4
Cristo Jesús namimpalay xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cha̱tum rey laqui̱mpi̱ nama̱kalhapali̱ko̱y, nata̱tlahuako̱y cuenta̱ xli̱pacs hua̱nti̱ lama̱koj nahuán xastacná, chuná̱ la̱ntla̱ tí̱ aya ni̱ko̱ni̱t nahuán. Huá̱ xpa̱lacata c-xlacatí̱n, xa̱huá̱ c-xlacati̱n Dios quit cli̱ma̱paksi̱yá̱n: pi̱ ankalhí̱n cali̱akchihuí̱nanti̱ xtachihui̱n Dios, ni̱ nataxlajuani̱ya, huix cali̱chihuí̱nanti̱ acxni̱ chixcuhuí̱n kaxmatputunko̱y, chu̱ hasta ma̱squi acxni̱ xlacán ni̱ kaxmatputunko̱y, huix ankalhí̱n cali̱ta̱kalhchihui̱nankó̱. Cama̱akata̱ksni̱kó̱ hua̱nti̱ ni̱ li̱huana̱ a̱akata̱ksko̱y, cama̱huixca̱ni̱kó̱ hua̱nti̱ taxlajuani̱ma̱kó̱ c-xtaca̱najlacán, cahuanikó̱ la̱ntla̱ aksti̱tum xli̱latama̱tcán hua̱nti̱ aktzanka̱ta̱yaputunko̱y, chu̱ ankalhí̱n ca̱li̱tlá̱n, chu̱ lacatzucu̱ nama̱siyuniko̱ya̱ ti̱ ni̱ lay tuncán akata̱ksko̱y. Sa̱mpi̱ namín quilhtamacú̱ acxni̱ nia̱lh nakaxmatputunko̱y hua̱ntu̱ xaxli̱ca̱na̱ xtalacapa̱stacni Dios, hua̱mpi̱ huata xma̱n huá̱ naputzako̱y hua̱ntu̱ a̱tzinú̱ lakati̱ko̱y, hasta lhu̱hua chixcuhuí̱n naputzako̱y xakchihui̱nacán hua̱nti̱ nali̱akchihui̱naniko̱y hua̱ntu̱ xma̱n xacstucán kaxmatputunko̱y. Xli̱pacs hua̱ntu̱ xataluloktat xtalacapa̱stacni Dios nalakmakanko̱y, huata huá̱ naca̱najlako̱y hua̱ntu̱ caj xatalactzapa tachihuí̱n nali̱chihui̱nancán ma̱squi caj pacs xtalacapa̱stacnican chixcuhuí̱n. Hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ huix mimpa̱lacata, acxni̱ pala tú̱ tascújut natlahuaya, li̱huana̱ calacapá̱stacti̱ lapi̱ chuná̱ lakchá̱n la̱ntla̱ tlahuaputuna, chu̱ acxni̱ lakchiná̱n tapa̱tí̱n, huix cata̱yani, chu̱ capa̱xuhua̱na̱li̱pi, hua̱mpi̱ chunatiyá̱ aksti̱tum cali̱akchihuí̱nanti̱ xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut, xa̱huachí̱ xma̱n huá̱ cali̱ta̱katzanka̱ la̱ntla̱ li̱huana̱ nama̱kantaxti̱ya̱ mintascújut hua̱ntu̱ lakaya̱huacani̱ta.
Hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ quit quimpa̱lacata, chunatiyá̱ cli̱tamakaxtakni̱t la̱ntla̱ aktum li̱ca̱xtlahuá̱n hua̱ntu̱ nali̱ca̱xtlahua̱nanicán Dios, chuná̱ cuan sa̱mpi̱ cpuhuán pi̱ talacatzuhui̱ma̱ quilhtamacú̱ la̱ntla̱ naquimaklhti̱cán quilatáma̱t, chu̱ nacni̱y. Hua̱mpi̱ quit fuerza̱ ctlahuanini̱t laqui̱mpi̱ nacta̱yaniy c-quilatáma̱t, chu̱ c-quintascújut, chu̱ cma̱kantaxti̱ko̱ni̱t hua̱ntu̱ Dios quili̱lacsacni̱t, luhua xta̱chuná̱ qui̱taxtuni̱t la̱ntla̱ aktum takamá̱n anta̱ni̱ la̱tlajacán, hua̱mpi̱ aya lakcha̱ni̱t quilhtamacú̱ nacchá̱n anta̱ni̱ quili̱chá̱nat xuani̱t, luhua ca̱na̱ cpa̱xuhuay pi̱ niucxnicú̱ luhua ctatlaji̱ni̱t, chu̱ ni̱tú̱ claclata̱yama̱, huata fuerza̱ cma̱kantaxti̱ni̱t hua̱ntu̱ Dios quima̱cui̱ntajli̱ni̱t. A̱huatá̱ chú̱ cmakakalhi̱ma̱ acxni̱ Quimpu̱chinacán naquima̱xqui̱ya̱chá̱ c-akapú̱n quincorona, usu tata̱quí̱n hua̱ntu̱ xlá̱ ma̱lacnu̱ni̱t nama̱xqui̱ko̱y xli̱pacs hua̱nti̱ ma̱kantaxti̱ko̱y xtachihuí̱n. Chu̱ ni̱ caj xma̱n quit caquintimá̱xqui̱lh hua̱ntu̱ ma̱lacnu̱ni̱t, hua̱mpi̱ na̱ xa̱huá̱ namaklhti̱nanko̱y hua̱ntu̱ nali̱ma̱skahui̱cán xli̱pacs yamá̱ hua̱nti̱ kalhkalhi̱ma̱kó̱ acxni̱ namimpalay Quimpu̱chinacán sa̱mpi̱ pa̱xqui̱ko̱y.
Pablo huan la̱ntla̱ Dios makta̱yani̱t
Timoteo, luhua xtlahua̱ tlanca li̱tlá̱n, aktum cacatzi̱ fuerzaj catlahuani̱ laqui̱mpi̱ pala̱ naquilaktana. 10 Sa̱mpi̱ tama̱ Demas hua̱nti̱ caj xma̱n lakati̱y li̱pa̱xuhu nali̱latama̱y hua̱ntu̱ u̱nú̱ xala ca̱tuxá̱huat, aktum cátzi̱lh lhtuj quimakaxtakni̱t, chu̱ alh putzay hua̱ntu̱ lakati̱y c-xaca̱chiqui̱n Tesalónica. Quinta̱lacan Crescente ani̱t c-xatiyat Galicia, chu̱ Tito na̱ ani̱t c-xatiyat Dalmacia. 11 Caj xma̱n xacstu̱ Lucas quinta̱tamakaxtakni̱t. Catlahua̱ li̱tlá̱n caputzapi̱ quinta̱lacan Marcos, chu̱ acxtum cata̱ta sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ cmaclacasquín c-quintascújut. 12 Sa̱mpi̱ yama̱ quinta̱lacan Tíquico quit cma̱lakacha̱ni̱t c-Efeso. 13 Xa̱huá̱ acxni̱ natana natlahuaya̱ li̱tlá̱n naquili̱taniya̱ quintamaknu̱ hua̱ntu̱ cakxtakuili̱ni̱t c-xaca̱chiqui̱n Troas c-xchic Carpo; na̱ nata̱li̱tana̱ quilibros, hua̱mpi̱ ni̱tú̱ tipa̱tzanka̱ya̱ luhua xlacasquinca̱ nali̱tanko̱ya̱ yama̱ lacstacaca taka̱smilini̱t xu̱hua̱ anta̱ni̱ ctzoknani̱t.
14 Xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua li̱pe̱cua̱ quimakali̱puhuani̱t tama̱ Alejandro hua̱nti̱ li̱scujko̱y tlahuako̱y pailas, sa̱mpi̱ lhu̱hua̱ tu̱ ni̱tlá̱n quintlahuanini̱t. Hua̱mpi̱ Quimpu̱chinacán nama̱xoko̱ni̱y la̱ntla̱ mini̱niy napa̱ti̱nán xpa̱lacata hua̱ntu̱ tlahuani̱t. 15 Huix luhua skálalh calatapu̱li̱ ni̱tú̱ tiakskahuiyá̱n, sa̱mpi̱ luhua li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ quinca̱si̱tzi̱niyá̱n, chu̱ ni̱ ma̱tla̱ni̱y hua̱ntu̱ quin li̱chihui̱nana̱hu xtachihui̱n Jesús.
16 Acxni̱ huacu quintamacaxtuca̱ c-pu̱la̱chi̱n laqui̱mpi̱ naquima̱kalhapali̱ko̱y ma̱paksi̱naní̱n, ni̱ pala cha̱tum tí̱ xquinkalhmaktá̱yalh, lhtuj quintimakaxtakko̱lh xli̱pacscán. Csquiniy li̱tlá̱n Dios pi̱ ni̱ xli̱ma̱pa̱ti̱ni̱ko̱ca̱ caj xpa̱lacata̱ hua̱ntu̱ quintlahuaniko̱lh. 17 Hua̱mpi̱ ma̱squi pacs quintimakaxtakko̱lh, Quimpu̱chinacán ni̱ chuná̱ tláhualh, xa̱huá̱ xlá̱ quimá̱xqui̱lh li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ tla̱n nacli̱akchihui̱nán yama̱ li̱pa̱xuhu xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut, chu̱ xli̱pacs yamá̱ hua̱nti̱ ni̱ lakapasko̱y xtachihui̱n Dios quit cma̱kaxmatako̱lh la̱ntla̱ xlá̱ ma̱akapu̱taxti̱putunko̱y xli̱pacs caxati̱cahua̱ ti̱ nali̱pa̱huanko̱y. Hua̱mpi̱ hua̱ Dios quilakmá̱xtulh laqui̱mpi̱ ni̱ naj naquima̱makni̱ni̱nanko̱y ma̱paksi̱naní̱n, 18 chu̱ chunatiyá̱ cui̱ntaj quintlahuama̱ nahuán hasta yama̱ quilhtamacú̱ acxni̱ nacchá̱n c-xpu̱ma̱paksí̱n hua̱ntu̱ huilachá̱ c-akapú̱n. ¡Caj xma̱n xacstu̱ mini̱niy nama̱xqui̱cán ca̱cni̱ caxani̱li̱huayaj quilhtamacú̱! Chuná calalh, amén.
Pablo a̱huata xakatli̱laca̱nko̱y ca̱najlaní̱n
19 Catlahua̱ li̱tlá̱n, li̱pa̱xuhu caquixakatli̱niko̱pítit, chu̱ hua̱ntu̱ quimpa̱lacata camacatiyako̱pítit Prisca, chu̱ Aquila, na̱ chuná̱ xli̱pacs hua̱nti̱ huilakó̱ c-xchic Onesíforo. 20 Quinta̱lacan Erasto antá̱ tamakaxtakchá̱ c-Corinto, chu̱ Trófimo, cumu xta̱tatlay, antá̱ tamakaxtakchá̱ c-xaca̱chiqui̱n Mileto. 21 Cpuhuán pi̱ lacapalaj tuncán xtat xli̱makua̱ ni̱ a̱lakchá̱n ca̱lonkni. Luhua li̱pa̱xuhu xakatli̱laca̱ma̱ko̱chá̱n Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, chu̱ xli̱pacs nata̱laní̱n hua̱nti̱ u̱nú̱ xalaní̱n.
22 Clacasquín pi̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo acxtum cata̱latamá̱n, chu̱ pi̱ caca̱ucxilhlacachá̱n xli̱pacs huixín, chu̱ xataxajni̱ caca̱ma̱xquí̱n xtapa̱xquí̱n, chu̱ xtalakalhamá̱n.