2
Huá̱ xpa̱lacata, quit chuná̱ aktum ctili̱cátzi̱lh pi̱ nia̱lh nacca̱lakana̱chá̱n pala caj nacca̱lacaquilhni̱yá̱n, usu nacca̱le̱niyá̱n tali̱puhuá̱n. Sa̱mpi̱ lapi̱ quit caj nacca̱makali̱puhuaná̱n, pus ¿tí̱ cahuá̱ naquimakapa̱xuhuay a̱li̱sta̱lh c-milaksti̱pa̱ncán? ¿A poco li̱pa̱xuhu naquinta̱li̱tziná̱tit cumu ma̱n quit cca̱makali̱puhuani̱tá̱n nahuán? Quit ctica̱tzoknín yama̱ mactum xapu̱lh carta laqui̱mpi̱ antá̱ nacca̱li̱huaniyá̱n hua̱ntu̱ ni̱tlá̱n xtlahuayá̱tit, chu̱ naca̱xlayá̱tit, laqui̱mpi̱ acxni̱ nacca̱lakana̱chá̱n nia̱lh xlacasquinca nahuán pi̱ naquimakali̱puhuaná̱tit, huata clacasquín caj naquimakapa̱xuhuayá̱tit; chu̱ quit stalanca ccatzi̱y pi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ naquimakapa̱xuhuay na̱ naca̱makapa̱xuhuayá̱n. Acxni̱ cca̱tzoknín yama̱ carta hua̱ntu̱ ctica̱maca̱nichá̱n, luhua li̱pe̱cua̱ xacli̱puhuama̱, a̱tuyá̱ xacpuhuama̱ caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ xacca̱huanimá̱n, chu̱ hasta xactasama̱. Ni̱ tipuhuaná̱tit pi̱ ni̱ cca̱lakalhamaná̱n huá̱ cca̱li̱quilhní̱n, huata quit chuná̱ ctica̱tzoknín laqui̱mpi̱ nacatzi̱yá̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱ cca̱lakalhamaná̱n, chu̱ clacasquín naca̱xlayá̱tit.
Pablo lacasquín cama̱tzanka̱naniko̱lhá̱ yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ xtlahuani̱t tala̱kalhí̱n
Tama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ tláhualh li̱xcajnit tala̱kalhí̱n, chu̱ xquinca̱makali̱puhuani̱tán, ma̱squi xli̱ca̱na̱ luhua xquimakali̱puhuani̱t, hua̱mpi̱ ccatzi̱y pi̱ a̱tzinú̱ huixín xca̱makali̱puhuani̱tán sa̱mpi̱ huixín lacxtum xta̱lapá̱tit, ma̱squi ni̱ luhua xli̱pacs huixín laqui̱mpi̱ luhua xli̱ca̱na̱ tu̱ nacuán. Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ quit cca̱huanín la̱ntla̱ natlakaxtuyá̱tit hua̱nti̱ ni̱ aksti̱tum xlama̱, pus aya tla̱n la̱ntla̱ xma̱pa̱ti̱ni̱pá̱tit. Huata chú̱ cumu akastacya̱huani̱tántit, chu̱ li̱stacta̱yani̱t cama̱tzanka̱nanítit, chu̱ camakta̱yátit, xa̱huachí̱ capa̱xqui̱palátit xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xapu̱lana̱, sa̱mpi̱ lapi̱ ni̱ chuná̱ natlahuayá̱tit, tama̱ chixcú̱ nali̱ni̱tamakán caj xpa̱lacata xcátzi̱t tali̱puhuá̱n. Huá̱ cca̱li̱squiniyá̱n li̱tlá̱n pi̱ tancs cama̱siyunítit mili̱pu̱tumcán pi̱ xli̱ca̱na̱ lakalhamaná̱tit laqui̱mpi̱ nia̱lh nali̱puhuán. Xli̱ca̱na̱ pi̱ yama̱ xapu̱lh quincarta hua̱ntu̱ ctica̱tzoknín, antá̱ lacatancs cca̱huanín pi̱ naakastakya̱huayá̱tit tamá̱, hua̱mpi̱ na̱ huá̱ chuná̱ cli̱tláhualh sa̱mpi̱ xacca̱li̱ucxilhputuná̱n pala xli̱ca̱na̱ natlahuaputuná̱tit hua̱ntu̱ luhua xlí̱lat mili̱tlahuatcán, chu̱ hua̱ntu̱ quit cca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n. 10 Mili̱catzí̱tcán pi̱ hua̱nti̱ huixín nama̱tzanka̱naniyá̱tit ni̱tlá̱n tu̱ xtlahuani̱t, pus na̱ chuná̱ quit cma̱tzanka̱naniy, chu̱ acxni̱ cuan pi̱ cma̱tzanka̱naniy sa̱mpi̱ na̱ chuná̱ quit cca̱lakalhamán, chú̱ stalanca catzi̱y Cristo pi̱ hua̱ntu̱ cca̱huanimá̱n xli̱ca̱na̱. 11 Sa̱mpi̱ lapi̱ chuná̱ nala̱ma̱tzanka̱naniya̱hu ni̱ lay caquintica̱makatlaján xtalacapa̱stacni akskahuiní, sa̱mpi̱ xlá̱ ankalhi̱ná̱ putzama̱ la̱ntla̱ tla̱n naquinca̱makatlajayá̱n, hua̱mpi̱ quin pacsá̱ lakapasa̱hu xtá̱yat.
Pablo li̱puhuán acxni̱ cha̱lh c-xaca̱chiqui̱n Troas sa̱mpi̱ ni̱ ma̱nóklhulh Tito
12 Calh c-Troas laqui̱mpi̱ nacli̱akchihui̱nán xtachihui̱n Quimpu̱chinacan Jesús antá, chu̱ acxni̱ ccha̱lh Dios quimaktá̱yalh, chu̱ cani̱huá̱ tla̱n xacli̱chihui̱naniko̱y hua̱nti̱ antá̱ xalaní̱n. 13 Hua̱mpi̱ ma̱squi chuná, quit chunatiyá̱ a̱tuyá̱ xacpuhuán, chu̱ ni̱ tancs xuí̱ quintalacapa̱stacni̱ sa̱mpi̱ ni̱ cma̱nóklhulh antá̱ quinta̱lacan Tito. Huá̱ xpa̱lacata ni̱ maka̱s quilhtamacú̱ tuncán ctaca̱xpá̱, chu̱ calh putzay c-xatiyat Macedonia a ver lapi̱ naclakapa̱xtokta̱yay c-tiji.
Hua̱nti̱ li̱pa̱huana̱hu Jesús li̱taxtuya̱hu xta̱chuná̱ la̱ntla̱ li̱ma̱jiní̱n hua̱ntu̱ tla̱n mu̱csún
14 Ca̱na̱ cpa̱xcatcatzi̱niy Dios pi̱ fuerza̱ ta̱yanima̱ xtachihui̱n Cristo laqui̱mpi̱ xli̱pacs tachixcuhuí̱tat naucxilhko̱y pi̱ chú̱ xma̱n huá̱ ma̱paksi̱nama̱ c-quilatama̱tcán. Pus Cristo quinca̱lakalhamani̱tán, chu̱ lakpali̱ni̱t quilatama̱tcán laqui̱mpi̱ nacli̱akchihui̱nana̱hu xtachihuí̱n, chu̱ lacaxtum nacma̱akahuani̱ya̱hu cani̱huá̱ anta̱ni̱ quin cqui̱cha̱na̱hu xta̱chuná̱ la̱ntla̱ perfume hua̱ntu̱ mákat cha̱n xli̱mu̱clhún. 15 Sa̱mpi̱ quin hua̱nti̱ li̱pa̱huana̱hu Cristo li̱taxtuya̱hu xta̱chuná̱ la̱ntla̱ li̱ma̱jiní̱n, chu̱ hua̱ntu̱ Cristo li̱ca̱xtlahua̱naniy Quintla̱tican Dios, chu̱ yuma̱ li̱ma̱jiní̱n lacaxtum chá̱n xli̱mu̱clhún chuná̱ c-xlaksti̱pa̱ncán hua̱nti̱ lakma̱xtuma̱kó̱ xli̱stacnacán, chu̱ hua̱nti̱ ma̱aktzanka̱ma̱kó̱. 16 Xli̱pacs hua̱nti̱ naaktzanka̱ko̱y, yuma̱ xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ quin cli̱akchihui̱nana̱hu ni̱ lakati̱ko̱y, chu̱ la̱mpala li̱xcájnit quinca̱li̱maca̱ná̱n, hua̱mpi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ laktaxtuputunko̱y xli̱stacnacán, luhua lakati̱ko̱y hua̱ntu̱ cuana̱hu, chu̱ ca̱najlako̱y. Hua̱mpi̱ chú̱ capuhuántit, ¿tí̱ cahuá̱ tla̱n xacstu̱ nama̱kantaxti̱y yuma̱ tlanca tascújut hua̱ntu̱ Dios quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán? 17 Quin ni̱tú̱ caj cli̱tlajama̱hu tumi̱n xtachihui̱n Dios xta̱chuná̱ la̱ntla̱ tlahuako̱y makapitzí̱n, huata cumu ma̱n Dios quinca̱ma̱lacscujumá̱n, chu̱ quinca̱ucxilhmá̱n, chuná̱ caj xpa̱lacata li̱tlihuaka̱ tu̱ quinca̱ma̱xqui̱yá̱n, Cristo tancs cli̱ma̱kantaxti̱ya̱hu quintascujutcán la̱ntla̱ xlá̱ lakati̱y.