KO E TOHI ʻA PAULA KO E ʻAPOSETOLO
KI HE KAKAI
FILIPAI
1
1 ʻOku fakahā ʻe Paula ʻene fakafetaʻi ki he ʻOtua, mo ʻene ʻofa ki he kau lotu ʻi Filipai, koeʻuhi ko e ngaahi fua lelei ʻo ʻenau tui, mo ʻenau kau ki heʻene ngaahi mamahi, 9 Pea ne hūfia ʻakinautolu ki he ʻOtua ʻi he ʻaho kotoa pē ke nau tupulekina ʻi he ʻofa: 12 ʻOku ne fakahā ʻae tupulekina ʻoe ngāue ʻa Kalaisi mei heʻene ngaahi mamahi ʻaʻana ʻi Loma, 21 Mo ʻene fie fakaongoongolelei ʻa Kalaisi ʻi heʻene moʻui mo ʻene mate, 27 Pea ne enginaki kenau uouangataha, 28 Mo nau lototoʻa ʻi he hoko ʻoe fakatanga.
Ko Paula mo Timote, ko e ongo tamaioʻeiki ʻa Sisu Kalaisi, ki he kāinga māʻoniʻoni kotoa pē ʻia Kalaisi Sisu, ʻoku ʻi Filipai, mo e kau tauhi mo e kau akonaki: Ke ʻiate kimoutolu ʻae ʻaloʻofa, mo e monūʻia, mei he ʻOtua ko ʻetau Tamai, pea mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi. ‌ʻOku ou fakafetaʻi ki hoku ʻOtua ʻi heʻeku manatu kotoa pē kiate kimoutolu, ‌ʻO hūfekina fiefia maʻuaipē ʻakimoutolu kotoa pē ʻi heʻeku lotu kotoa pē, Koeʻuhi ko hoʻomou kau fakataha ʻi he ongoongolelei talu mei he ʻuluaki ʻaho ʻo aʻu ki heni; ‌ʻOku ou ʻilo pau ʻae meʻa ko eni, koeʻuhi ko ia kuo ne kamata ʻae ngāue lelei ʻiate kimoutolu, te ne fakahaohaoa ia ʻo aʻu ki he ʻaho ʻo Sisu Kalaisi: ‌ʻO hangē ʻoku taau mo au ke pehē ʻeku ʻamanaki kiate kimoutolu kotoa pē, koeʻuhi ʻoku mou ʻi hoku loto; pea ʻi hoku ngaahi haʻi, mo ʻeku langomaki mo ʻeku fakamoʻoni ki he ongoongolelei, ʻoku mou kau fakataha kotoa pē ʻi hoku lelei. He ko hoku fakamoʻoni ʻae ʻOtua, ki he lahi ʻaupito ʻo ʻeku holi kiate kimoutolu kotoa pē ʻi he manava ʻo Sisu Kalaisi. Pea ko ʻeku lotu eni, ke tupulekina hoʻomou ʻofa ʻo lahi, pea lahi hake ʻi he ʻilo mo e angafakapotopoto kotoa pē; 10 Koeʻuhi ke mou ʻahiʻahiʻi ʻae ngaahi meʻa ʻoku fai kehekehe; ka mou angatotonu mo taʻehalaia ʻo aʻu ki he ʻaho ʻo Kalaisi; 11 Ke fakafonu ʻaki ʻakimoutolu ʻae ngaahi fua ʻoe māʻoniʻoni, ʻaia ʻoku ia Sisu Kalaisi, ke ongoongolelei ai mo fakafetaʻi ai ki he ʻOtua. 12 Pea ko hoku loto ke mou ʻilo, ʻe kāinga, ko e ngaahi meʻa naʻe tō kiate au kuo iku ia ʻi he fakatupulekina pe ʻoe ongoongolelei; 13 Ko ia kuo ʻilo ai ʻi he fale kotoa ʻoe tuʻi, mo e ngaahi potu kehekehe kotoa pē, ʻa hoku ngaahi haʻi koeʻuhi ko Kalaisi: 14 Pea ko e kāinga tokolahi ʻi he ʻEiki, kuo nau loto mālohi ko e meʻa ʻi hoku ngaahi haʻi, pea ʻāsili ai honau lototoʻa ke lea ʻaki ʻae folofola ʻo taʻemanavahē. 15 Ko e moʻoni ʻoku malangaʻaki ʻa Kalaisi ʻe he niʻihi ʻi he meheka mo e fakakikihi; pea fai loto lelei pe ʻe he niʻihi: 16 Ko e niʻihi ʻoku malangaʻaki ʻa Kalaisi ʻi he kikihi, kae ʻikai ʻi he loto maʻa, ʻonau ʻamanaki ke fakalahi ʻaki ʻae mamahi ki hoku ngaahi haʻi. 17 Ka ko e niʻihi ʻi he ʻofa, ʻo ʻilo kuo fokotuʻu au ko e langomekina ʻoe ongoongolelei. 18 Pea fēfē ai? Ko eni, ʻi he meʻa kotoa pē, ʻi he kākā, pe ʻi he moʻoni, ʻoku malangaʻaki ʻa Kalaisi; pea ko ia ʻoku ou fiefia ai, ʻio, pea teu fiefia. 19 He ʻoku ou ʻilo ʻe kau eni ki hoku fakamoʻui ʻi hoʻomou lotu, mo e foaki ʻoe Laumālie ʻo Sisu Kalaisi, 20 ‌ʻO fakatatau ki heʻeku holi lahi mo e ʻamanaki lelei, ke ʻoua naʻa ai ha meʻa te u mā ai, ka ʻi he fai mālohi lahi, ke hangē ko ia ʻi muʻa, ke pehē eni foki, ʻae fakaongolelei ʻa Kalaisi ʻi hoku sino, ʻi he moʻui, pe ʻi he mate. 21 He ko e moʻui kiate au ko Kalaisi ia, ka ʻe ʻaonga lahi ʻae mate. 22 Pea kapau teu moʻui ʻi he sino, ko hono fua eni ʻo ʻeku ngāue: ka ʻoku ʻikai te u ʻiloa ʻaia te u fili ki ai. 23 He ʻoku ʻefihia au ʻi he meʻa ʻe ua, ʻoku ou holi ke ʻalu, ke u ʻia Kalaisi; ʻaia ʻoku lelei lahi ʻaupito: 24 Ka ko e nofo ʻi he sino ʻoku ʻaonga lahi ia kiate kimoutolu. 25 Pea ʻi heʻeku ʻilo eni, ʻoku ou ʻilo teu moʻui ʻo nonofo mo kimoutolu kotoa pē, ka ʻe tupulekina ai hoʻomou tui mo e fiefia; 26 Pea ke tupulekina ʻaupito ai hoʻomou fiefia ʻia Sisu Kalaisi koeʻuhi ko au, ʻi heʻeku toe ʻalu atu kiate kimoutolu. 27 Kae kehe, ke taau hoʻomou ʻulungāanga mo e ongoongolelei ʻa Kalaisi: koeʻuhi ka ai haʻaku ʻalu atu ʻo vakai kiate kimoutolu, pe teu mamaʻo, te u fanongo pe ki hoʻomou ngāue, ʻoku mou tuʻumaʻu ʻi he loto pe taha, ʻo uouangataha pe, ʻo feinga fakataha ʻi he tui ki he ongoongolelei; 28 Pea ʻoua naʻa ilifia ʻi ha meʻa mei homou ngaahi fili: he ko e fakaʻilonga ia kiate kinautolu ʻoe malaʻia, ka ʻoe fakamoʻui kiate kimoutolu, pea ʻoku mei he ʻOtua ia. 29 He kuo tuku kiate kimoutolu koeʻuhi ko Kalaisi, ke ʻoua naʻa ngata ʻi he tui pe kiate ia, ka kemou mamahi foki koeʻuhi ko ia; 30 ‌ʻI he tauʻi ʻakimoutolu, ʻo hangē ko ia naʻa mou mamata ai ʻiate au, pea fanongo eni ʻoku ʻiate au.