16
Jesús lakastakuanán ca̱li̱ní̱n
(Mateo 28:1-10; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Ti̱yataxtuko̱lh sábado acxni̱ ni̱tí̱ cscuja, chu̱ acxni̱ tzí̱sualh huatiya̱ yama̱ quilhtamacú̱, María Magdalena, María xtzi José chu̱ Santiago, xa̱hua̱ Salomé, xlacán anko̱lh tama̱huako̱y xamu̱clhun lí̱cuchun laqui̱mpi̱ naanko̱y li̱lactlahuako̱y xtiyatli̱hua Jesús. Li̱cha̱li̱ domingo, luhua tzi̱sacú̱ ta̱qui̱ko̱lh, chu̱ anko̱lh anta̱ni̱ xma̱acnu̱cani̱t Jesús cajcu xtaxtuma̱chi̱ chichiní. Xacstucán chuná̱ xla̱huaniti̱lhako̱y:
—¿Tí̱ chú̱ naquinca̱ma̱pa̱nu̱niyá̱n cahuá̱ yama̱ tlanca chíhuix hua̱ntu̱ li̱lakatalanancani̱t anta̱ni̱ ma̱nu̱cani̱t Jesús?
Hua̱mpi̱ acxni̱ cha̱nko̱lh, ucxilhko̱lh pi̱ tama̱ tlanca chíhuix hua̱ntu̱ xli̱lakatalanancani̱t, aya xma̱pa̱nu̱cani̱t, na̱ luhua lakahuan lanca xuani̱t. Tanu̱ko̱lh tzinú̱ c-xpu̱lacni anta̱ni̱ xma̱mi̱cani̱t Jesús, chu̱ antá̱ ucxilhkolh c-xpakstácat pi̱ xuí̱ cha̱tum kahuasa hua̱nti̱ luhua snapapa̱ xlháka̱t. Puschí̱ xlacán luhua tipe̱cuanko̱lh. Hua̱mpi̱ xlá̱ chuná̱ huaniko̱lh:
—Ni̱ cape̱cuántit. Huixín putzayá̱tit Jesús xala c-Nazaret hua̱nti̱ pakaxtokohuacaca̱ c-cruz. Hua̱mpi̱ xlá̱ aya lakastakuánalh ca̱li̱ní̱n. Ma̱squi luhua caucxílhtit u̱nú, ni̱tí̱ anta̱ni̱ xma̱mi̱cani̱t. Xatlá̱n capitittá, chu̱ cahuaniko̱pítit xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, xa̱hua̱ Pedro, pi̱ Jesús naca̱a̱li̱pu̱laniyá̱n, naán c-Galilea, chu̱ antá̱ naucxilha̱pí̱tit sa̱mpi̱ chuná̱ tica̱huanín.
Yama̱ lacchaján xtape̱cuacán tzucuko̱lh lhpipiko̱y; lacapala̱ taxtuko̱lh, chu̱ takosú̱n anko̱lh. Hua̱mpi̱ ti̱ni̱ pala tú̱ tuncán li̱ta̱chihui̱nanko̱lh hua̱ntu̱ xucxilhko̱ni̱t sa̱mpi̱ xpe̱cuaxni̱ma̱kó̱.
Jesús tasiyuniy María Magdalena
(Juan 20:11-18)
Acxni̱ ni̱ xa̱ca̱xkakako̱y yama̱ quilhtamacu̱ domingo, Jesús xlakastakuanani̱ttá̱ ca̱li̱ní̱n; hua̱mpi̱ xapu̱lana̱ María Magdalena tasiyúnilh laqui̱mpi̱ xlá̱ naucxilha̱ pi̱ lama̱ xastacná. Hua̱ yuma̱ pusca̱t hua̱nti̱ xtamacaxtunini̱t kalhatujun cspiritu akskahuiní. 10 Acxni̱ xlá̱ úcxilhli̱ Jesús, a̱li̱sta̱lh lakanko̱lh yama̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t hua̱nti̱ maka̱s quilhtamacú̱ xta̱latapu̱la̱ko̱ni̱t, chu̱ huaniko̱lh la̱ntla̱ xucxilhni̱t; xlacán xli̱puhuama̱kó̱, chu̱ luhua xtasama̱kó̱. 11 Hua̱mpi̱ acxni̱ María huaniko̱lh pi̱ Jesús xlakastakuanani̱t, chu̱ xlama̱ xastacná sa̱mpi̱ ma̱n xlakastapu̱ xli̱ucxilhni̱t, ni̱ ca̱najlaniko̱lh xtachihuí̱n.
Jesús tasiyuniko̱y cha̱tuy xli̱ma̱kalhtahuáka̱t
(Lucas 24:13-35)
12 A̱li̱sta̱lh na̱ tasiyuniko̱lh cha̱tuy li̱tum xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, xlacán xtiji̱tla̱huama̱kó̱, xama̱kó̱ ca̱quihuí̱n, tasiyuniko̱lh laqui̱mpi̱ naucxilhko̱y pi̱ xlama̱ xastacná. 13 Na̱ titaspitko̱lh xlacán, chu̱ anko̱lh li̱ta̱chihui̱nanko̱y a̱makapitzi̱n li̱ma̱kalhtahuáka̱t pi̱ xli̱ca̱na̱ xlakastakuanani̱t. Hua̱mpi̱ ni̱ pala chuná̱ ca̱najlako̱lh.
Jesús tasiyuniko̱y xapóstoles, chu̱ ma̱xqui̱ko̱y xtascújut tu̱ xli̱ma̱kantaxti̱tcán nahuán
(Mateo 28:16-20; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23)
14 A̱li̱sta̱lh li̱tum na̱ tasiyuniko̱lh pacs kalhaca̱huitu xli̱ma̱kalhtahuáka̱t luhua acxni̱ xlacán xuilakó̱ c-mesa xua̱yama̱kó̱. Xlá̱ lacaquilhni̱ko̱lh tzinú̱ sa̱mpi̱ luhua ni̱ xca̱najlaputunko̱y pala xli̱ca̱na̱ xlama̱ xastacná, huata caj li̱aklhu̱hua̱tnanko̱lh acxni̱ xli̱chihui̱nancani̱t pi̱ xlakastakuanani̱t. 15 A̱li̱sta̱lh chuná̱ huaniko̱lh:
—Capítit xli̱ca̱tlanca̱ ca̱tuxá̱huat, nali̱akchihui̱naniko̱yá̱tit xli̱pacs caxani̱cahua̱ xalaní̱n yuma̱ li̱pa̱xuhu quintachihuí̱n tu̱ ma̱sta̱y akapu̱táxtut. 16 Hua̱nti̱ naquili̱pa̱huanko̱y, chu̱ nata̱kmunuko̱y nalakma̱xtuko̱y xli̱stacnacán, hua̱mpi̱ hua̱nti̱ ni̱ naquili̱pa̱huanko̱y, pus namakatzanka̱ko̱y xli̱stacnacán c-xlacati̱n Dios acxni̱ nama̱xoko̱ni̱ko̱cán ni̱tlá̱n hua̱ntu̱ tlahuako̱ni̱t. 17 Chu̱ laqui̱mpi̱ nacatzi̱cán pi̱ Dios huí̱ c-milatama̱tcán makapitzí̱n hua̱nti̱ naquili̱pa̱huanko̱y nama̱xqui̱ko̱cán li̱tlihuaka̱ pi̱ tla̱n nama̱pacsako̱y hua̱nti̱ kalhi̱ko̱y cspiritu akskahuiní, chu̱ tla̱n nali̱chihui̱nanko̱y ti̱pa̱lhu̱hua tachihuí̱n hua̱ntu̱ xlacán ni̱ catzi̱ko̱y. 18 Makapitzí̱n hasta tla̱n nachipako̱y lu̱hua, chu̱ ni̱tú̱ catitlahuaniko̱lh, usu lapi̱ nahuako̱y pala tu̱ li̱ni̱cán, ni̱tú̱ catili̱laniko̱lh, chu̱ makapitzí̱n caj xmacancán tla̱n nali̱ma̱pacsako̱y ta̱tatlaní̱n.
Jesús an c-akapú̱n
(Lucas 24:50-53)
19 Cha̱nchu̱ Quimpu̱chinacán, acxni̱ aya xma̱katsputuni̱t xtachihuí̱n, tzúculh tata̱lhma̱ni̱y, chu̱ alh c-akapú̱n anta̱ni̱ tahuilachá̱ c-xpa̱xtu̱n Dios. 20 A̱li̱sta̱lh, yama̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t taxtuko̱lh, chu̱ cani̱cahuá̱ anko̱lh li̱akchihui̱nanko̱y xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut. Cha̱nchu̱ pi̱ Dios xmakta̱yama̱kó̱, xlacán xtlahuako̱y lhu̱hua̱ lactlanca li̱ca̱cni tatlahu laqui̱mpi̱ chuná̱ nacatzi̱cán pi̱ Dios xta̱lama̱kó̱ c-xlatama̱tcán, chu̱ xli̱ca̱na̱ xli̱chihui̱nama̱kó̱ xtalacapa̱stacni.