ma nimangeau.
42 ¶ Ko e fānau ʻa Nafitali, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau; 43 Ko kinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻio, ʻi he faʻahinga ʻo Nafitali, ko e toko nima mano, mo e toko tolu afe ma fāngeau. 44 Ko kinautolu eni naʻe lau, ʻaia naʻe lau ʻe Mōsese mo ʻElone, mo e houʻeiki ʻo ʻIsileli, ko e kau tangata ʻe toko hongofulu ma toko ua: naʻe taki taha tuʻu maʻae fale ʻo ʻene ngaahi tamai. 45 Naʻe pehē ʻakinautolu kotoa pē naʻe lau ʻi he fānau ʻa ʻIsileli, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau ʻi ʻIsileli; 46 ‌ʻIo, ko kinautolu kotoa pē naʻe lau ko e toko ono kilu, mo e toko tolu afe, mo e toko nimangeau ma nimangofulu.
47 ¶ Ka naʻe ʻikai lau ʻiate kinautolu ʻae kau Livai ʻi he faʻahinga ʻo ʻenau ngaahi tamai. 48 He kuo folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, 49 “ʻE ʻikai te ke lau ʻae faʻahinga ʻo Livai, pea ʻoua naʻa ke lau ʻakinautolu fakataha mo e fānau ʻa ʻIsileli: 50 Ka ke fakanofo ʻae kau Livai ke pule ki he fale fehikitaki ʻoe fakamoʻoni, pea mo e ngaahi nāunau kotoa pē ʻi ai, pea mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi ai, pea tenau fua ʻae fale fehikitaki, pea mo hono ngaahi nāunau kotoa pē; pea tenau ngāue ki ai, ʻo nofo takatakai ki he fale fehikitaki. 51 Pea ʻoka ʻalu atu ʻae fale fehikitaki, ʻe vete hifo ia ʻe he kau Livai; pea ʻoka nofo ʻae fale fehikitaki, ʻe fokotuʻu ia ʻe he kau Livai: pea ko e muli ʻoku haʻu ke ofiki ai ʻe tāmateʻi ia. 52 Pea ko e fānau ʻa ʻIsileli tenau fokotuʻu ʻa honau ngaahi fale fehikitaki, ʻae tangata taki taha ki hono ʻapitanga, pea mo e tangata taki taha ki hono fuka, ʻi honau ngaahi faʻahinga. 53 Ka ʻe nofo ʻae kau Livai ʻo takatakai ʻi he fale fehikitaki ʻoe fakamoʻoni, koeʻuhi ke ʻoua naʻa ai ha houhau ki he fakataha ʻoe fānau ʻa ʻIsileli: pea ʻe tokanga ʻae kau Livai ki he tauhi ʻoe fale fehikitaki ʻoe fakamoʻoni.” 54 Pea naʻe fai ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pē kuo fekau mai ʻe Sihova kia Mōsese; naʻe pehē pe ʻenau fai.