KO E TOHI
ʻOE NGAAHI
LEA FAKATĀTĀ
1
1 Ko hono ʻaonga ʻoe ngaahi lea fakatātā. 7 Ko e enginaki ke manavahē ki he ʻOtua, mo tui ki heʻene folofola. 10 Ke ʻoua naʻa moʻua ʻi he tauvele ʻae kakai angahala. 20 ʻOku lea valoki ʻae poto ʻi hono manukiʻi. 24 ʻOku ne fakamanavahēʻi ʻa hono kau manuki.
Ko e ngaahi lea fakatātā ʻa Solomone ko e foha ʻo Tevita, ko e tuʻi ʻo ʻIsileli;
Ke ʻilo ai ʻae poto mo e akonaki;
pea ongoʻi ʻae ngaahi lea ʻoe faʻa ʻilo;
Ke maʻu ʻae akonaki ʻoe poto,
mo e angatonu, mo e fakamaau, pea mo e fai totonu;
Ke foaki ʻae ʻiloʻilo ki he taʻepoto,
pea ki he tangata talavou ʻae ʻilo mo e faʻa fakakaukau.
‌ʻE fie fanongo ʻe he tangata poto, pea ʻe tupulekina ai a ʻene poto;
pea ʻe maʻu ai ʻe he tangata faʻa ʻilo ʻae ngaahi fakakaukau lelei:
Ke ʻiloʻi ʻae lea fakatātā, pea mo hono fakamatala;
ʻae ngaahi lea ʻae poto, mo ʻenau ngaahi tala ʻilongataʻa.
 
Ko e manavahē kia Sihova ko e kamataʻanga ia ʻoe ʻilo:
ka ʻoku fehiʻa ʻae vale ki he poto mo e akonaki.
‌ʻE hoku foha, fanongo ki he akonaki ʻa hoʻo tamai,
pea ʻoua naʻa ke liʻaki ʻae fekau ʻa hoʻo faʻē:
Koeʻuhi ʻe hoko ia ko e teunga lelei ki ho ʻulu,
mo e kahoa ke tautau ki ho kia.
10 ‌ʻE hoku foha, kapau ʻe fakatauveleʻi koe ʻe he kau angahala, ʻoua naʻa ke loto ki ai.
11 Kapau te nau pehē, “Haʻu ke tau ō,
ke tau tatali ʻo toitoi ke lilingi ʻae toto,
ke tau lama fakafufū taʻehanoʻuhinga ki he taʻehalaia:
12 Ke tau folo moʻui hifo ʻakinautolu ʻo hangē ko e faʻitoka;
pea kātoa pe, ʻo hangē ko kinautolu ʻoku ʻalu hifo ki he luo:
13 Te tau ʻilo ai ʻae koloa kehekehe kotoa pē,
te tau fakafonu hotau ngaahi fale ʻaki ʻae koloa:
14 Ke tau ʻinasi fakataha pe mo koe;
pea te tau kau taha pe ʻi he kato paʻanga:”
15 ‌ʻE hoku foha, ʻoua naʻa ke ʻalu ʻi he hala mo kinautolu;
taʻofi ho vaʻe mei honau hala:
16 He ʻoku lele honau vaʻe ki he kovi,
ʻonau fakatoʻotoʻo ke lilingi ʻae toto.
17 Ko e moʻoni ʻoku tautau taʻeʻaonga ʻae kupenga ʻi he ʻao ʻo ha manupuna.
18 Pea ʻoku nau toitoi ki honau toto ʻonautolu pe;
mo nau lama fakafufū ki heʻenau moʻui ʻanautolu pe.
19 He ʻoku pehē pe ʻae hala ʻokinautolu ʻoku manumanu ki he koloa;
ʻaia ʻoku ne fakaʻosi ʻae moʻui ʻanautolu ʻoku nau maʻu ia.
 
20 ‌ʻOku kalanga ʻituʻa ʻae poto;
ʻoku ne hiki hake hono leʻo ʻi he ngaahi hala.
21 ‌ʻOku kalanga ia ʻi he potu lahi ʻoe fakatahaʻanga,
mo e ava ʻoe ngaahi matapā: pea ʻi he loto kolo ʻoku ne ʻai mai ʻene lea, ʻo pehē,
22 “ʻAkimoutolu ʻae kau vale, ʻe fēfē hono fuoloa ʻo hoʻomou manako ki he vale?
Pea fiefia ʻae kau manuki ʻi heʻenau manuki,
mo e fehiʻa ʻae kau vale ki he poto?
23 Mou tafoki ʻi heʻeku valoki:
vakai, te u huaʻi hoku laumālie kiate kimoutolu,
te u fakahā ʻeku ngaahi lea kiate kimoutolu.
24 Koeʻuhi kuo u ui, pea naʻe ʻikai te mou tali;
kuo u mafao atu hoku nima, kae ʻikai tokangaʻi ʻe ha taha;
25 Pea kuo mou liʻaki ʻeku akonaki,
pea naʻe ʻikai te mou loto ki heʻeku valoki:
26 Ko ia te u kata foki au ʻi hoʻomou malaʻia;
te u manuki ʻi he tō mai ʻa hoʻomou manavahē;
27 ‌ʻIo, ʻoka hoko mai hoʻomou manavahē ʻo hangē ko e fakaʻauha,
mo hoʻomou malaʻia ʻo hangē ko e ʻahiohio;
ʻoka hoko mai ʻae mamahi mo e feinga kiate kimoutolu.
28 Pea te nau toki ui kiate au, ka ʻe ʻikai te u tali;
te nau kumi toʻotoʻo kiate au, ka ʻe ʻikai te nau ʻilo au:
29 Koeʻuhi naʻa nau fehiʻa ki he ʻilo,
pea naʻe ʻikai te nau loto ke manavahē kia Sihova:
30 Naʻe ʻikai te nau maʻu ʻeku ngaahi akonaki,
pea naʻa nau manukiʻi ʻa ʻeku valoki kotoa pē.
31 Ko ia te nau kai ai ʻi he fua ʻo ʻenau faianga,
pea fakamākona ʻaki ʻenau ngaahi filioʻi pe ʻanautolu.
32 He ko e tafoki atu ʻoe taʻepoto te ne tāmateʻi ʻakinautolu,
pea ʻe ʻauha ʻae vale ʻi heʻenau fakafiemālie.
33 Ka ko ia kotoa pē ʻoku fanongo kiate au ʻe nofo fiemālie pe ia,
pea ʻe ʻataʻatā ia mei he manavahē ki he kovi.”