4
Huá̱ cali̱latama̱hu yama̱ tascújut hua̱ntu̱ Dios quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán cha̱tunu quin
Cumu huixín catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ Cristo pacs pa̱xuhua̱na̱pá̱ti̱lh hua̱ntu̱ tlahuanica̱, huá̱ cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ huixín na̱ mili̱ma̱tla̱ni̱tcán napa̱ti̱yá̱tit caxatu̱cahua̱ tapa̱tí̱n hua̱ntu̱ ca̱lakchiná̱n c-milatama̱tcán. Xa̱huachí̱ luhua mili̱catzi̱tcán pi̱ yamá̱ hua̱nti̱ ma̱tla̱ni̱y napa̱ti̱y c-xtiyatli̱hua xli̱pacs tapa̱tí̱n hua̱ntu̱ nalakchín, xli̱ca̱na̱ ma̱siyuma̱ pi̱ aya lakmakani̱t xli̱pacs tala̱kalhí̱n, chu̱ xli̱makua̱ lamajcú̱ nahuán ca̱tuxá̱huat xma̱n huá̱ natlahuay c-xlatáma̱t hua̱ntu̱ Dios lakati̱y, chu̱ nia̱lh huá̱ catitláhualh hua̱ntu̱ xma̱n nali̱makapa̱xuhuay xtiyatli̱hua. Xli̱ca̱na̱ pi̱ xali̱pu̱lanaja quilhtamacú̱ huixín na̱ chuná̱ xmaktlahuayá̱tit xli̱pacs hua̱ntu̱ tlahuako̱y yamá̱ hua̱nti̱ ni̱ lakapasko̱y Dios, sa̱mpi̱ xma̱n huá̱ xli̱lapá̱tit hua̱ntu̱ a̱tzinú̱ xlakati̱yá̱tit, chu̱ xli̱pa̱xuhuayá̱tit, xli̱lapá̱tit xaxcajua latáma̱t, xtzucuyá̱tit kotá̱tit, chu̱ xkachi̱tamakaná̱tit, catu̱huá̱ hua̱ntu̱ xli̱makapa̱xuhuayá̱tit mintiyatli̱huacán, chu̱ hasta xlakataquilhpu̱tayá̱tit yama̱ caj xatatlahuamakxtu mimdioscán. Hua̱mpi̱ cumu chu̱ huixín nia̱lh chuná̱ catimaktlahuátit hua̱ntu̱ xlacán chunacú̱ lacli̱xcajnit tlahuako̱y, entonces cacs lacahuanko̱y, chu̱ hasta li̱ma̱xtuko̱yá̱n li̱xcájnit minta̱yatcán, chu̱ cala̱hua̱ ca̱li̱chihui̱nancaná̱tit. Hua̱mpi̱ tancs cacatzí̱tit pi̱ nalakchá̱n quilhtamacú̱ acxni̱ xlacán namacama̱sta̱ko̱y cuenta̱ c-xlacati̱n yama̱ tlanca tali̱pa̱hu juez hua̱nti̱ aya cha̱catzi̱yaj huí̱ laqui̱mpi̱ nama̱kalhapali̱ko̱y xli̱pacs hua̱nti̱ lama̱kó̱ xastacná, xa̱huá̱ hua̱nti̱ aya ni̱ko̱ni̱t nahuán. Hua̱ xpa̱lacata li̱akchihui̱naniko̱ni̱t xtachihui̱n Cristo xli̱makua̱ xlama̱ko̱lhcú̱ yama̱ hua̱nti̱ aya ni̱ko̱ni̱t. Sa̱mpi̱ lapi̱ ca̱najlako̱lh yama̱ li̱pa̱xuhu xtama̱catzi̱ni̱n Dios hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut acxni̱ xlama̱ko̱lhcú̱ yunú̱ ca̱tuxá̱huat, ma̱squi lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ xtili̱ma̱pa̱ti̱ni̱ca̱ u̱nú̱ caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ xtlahuako̱ni̱t, hua̱nchú̱ xli̱stacnacán tla̱n lama̱kó̱ c-xpa̱xtu̱n Dios, chu̱ nia̱lh tú̱ catipa̱ti̱ko̱lh. Xli̱ca̱na̱ pi̱ cha̱li̱ cha̱lí̱ talacatzuhui̱ma̱ quilhtamacú̱ la̱ntla̱ nalaksputa̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ anán ca̱tuxá̱huat, huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n hua̱ntu̱ tla̱n calacapa̱stáctit, chu̱ lacastalanca calatapá̱tit laqui̱mpi̱ skálalh natahuilayá̱tit la̱ntla̱ tancs natlahuayá̱tit mioracioncán. Xa̱huá̱ hua̱ntu̱ akskti̱tum cala̱pa̱xquí̱tit, sa̱mpi̱ acxni̱ la̱pa̱xqui̱yá̱tit tla̱n nata̱pa̱ti̱yá̱tit hasta ma̱squi lhu̱hua tala̱kalhí̱n tu̱ nala̱tlahuaniyá̱tit. Lacati̱tum, chu̱ xli̱pacs mintapa̱xuhua̱ncán cata̱laktuncuhuikó̱tit c-minchiccán yamá̱ hua̱nti̱ ni̱ní̱ laktuncuhuiko̱y, hua̱mpi̱ ni̱ quiclh tili̱catzaniko̱yá̱tit. 10 Hua̱ la̱ntla̱ cha̱tunu huixín, Dios ca̱ma̱xqui̱ni̱tán tánuj tanu̱ tascújut, usu talacapa̱stacni̱ tu̱ tla̱n nali̱makta̱yako̱yá̱tit a̱makapitzí̱n, aksti̱tum cali̱scujkó̱tit minata̱laní̱n xta̱chuná̱ la̱ntla̱ catzi̱yá̱tit pi̱ mili̱tlahuatcán, chu̱ la̱ntla̱ ca̱ma̱lacapastacayá̱n Dios nali̱scujá̱tit. 11 Hua̱ pala pi̱ huí̱ ti̱ Dios li̱lacsacni̱t pi̱ nali̱akchihui̱naniko̱y a̱makapitzí̱n xtachihuí̱n, acxni̱ nata̱kalhchihui̱nanko̱y luhua cakálhi̱lh li̱tlihuaka̱ xtachihui̱ncán laqui̱mpi̱ xta̱chuná̱ caqui̱táxtulh pi̱ luhua ma̱n Dios chihui̱nama̱. Yamá̱ hua̱nti̱ Dios li̱lacsacni̱t pi̱ nali̱scujko̱y a̱makapitzí̱n, cali̱scujko̱lh xli̱pacs xli̱tlihuaka, chu̱ tapa̱xuhuá̱n hua̱ntu̱ Dios ma̱xqui̱y. Xli̱pacs hua̱ntu̱ xtlahuátit, tancs catlahuátit laqui̱mpi̱ mintascujutcán xma̱n hua̱ Dios nali̱ca̱cni̱nanicán sa̱mpi̱ catzi̱cán pi̱ xlá̱ ca̱makta̱yamá̱n xpa̱lacata li̱pa̱huaná̱tit Jesucristo, hua̱nti̱ xa̱li̱ankalhi̱n quilhtamacú̱ mini̱niy naca̱cni̱nanicán, nalakataquilhpu̱tacán, chu̱ caxani̱li̱huayaj xtihua̱ nakalhi̱y tlanca xli̱tlihuaka. Chuná calalh, amén.
Quili̱pa̱xuhuatcán acxni̱ pala tú̱ quinca̱ma̱pa̱ti̱ni̱caná̱n
12 Koxutaní̱n huixín nata̱laní̱n, quit cca̱huaniyá̱n pi̱ ni̱ pala tzinú̱ lanaj tili̱lacahuaná̱tit acxni̱ naca̱macaminiyá̱n luhua tuhuaj talakapútzi̱t hua̱ntu̱ naca̱li̱ucxilhcaná̱tit, sa̱mpi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ naca̱akspulayá̱n ni̱ capuhuántit pala huixincú̱ nali̱pu̱layá̱tit tu̱ ca̱akspulamá̱n. 13 Chi̱ hua̱mpi̱ capa̱xuhuátit pi̱ chuná̱ acxtum ta̱pa̱ti̱yá̱tit Cristo tu̱ huatiya tapa̱tí̱n hua̱ntu̱ xlá̱ li̱ma̱pa̱ti̱ni̱ca̱, laqui̱mpi̱ acxni̱ xlá̱ namimpalay xli̱maktuy ca̱tuxá̱huat huixín naca̱li̱ma̱xqui̱yá̱n tapa̱xuhuá̱n. 14 Luhua ca̱na̱ li̱pa̱xuhu camakcatzí̱tit lapi̱ caj xpa̱lacata Cristo naca̱li̱ma̱xcajua̱li̱caná̱tit, sa̱mpi̱ chuná̱ tancs li̱taluloká̱tit pi̱ cspiritu Dios ankalhí̱n ca̱ta̱lamá̱n c-milatama̱tcán. 15 Ma̱squi lakachuní̱n lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ quinca̱ma̱pa̱ti̱caná̱n, mini̱niy nali̱pa̱xuhuayá̱tit pi̱ ni̱ti̱ cha̱tum huixín li̱ma̱pa̱ti̱ni̱ma̱ca̱ caj cumu mákni̱lh xta̱chixcú, usu li̱ya̱huama̱ca̱ takalhá̱n, usu pala maktánu̱lh c-aktum ta̱klhú̱hui̱t hua̱ntu̱ ni̱ xcuenta̱. 16 Hua̱mpi̱ hua̱nti̱ li̱pa̱ti̱nán caj xpa̱lacata̱ pi̱ li̱pa̱huán Cristo, xlá̱ ni̱ mini̱niy nali̱puhuán, usu nali̱ma̱xanán, huata capa̱xcatcatzí̱nilh Dios, chu̱ cali̱má̱xqui̱lh ca̱cni̱ xpa̱lacata hua̱ntu̱ akspulama̱.
17 Xli̱pacs quin hua̱nti̱ li̱taxtuya̱hu xlakskata̱n Dios, catzi̱ya̱hu pi̱ aya talacatzuhui̱ma̱ quilhtamacú̱ la̱ntla̱ Dios naquinca̱ta̱tlahuayá̱n cuenta̱ xpa̱lacata xli̱pacs hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n tlahuani̱tahu, xli̱ca̱na̱ pi̱ quin quinca̱li̱macapu̱lamá̱n, pus hua̱ lapi̱ quin ti̱ lakapasa̱hu xtachihuí̱n quinca̱li̱macapu̱lamá̱n, chu̱ takalana̱ naquinca̱ma̱tzanka̱nanicaná̱n, caj capuhuántit, ¿pus lá̱ntla̱ cahuá̱ naqui̱taxtuniko̱y hua̱nti̱ caj xma̱n kalhakaxmatmakanko̱ni̱t yama̱ xasa̱sti xtama̱catzi̱ni̱n Dios hua̱ntu̱ ma̱sta̱y akapu̱táxtut? 18 Hua̱ lapi̱ hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ aksti̱tum xma̱kantaxti̱ma̱ c-xlatáma̱t xli̱ma̱paksi̱n Dios, juerza̱ tuhua̱ qui̱taxtuniy nakalhi̱y akapu̱táxtut, ¿lá̱ntla̱ cahuá̱ naqui̱taxtuniko̱y yamá̱ hua̱nti̱ li̱xcájnit lama̱kó̱ sa̱mpi̱ lakachixcuhui̱makanko̱ni̱t Dios, chu̱ ni̱tú̱ li̱ucxilhko̱y xli̱ma̱paksí̱n? 19 Pus hua̱ yumá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n, lapi̱ hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y Dios lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ li̱pa̱ti̱ma̱kó̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat caj xpa̱lacata macama̱xqui̱ko̱ni̱t xlatama̱tcán Dios, pus ni̱ mini̱niy nataxlajuani̱y, huata chunacú̱ xa̱li̱ankalhí̱n catlahuako̱lh hua̱ntu̱ lacuan tatlahu, xmacan Dios cahuili̱ko̱lh xli̱stacnacán, sa̱mpi̱ huá̱ quinca̱ma̱lacatzuqui̱ni̱tán, xlá̱ naquinca̱maktakalhá̱n, nama̱kantaxti̱y hua̱ntu̱ ma̱lacnu̱ni̱t.