2
Huanicán Timoteo pi̱ cascujli̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cha̱tum sculujua xtropa̱ Jesús
Hua̱mpi̱ huix quincam Timoteo, huix catzi̱ya̱ la̱ntla̱ quinca̱pa̱xqui̱yá̱n Cristo Jesús ti̱ tancs li̱pa̱huana̱hu, chu̱ xlá̱ nama̱xqui̱yá̱n li̱tlihuaka̱ nama̱kantaxti̱ya̱ mintascújut. Pacs yama̱ tama̱siyún hua̱ntu̱ huix kaxpatni̱ta̱ pi̱ cma̱siyuniko̱ni̱t lhu̱hua̱ chixcuhuí̱n laqui̱mpi̱ aksti̱tum nali̱pa̱huanko̱y Cristo, clacasquín pi̱ huix na̱ huatiya li̱tum nama̱siyuniko̱ya̱ makapitzi̱n xatali̱pa̱hu chixcuhuí̱n hasta acxni̱ xlacán na̱ aksti̱tum nali̱pa̱huanko̱y Cristo laqui̱mpi̱ na̱ chuná̱ xlacán huatiya li̱tum nama̱siyunipalako̱y xa̱makapitzí̱n.
Huix pacs tla̱n catlahua, chu̱ capa̱xuhua̱na̱li̱pi̱ hua̱ntu̱ akspulayá̱n xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cha̱tum sculujua xtropa̱ Jesucristo.
Acxni̱ cha̱tum tropa ma̱kantaxti̱ma̱ xli̱tascújut hua̱ntu̱ lakaya̱huacani̱t, ni̱tú̱ tili̱scujpalaka̱y a̱tanuj tascújut huata caj xma̱n huá̱ li̱scuja̱ hua̱ntu̱ li̱ma̱paksi̱cani̱t laqui̱mpi̱ chuná̱ namakapa̱xuhuay xpuxcu. Pus na̱ chuna li̱tum acxni̱ cha̱tum kama̱ná̱ hua̱nti̱ la̱tlajama̱ pala xatí̱ a̱tzinú̱ tlak tla̱n kama̱nán, xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ catima̱xqui̱ca̱ xtrofeo, usu xtata̱quí̱n pala ni̱ chuná̱ nama̱kantaxti̱y la̱ntla̱ xli̱kamá̱nat xuani̱t. Na̱ chuná̱ cama̱kantaxti̱ mintascújut xta̱chuná̱ la̱ntla̱ yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ scujma̱, chu̱ chana̱nama̱ c-xpú̱cuxtu, tancs tlahuay xtascújut sa̱mpi̱ catzi̱y pi̱ pu̱lana̱ huá̱ lakchá̱n nali̱hua̱yán hua̱ntu̱ antá̱ namakalay. Xli̱pacs yuma̱ hua̱ntu̱ quit cuanimá̱n, huix li̱huana̱ calacapá̱stacti̱ la̱ntla̱ tzinú̱ namaclacasquina̱ c-milatáma̱t, xa̱hua̱ Dios namakta̱yayá̱n laqui̱mpi̱ naakata̱ksa̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ huix cuanimá̱n.
Xa̱huachí̱ niucxni̱ tipa̱tzanka̱ya̱ nali̱chihui̱nana̱ Jesucristo; pus hua̱ yuma̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ quit cli̱ta̱kalhchihui̱nanko̱y tachixcuhuí̱tat, pi̱ Cristo huá̱ xquilhtzúcut xuani̱t xamaka̱n ko̱lutzi̱n rey David, chu̱ cumu xCam Dios huá̱ li̱lakastakuánalh ca̱li̱ní̱n. Xli̱ca̱na̱ pi̱ caj xpa̱lacata cli̱akchihui̱nama̱ yuma̱ xasa̱sti xtama̱catzi̱ní̱n lhu̱hua tapa̱tí̱n hua̱ntu̱ quit cli̱pa̱ti̱ma̱, chu̱ hasta caj huá̱ xpa̱lacata ma̱squi quili̱macachi̱cani̱t cadena xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cha̱tum makni̱ná; hua̱mpi̱ ma̱squi quit quinchi̱cani̱t, yama̱ xtachihui̱n Dios ni̱tú̱ chi̱ma̱ca̱. 10 Pus hua̱ yumá̱ xpa̱lacata quit cli̱ta̱yanima̱ ma̱squi lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ cpa̱ti̱ma̱ c-quilatáma̱t laqui̱mpi̱ chuná̱ nacli̱makta̱yako̱y yama̱ hua̱nti̱ Dios lacsacko̱ni̱t, laqui̱mpi̱ xlacán na̱ nakalhi̱ko̱y yama̱ akapu̱táxtut, chu̱ li̱pa̱xuhu latáma̱t hua̱ntu̱ niucxnicú̱ laksputa lapi̱ nali̱pa̱huanko̱y Quimpu̱chinacan Cristo Jesús. 11 Luhua xtalulóktat yama̱ takalhchihuí̱n hua̱ntu̱ chuná̱ na̱má̱ huan:
Lapi̱ quin tancs catzi̱ya̱hu pi̱ aya ta̱ni̱ni̱tahu Cristo,
pus na̱ quili̱ca̱najlatcán pi̱ acxtum nata̱latama̱ya̱cha̱hu c-akapú̱n.
12 Lapi̱ huá̱ chú̱ pa̱xuhua̱na̱le̱na̱hu tapa̱tí̱n caj xpa̱lacata,
na̱ tancs cacatzi̱hu pi̱ lacxtum nata̱ma̱paksi̱nana̱hu.
Hua̱mpi̱ lapi̱ quin ni̱ li̱ta̱yaya̱hu c-xlacati̱ncan li̱lhu̱hua̱ pi̱ lakapasa̱hu,
pus na̱ ni̱ pala huá̱ catili̱tá̱yalh pala quinca̱lakapasá̱n.
13 Hua̱mpi̱ ma̱squi lakachuní̱n quin ni̱ luhua xli̱ca̱na̱ aksti̱tum li̱pa̱huana̱hu,
hua̱mpi̱ xlá̱ chunatiyá̱ quinca̱lakalhamaná̱n.
Sa̱mpi̱ ni̱ lay caj naaksani̱nán,
chu̱ ni̱ nama̱kantaxti̱putún hua̱ntu̱ aya quinca̱ma̱lacnu̱nini̱tán.
Pablo huaniy Timoteo pi̱ tancs cama̱kantáxti̱lh yama̱ tascújut hua̱ntu̱ Dios li̱lacsacni̱t
14 Huix li̱huana̱ cama̱lacapa̱stacni̱kó̱ nata̱laní̱n, chu̱ cali̱ma̱paksi̱kó̱ c-xlacati̱n Dios pi̱ nia̱lh cala̱li̱akslokoko̱lh yama̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ ni̱tú̱ kalhi̱y xlakasi, sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ ta̱kslokó̱n ni̱tú̱ tlajanicán, hua̱mpi̱ huata caj li̱laclata̱yako̱y hua̱nti̱ kalhakaxmatko̱y. 15 Ca̱na̱ huix, fuerza̱ catlahuani̱ li̱huana̱ nama̱kantaxti̱ya̱ mintascújut hua̱ntu̱ Dios li̱lacsacni̱tán, laqui̱mpi̱ chuná̱ nali̱taxtuya̱ cha̱tum tla̱n cscujni̱ hua̱nti̱ aksti̱tum lama̱, chu̱ ni̱tú̱ catili̱ma̱ma̱xaní̱canti sa̱mpi̱ tancs ma̱siyúpa̱t yama̱ xataluloktat xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ ma̱sta̱y akapu̱táxtut. 16 Niucxni̱ timaktanu̱ya̱ tama̱ c-ta̱klhu̱hua̱tna talacapa̱stacni̱ hua̱ntu̱ yunú̱ xala ca̱tuxá̱huat hua̱ntu̱ ni̱tú̱ kalhi̱y xlakasi, chu̱ ni̱ ma̱xqui̱y ca̱cni̱ Dios sa̱mpi̱ caj pacs xtalacapa̱stacnicán hua̱nti̱ ni̱ li̱pa̱huanko̱y Dios, chu̱ xli̱pacs hua̱nti̱ chuná̱ li̱kalhchihui̱nanko̱y li̱huacá̱ li̱laktzanka̱ta̱yako̱y c-tala̱kalhí̱n. 17 Chu̱ yama̱ li̱xcajnit tachihuí̱n hua̱ntu̱ ma̱siyuko̱y smani̱pasako̱y a̱makapitzí̱n, chu̱ la̱li̱huán ta̱kahuani̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ aktum li̱xcajnit tzitzi̱ tu̱ tzucuy stactahuilay. Hua̱ yumá̱ ti̱ na̱ chuná̱ tlahuako̱y huá̱ Himeneo, xa̱hua̱ Fileto. 18 Cumu nia̱lh chuná̱ ca̱najlako̱y xtaluloktat Dios, xlacán huanko̱y pi̱ acxni̱ nani̱ya̱hu nia̱lh catilakastakuanahu ca̱li̱ní̱n sa̱mpi̱ la̱ntla̱ quili̱lakastakuanatcán xuani̱t, aya kantaxtuni̱t c-quilatama̱tcán, chuná̱ li̱chihui̱nampu̱lako̱y, chu̱ lakla̱kalhi̱niko̱ni̱t xtaca̱najlacán makapitzí̱n. 19 Hua̱mpi̱ quin stalanca catzi̱ya̱hu pi̱ xtankaxe̱ka chiqui hua̱ntu̱ Dios li̱huana̱ ca̱xuili̱ni̱t luhua tlihuaklh huí̱, ni̱ lay pala cha̱tum tí̱ catilactláhualh, chu̱ antá̱ c-xlacán talaclhpittahuilani̱t yuma̱ tachihuí̱n: “Quimpu̱chinacán pacs lakapasko̱y hua̱nti̱ tapaksi̱niko̱y”, chu̱ a̱lacatum c-xlacán na̱má̱ huampalay: “Xli̱pacs hua̱nti̱ li̱ta̱yako̱y pi̱ li̱pa̱huanko̱y Quimpu̱chinacan Cristo calakmakanko̱lh xli̱pacs hua̱ntu̱ li̱xcajnit tala̱kalhí̱n.”
20 Huix catzi̱ya̱ pi̱ anta̱ni̱ tla̱ná̱ huilaca̱ c-aktum tlanca chiqui, lhu̱hua pu̱scujni̱ kalhi̱cán, makapitzi̱n pula̱tu xla oro, vasos xla plata, hua̱mpi̱ na̱ xa̱huá̱ kalhi̱cán makapitzí̱n xla quihui, chu̱ xla tíyat. Yamá̱ hua̱ntu̱ xla oro, usu plata, caj xma̱n pu̱hua̱yanko̱cán acxni̱ tlahuacán tlanca ca̱tánit, usu caj li̱ca̱cni li̱kalhi̱cán, chu̱ makapitzi̱n pu̱scujni̱ hua̱ntu̱ xla quihui, chu̱ xla tíyat caj chunatá̱ tu̱ li̱maclacasquincán. 21 Pus xli̱pacs hua̱nti̱ lakmakanko̱y hua̱ntu̱ li̱xcajnit tala̱kalhí̱n c-xlatama̱tcán, li̱taxtuko̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ vaso, chu̱ pula̱tu xla plata, chu̱ xla oro hua̱ntu̱ Dios li̱pa̱xuhu namaclacasquinko̱y, chu̱ pacs tla̱n tu̱ nali̱lacán.
22 Huix catamakatli̱ni̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ ni̱ mini̱niko̱y tlahuako̱y hua̱nti̱ lakkahuasán la̱ huix, chu̱ ni̱ chuná̱ casta̱lanikó̱, huata caj xma̱n hua̱ aksti̱tum cali̱latapa̱ mintaca̱najla̱ la̱ntla̱ li̱pa̱huana̱ Dios, la̱ntla̱ pa̱xqui̱ko̱ya̱ a̱makapitzí̱n, chu̱ aksti̱tum calatapa̱ c-xlaksti̱pa̱ncán hua̱nti̱ xli̱pacs xli̱tlihuaka xnacu̱cán quilhcha̱niko̱y Quimpu̱chinacán c-xoracioncán. 23 Huix calakmákanti̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ caj xtalacapa̱stacnicán hua̱nti̱ caj aklakuá̱ li̱ma̱aksloko̱ni̱namputunko̱y ma̱squi huanko̱y pi̱ huá̱ xaxli̱ca̱na̱ tla̱n talacapa̱stacni, sa̱mpi̱ huix aya catzi̱ya̱ pi̱ ni̱tú̱ xlakasi, huata caj antá̱ li̱ma̱tzuqui̱ko̱y tasi̱tzí̱n. 24 Sa̱mpi̱ hua̱nti̱ aya macama̱xqui̱ni̱t xlatama̱t Quimpu̱chinacán, ni̱ pala tzinú̱ mini̱niy caj xma̱n naaksloko̱nanta̱kchokoy, hua̱mpi̱ huata xlá̱ mini̱niy pi̱ caxati̱cahua̱ tla̱n cacatzi̱niko̱lh, chu̱ cakálhi̱lh tastácat laqui̱mpi̱ tla̱n ma̱kalhtahuaka̱ná nahuán ti̱ tancs nama̱siyuy xtalacapa̱stacni Dios, chu̱ napa̱xuhua̱na̱le̱nko̱y hua̱nti̱ ni̱ tuncán akata̱ksko̱y hua̱ntu̱ ma̱siyuniko̱y. 25 Chu̱ lapi̱ huí̱ ti̱ tanuj talacapa̱stacni̱ kalhi̱ko̱y chu̱ lakapa̱xtokko̱y tachihuí̱n, xlá̱ mini̱niy pi̱ xli̱pacs tasma̱lhuán, chu̱ lacatzucu̱ cali̱stacya̱huakó, chá̱mpala xamaktum chuná̱ Dios nalakalhamán, chu̱ naca̱najlako̱y mintachuhuí̱n pi̱ kalhi̱y xtalulóktat. 26 Chu̱ chuná̱ natza̱laniko̱y akskahuiní̱ hua̱nti̱ xtachí̱n li̱lama̱kó̱, chu̱ ma̱tlahui̱ma̱kó̱ hua̱ntu̱ xlá̱ lacasquín natlahuako̱y.