Huan Carta a'ntū Cāmacā'ni'ca Xalanī'n nac Galacia
1
Pablo cāmacā'ni'lh saludos xalanī'n nac Galacia a'ntī ixtakalhlaka'ī'
Quit, Pablo, ictzo'kmā' huā'mā' ca'psnat. Quit apóstol. A'ntī quimānūlh quilī'apóstol xla' tū' kalhatin chi'xcu'. Nīn kalhatin chi'xcu' quilacsacli para huā'mā'. A'ntī quilīmānūlh quilī'apóstol xla' ū'tza' Jesucristo lā' nā quinTāta'ca'n Dios a'ntī mālakahuanīchokolh Jesucristo. Quit lā' ixlīhuākca'n tā'timīn a'ntī quintatā'lahui'lāna' con quit, quina'n pū'la iccāmacā'ni'yāchāni' saludos hui'xina'n xalanī'n nac estado de Galacia a'ntī kalhlaka'ī'yā'tit. Cacāsicua'lanālīni' hui'xina'n quinTāta'ca'n Dios lā' huan Māpa'ksīni' Jesucristo. Lā' cacāmātza'ta'tī'ni'ni' Dios mi'a'clhcunucca'n. Jesucristo tamacamāstā'lh māni' ū'tza' para nanī por ixpālacata quintalaclē'i'ca'n como ixquincāmāpūtaxtūcu'tunāni' līhuan latlā'huanāuj nac huā'mā' quilhtamacuj xako'hua'jua'. Chuntza' tlahualh Jesucristo porque huā'mā' ū'tza' ixtapuhuān quinTāta'ca'n Dios. ¡Lā' camācā'tanīca Dios para pō'ktu! Amén.
Tū' a'nampala ā'tāpātin līmāsca'tīn a'ntūn tzē nalīpūtaxtucan
Quit iccālē'cnīyāni' hui'xina'n lej lacapalh taxtunquīni'pā'na'ntit Dios. U'tza' a'ntī cāta'sani'ni' hui'xina'n como Cristo quincātlahuani'ni' lakatin talakalhu'mān lā' nīlh por quimpālacataca'n. Lā' chuhua'j hui'xina'n stālani'pā'na'ntit ā'tāpātin līmāsca'tīn a'nchī nalīpūtaxtucan. Quina'n ca'tzīyāuj palh tū' stu'ncua' a'nampala ā'tāpātin līmāsca'tīn a'nchī nalīpūtaxtucan. A'nan makapitzīn chi'xcuhuī'n a'ntīn taxtāpalīcu'tun huan līmāsca'tīn a'ntū ixla' Jesucristo. Lā' chuntza' xlaca'n cātamāmakchuyīmā'ni' hui'xina'n. Lā' palh catīhuā cāmāsu'ni'yāni' hui'xina'n ā'tāpātin līmāsca'tīn a'nchī nalīpūtaxtucan, xla' Dios camāpātīnīlh ū'tza'. Lā' a'yuj kalhatin ángel xala' nac a'kapūn a'ntī māsu'yu huā'mā'. Lā' a'yuj kalhatin de quina'n. Icuanī'ttza' lā' chuhua'j chu na'icuampala: Palh catīhuā cāmāsu'ni'yāni' hui'xina'n ā'tāpātin līmāsca'tīn a'nchī nalīpūtaxtucan lā' tū' chuntza' a'nchī xapū'la maklhtīni'ntit, xla' Dios camāpātīnīlh ū'tza'.
10 A'ntū icchihuīna'mā' a'ntza' tasu'yu que tū' icchihuīna'n xmān ū'tza' a'ntū takaxmatcu'tun huan tachi'xcuhuī't. Tū' chuntza'. Quit ictlahuacu'tun a'ntū xmān ixtapuhuān Dios. ¿Chu quit xmān iccāmāpāxuhuīcu'tun tachi'xcuhuī't? Palh quit cahuā xmān iccāmāpāxuhuīcu'tun tachi'xcuhuī't quit tū' xa'ica'kahuāna'ni'lh Cristo.
Dios līmānūlh Pablo ixlī'apóstol
11 Tā'timīn, quit iclacasqui'n que naca'tzīyā'tit huā'mā'. Huan xatzey tachihuīn a'ntū icmāsu'yu quit, xla' tū' ixtapāstacna'ca'n tachi'xcuhuī't. 12 Tū' quimāca'tzīnīlh kalhatin chi'xcu'. Nīn chā'tin chi'xcu' quimāsu'ni'lh. Māni' Jesucristo ū'tza' quimāca'tzīnīlh.
13 Hui'xina'n cātahuaninī'ta'ntza' a'nchī quit xa'iclīlatlā'huan xapū'la a'xni'ca' xa'icstālani' ixlīmāsca'tīnca'n huan israelitas. Hui'xina'n ca'tzīyā'tittza' a'nchī quit lej xa'iccāmacaputza a'ntī ixtakalhlaka'ī' Jesucristo. Quit tū' xa'iccālakalhu'man. Quit xa'icmāsputūcu'tun huā'mā' līmāsca'tīn a'ntū ixpālacata Jesucristo. 14 Lā' a'nchī takalhlaka'ī' huan israelitas quit līhua'ca'tza' xa'iccatzī que huan ā'makapitzīn quintā'israelitas a'ntī ixtaka'lhī ixcā'taca'n hua'chi quit. Lā' quit ā'chulā' xa'iccā'a'kahuāna'ni' ixlīmāsca'tīnca'n quinapapna' israelitas. 15 Pero Dios como xla' lej lakalhu'mana'n, quit quilacsacli para quilī'apóstol xapū'la a'xni'ca' tūna'j xa'ictahui'la. Lā' quinta'sani'lh para na'ictā'scuja ū'tza'. 16 Lā' chu a'nchī Dios lacasqui'lh xla' chuntza' quimāsca'tīlh que Jesucristo ixO'kxa' Dios. U'tza' tlahualh para que quit nā chuntza' tzē na'iccāmāsu'ni' xlaca'n a'ntīn tū' israelitas huan xatzey tachihuīn ixpālacata Jesucristo. A'xni'ca' Dios quimālakapasnīlh ixO'kxa', tū' icquīsqui'ni'lh tapāstacna' ā'kalhatin chi'xcu'. 17 Lā' tū' ica'lh nac Jerusalén para na'iccālaka'n a'ntī apóstoles ixtahuanī'ttza' xapū'la. Quit tū' chuntza' ictlahualh. Lā' tuncan lacapalh ica'lh nac Arabia lā' ā'calīstān ictaspi'tchokopā nac Damasco.
18 Lā' ixlīlakatu'tun cā'ta iclaka'lh huan apóstol Pedro nac Jerusalén. Lā' a'ntza' ictā'tachokolh xla' xmān cāujquitzisma'j. 19 Lā' tū' iclaktzī'lh nīn ā'kalhatin apóstol, xmān Jacobo ixtā'tin huan Māpa'ksīni' Jesús. 20 Lā' stu'ncua' a'ntū ictzo'knumā'. Iccāhuanimā'ni' huā'mā' na i'xlacapūn Dios. Lā' tū' iccā'a'kxokomā'ni'.
21 Lā' ā'calīstān ica'lh a'nlhā tapa'ksī con Siria lā' Cilicia. 22 Lā' tūna'j ixquintalakapasa a'ntī ixtakalhlaka'ī' Jesucristo xalanī'n nac estado de Judea. 23 Xlaca'n xmān ixtakaxmata a'ntū ixuancan. Chuntza' ixuancan: “Huan chi'xcu' a'ntī lej ixquincāmacaputzayāni' xapū'la, chuhua'j xla' lē'cta'sana'ntlā'huan huan līmāsca'tīn ixpālacata Cristo a'ntū xapū'la ixmāsputūcu'tun”. 24 Lā' huan xalanī'n nac Judea a'xni'ca' takaxmatli huā'mā', i'xtamācā'tanī Dios por quimpālacata.