Xcarta̱ San Pablo hua̱ntu̱ tzokniko̱lh Filipenses
XATAPAJMUJUN TACHIHUIN:
Yuma̱ carta hua̱ntu̱ apóstol Pablo tzokniko̱lh xta̱ca̱najlaní̱n hua̱nti̱ xuilakó̱ c-xaca̱chiqui̱n Filipos; lhu̱hua̱ hua̱nti̱ li̱ma̱pa̱cuhui̱ko̱y “carta xala c-pu̱la̱chi̱n”. Hua̱mpi̱ na̱ luhua mini̱niy xli̱ma̱pa̱cuhui̱ca̱ “carta hua̱ntu̱ ma̱sta̱y tapa̱xuhuá̱n”. Xli̱ca̱na̱ pi̱ Pablo tzokli̱ yuma̱ carta acxni̱ xlá̱ xpa̱ti̱nama̱ c-pu̱la̱chi̱n caj xpa̱lacata pi̱ xli̱pa̱huán, chu̱ xli̱scuja̱ Quimpu̱chinacan Cristo (1:13), chu̱ ma̱squi lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ xli̱li̱puhuán caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ xakspulama̱, xuilapá̱ pu̱lactuy hua̱ntu̱ luhua xma̱huixca̱ni̱y laqui̱mpi̱ nakalhi̱y tapa̱xuhuá̱n.
Xli̱pu̱lactum, luhua xli̱pa̱xuhuay pi̱ antá̱ xpa̱ti̱nama̱ sa̱mpi̱ chuná̱ tla̱n xli̱xakatli̱ko̱y xtachihui̱n Cristo yamá̱ hua̱nti̱ lacxtum xta̱tanu̱ma̱kó̱ c-pu̱la̱chi̱n, xa̱huachí̱ xli̱ma̱xqui̱ko̱y tahuixca̱ní̱n a̱makapitzi̱n xta̱ca̱najlaní̱n antá̱ xalaní̱n hua̱nti̱ na̱ aya xli̱pa̱huanko̱y Cristo, pi̱ niucxni̱ cataxlajuani̱ko̱lh.
Xli̱pu̱lactuy, xlá̱ xmakcatzi̱y tapa̱xuhuá̱n sa̱mpi̱ yama̱ ca̱najlaní̱n xala c-Filipos hua̱nti̱ xtzoknima̱ko̱chá̱ xcarta̱ xmaca̱niko̱ni̱t actzu̱ tumi̱n hua̱ntu̱ xlacán xli̱makta̱yaputunko̱y, chu̱ Pablo luhua xpa̱xcatcatzi̱nima̱kó̱. Chu̱ xli̱pu̱lactutu, cumu xmakcatzi̱y pi̱ nia̱lh maka̱s quilhtamacú̱ namakni̱cán, xlá̱ lacatancs xcatzi̱y pi̱ nia̱lh pala maka̱s nalakchá̱n Quimpu̱chinacán (1:21-23).
1
Pablo xakatli̱laca̱nko̱ya̱chá̱n
Quit Pablo, xa̱hua̱ quinta̱lacan Timoteo hua̱nti̱ Dios quinca̱lacsacni̱tán laqui̱mpi̱ nacli̱taxtuya̱hu cscujni̱n Jesucristo, cca̱tzoknimá̱n yuma̱ carta xli̱pacs huixín hua̱nti̱ macxtum ta̱huani̱tántit Jesucristo, chu̱ na̱ macxtum lakataquilhpu̱tayá̱tit Dios antá̱ c-Filipos, na̱ chuná̱ hua̱nti̱ li̱taxtuko̱y pastores, pacs xa̱hua̱ diáconos hua̱nti̱ makta̱yale̱nko̱y xli̱pacs nata̱laní̱n hua̱nti̱ antá̱ tapaksi̱niyá̱tit c-siculán. Clacasquín pi̱ quintla̱tican Dios, xa̱hua̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo caca̱ucxilhlacachá̱n, chu̱ caca̱ma̱xquí̱n tatancsni c-minacu̱cán.
Pablo ma̱xqui̱y pa̱xcatcatzí̱nit Dios xpa̱lacatacan filipenses
Ankalhí̱n acxni̱ cca̱lacapa̱stacá̱n, cpa̱xcatcatzi̱niy Dios xpa̱lacata hua̱ntu̱ xlá̱ tlahuani̱t c-milatama̱tcán. Cha̱nchu̱ la̱ntla̱ makatunu̱ ctlahuaniy quioración mimpa̱lacatacán, tlanca tapa̱xuhuá̱n cmakcatzi̱y c-quinacú̱, sa̱mpi̱ clacapa̱staca̱ hasta la̱ntla̱ yama̱ quilhtamacú̱ acxni̱ huacu xakasiya̱ tili̱pa̱huántit Quimpu̱chinacan hasta la̱ntla̱ chú̱ xli̱pacs huixín ni̱ taxlajuani̱pá̱tit, chunatiyá̱ quimakta̱yapá̱tit la̱ntla̱ macxtum ma̱akahuani̱ma̱hu xtachihui̱n Jesús hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut. Quit ccatzi̱y pi̱ Dios ankalhí̱n naca̱makta̱yayá̱n sa̱mpi̱ yama̱ tla̱n tascújut hua̱ntu̱ ma̱n ma̱lacatzuqui̱ni̱t c-milatama̱tcán acxni̱ huixín xapu̱lh tili̱pa̱huántit Jesús, xlá̱ li̱huana̱ nama̱kantaxti̱ti̱lhay hasta acxni̱ namín xli̱maktuy Jesucristo. Cpuhuán pi̱ chuná̱ ca̱mini̱niyá̱n ankalhí̱n nacca̱lacapa̱stacá̱n, sa̱mpi̱ luhua snu̱n cca̱lakalhamaná̱n, xli̱pacs quinacú̱ cca̱pa̱xqui̱yá̱n, sa̱mpi̱ huixín caxani̱li̱huayá̱ acxtum quinta̱kalhi̱yá̱tit tapa̱xuhuá̱n, chuná̱ ma̱squi cpa̱ti̱ma̱ c-pu̱la̱chi̱n, usu acxni̱ cchihui̱nán c-xlacati̱ncan ma̱paksi̱naní̱n laqui̱mpi̱ nacma̱lulokniko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ huá̱ lakma̱xtunán xtachihui̱n Cristo. Lacatancs catzi̱y Dios pi̱ luhua snu̱n cca̱lakalhamaná̱n sa̱mpi̱ yuma̱ tapá̱xqui̱t hua̱ntu̱ cmakcatzi̱y c-quinacú̱, chu̱ hua̱ntu̱ cca̱kalhi̱niyá̱n, huá̱ quima̱xqui̱ni̱t Quimpu̱chinacan Jesucristo. Ma̱squi ccatzi̱y pi̱ la̱pa̱xqui̱yá̱tit hua̱mpi̱ quit csquiniy li̱tlá̱n Dios acxni̱ ctlahuay quioración pi̱ ca̱x catali̱huáqui̱lh la̱ntla̱ kalhi̱yá̱tit tapá̱xqui̱t, chu̱ na̱ chuná̱ caca̱ma̱xquí̱n lhu̱hua tastácat, chu̱ tla̱n talacapa̱stacni̱ laqui̱mpi̱ ca̱x nacatzi̱yá̱tit tu̱ tla̱n, chu̱ la̱ntla̱ nata̱katancsayá̱tit hua̱ntu̱ xatlá̱n. 10 Laqui̱mpi̱ nacatzi̱niyá̱tit nalacsacá̱tit hua̱ntu̱ a̱tzinú̱ tla̱n naca̱mini̱niyá̱n c-milatama̱tcán laqui̱mpi̱ aksti̱tum nalatapa̱yá̱tit, chu̱ ni̱tú̱ catica̱li̱huanicántit acxni̱ Cristo namimpalay xli̱maktuy. 11 Sa̱mpi̱ caj xpa̱lacata tla̱n milatama̱tcán namacama̱xqui̱yá̱tit Dios lacuan mintascujutcán hua̱ntu̱ Jesucristo ca̱li̱makta̱yani̱tán nahuán, laqui̱mpi̱ chuná̱ tla̱n nali̱ma̱xqui̱cán pa̱xcatcatzí̱nit, chu̱ ca̱cni̱ Dios caj mimpa̱lacatacán.
12 Nata̱laní̱n, quit clacasquín pi̱ huixín nacatzi̱yá̱tit pi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ quiakspulama̱, chuná̱ la̱ntla̱ ctanu̱ma̱ c-pu̱la̱chi̱n, ma̱squi lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ cpa̱ti̱ma̱, ni̱ cli̱puhuán sa̱mpi̱ huá̱ xli̱tlá̱n qui̱taxtuni̱t pi̱ chuná̱ tlak tla̱n nata̱kahuani̱y tama̱ xtachihui̱n Jesús hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut. 13 Chuná̱ cuan sa̱mpi̱ xli̱pacs yama̱ xtropa̱ ma̱paksi̱na romano hua̱ntu̱ maktakalhnanko̱y u̱nú̱ c-pu̱la̱chi̱n, xa̱hua̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ huilakó̱ u̱nú̱ c-tlanca ca̱chiquí̱n, tancs catzi̱ko̱ni̱t pi̱ quit quili̱tamacanu̱cani̱t c-pu̱la̱chi̱n caj xpa̱lacata pi̱ huá̱ cli̱pa̱huán Quimpu̱chinacan Jesús. 14 Chu̱ cumu lhu̱hua̱ catzi̱cán pi̱ caj huá̱ xpa̱lacata quit cli̱pa̱ti̱nama̱ c-pu̱la̱chi̱n, lhu̱hua̱ hua̱nti̱ u̱nú̱ xalaní̱n hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y Jesús akpuhuanti̱ko̱ni̱t xpa̱lacata nali̱akchuhui̱nanko̱y xtachihui̱n Cristo, chu̱ ni̱ pala tzinú̱ lakpe̱cuanko̱y sa̱mpi̱ catzi̱ko̱y pi̱ huá̱ xta̱chuná̱ namakta̱yako̱y Quimpu̱chinacán la̱ntla̱ ucxilhko̱y pi̱ quimakta̱yama̱.
15 Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ li̱chihui̱nanko̱y Cristo hua̱mpi̱ ni̱ xpa̱lacata̱ pala luhua tancs ma̱siyuputunko̱y xtachihuí̱n, huata caj xpa̱lacata̱ taskáhui̱t pi̱ caj quilakcatzaniko̱y la̱ntla̱ xli̱lhu̱hua̱ hua̱nti̱ aya li̱pa̱huanko̱ni̱t, chu̱ pi̱ ma̱pa̱pitziputunko̱y ca̱najlaní̱n; hua̱mpi̱ na̱ huí̱ a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ tancs li̱scujma̱kó̱ xtachihui̱n Dios. 16 Hua̱ xlacán li̱chihui̱nanko̱y Cristo sa̱mpi̱ quilakalhamanko̱y, chu̱ xli̱ca̱na̱ quimakta̱yaputunko̱y. Xlacán catzi̱ko̱y pi̱ hua̱ Dios ma̱sta̱ni̱t quilhtamacú̱ naquintamacanu̱cán c-pu̱la̱chi̱n laqui̱mpi̱ nacma̱luloka̱ c-xlacati̱ncan lactlanca ma̱paksi̱naní̱n pi̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ xtachihuí̱n ma̱sta̱y laktáxtut. 17 Hua̱mpi̱ hua̱ a̱makapitzí̱n, ma̱squi na̱ huanko̱y pi̱ quimakta̱yaputunko̱y ni̱ xli̱ca̱na̱ sa̱mpi̱ caj quilakcatzaniko̱y quintascújut la̱ntla̱ tla̱n qui̱taxtuma̱, chu̱ lactlahuaputunko̱y laqui̱mpi̱ nama̱li̱huaqui̱ko̱y tacatzanájuat la̱ntla̱ aya cpa̱ti̱ma̱ c-pu̱la̱chi̱n. 18 Hua̱mpi̱ ni̱ pala tzinú̱ cli̱ta̱klhu̱hui̱y, sa̱mpi̱ palapi̱ hua̱ntu̱ aksti̱tum, usu ni̱ aksti̱tum li̱chihui̱nama̱kó̱ xtachihui̱n Dios, hua̱mpi̱ cumu na̱ nama̱pa̱cuhui̱ko̱y Cristo, hua̱ yumá̱ a̱tzinú̱ quit luhua cli̱pa̱xuhuay, chu̱ hasta chunatiyá̱ nactili̱pa̱xuhuay pi̱ huá̱ li̱chihui̱nama̱ca̱ Cristo.
Hua̱ Pablo ni̱tú̱ xlakasi̱ xli̱latáma̱t hua̱ lapi̱ ni̱ lay nali̱scuja̱ Cristo
19 Na̱ ni̱ lay tí̱ naquima̱laksputuniy yuma̱ quintapa̱xuhuá̱n sa̱mpi̱ cli̱catzi̱y pi̱ pacs tla̱n naquinqui̱taxtuniy la̱ntla̱ huixín natlahuayá̱tit oración quimpa̱lacata, chu̱ cspiritu Jesucristo naquimakta̱yalé̱n. 20 Chu̱ quit luhua chuná̱ ccatzi̱y pi̱ Dios naquimakta̱yay laqui̱mpi̱ xali̱huacá̱ hua̱ chú̱ la̱ntla̱ cpa̱ti̱nama̱, ni̱tú̱ cactili̱tama̱xáni̱lh, huata ni̱ anán tamacpuhuá̱n laqui̱mpi̱ tla̱n tancs nacchihui̱nán c-xlacati̱ncán hua̱nti̱ naquima̱kalhapali̱ko̱y c-xpu̱ma̱paksí̱n tlanca ma̱paksi̱na romano, chu̱ c-quilatáma̱t stalanca natasiyuy xli̱tlihuaka Cristo, chuná̱ lapi̱ tla̱n clamajcú nahuán xastacná, usuchí̱ pala nacni̱y. 21 Hua̱ chuná̱ cli̱huán sa̱mpi̱ hua̱ntu̱ quimpa̱lacata, lapi̱ ctilatama̱ycú̱ qui̱taxtuy pi̱ ckalhi̱ycú̱ quilhtamacú̱ nacscujnaniy Cristo, chu̱ lapi̱ nacni̱y na̱ chuná̱ tla̱n quinqui̱taxtuniy sa̱mpi̱ chuná̱ hasta xali̱huacá̱ xatlá̱n. 22 Pus ni̱ ccatzi̱y xatú̱ tlak naclakpuhualacá̱n, sa̱mpi̱ xli̱makua̱ nactilatama̱y ca̱tuxá̱huat, chu̱ ckalhi̱y yuma̱ quimacni, tla̱n li̱pa̱xuhu nacli̱scuja̱ xpa̱lacata̱ pi̱ tlak lhu̱hua̱ nalakapascán xtachihui̱n Quimpu̱chinacan Jesús. 23 Chi̱ hua̱ lapi̱ aya xacni̱lh luhua a̱tzinú̱ tla̱n xquinqui̱taxtúnilh sa̱mpi̱ aya xaccha̱lh c-xpa̱xtu̱n Cristo. 24 Hua̱mpi̱ na̱ chuna li̱tum huixín a̱tzinú̱ ca̱mini̱niyá̱n caclatáma̱lh xastacná laqui̱mpi̱ nacca̱makta̱yayá̱n. 25 Huá̱ xpa̱lacata quit luhua ccatzi̱y pi̱ nactitamakaxtaka̱ ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ tla̱n nacca̱makta̱yayá̱n c-mintaca̱najlacán, chu̱ chuná̱ ca̱x nakalhi̱yá̱tit tapa̱xuhuá̱n, 26 sa̱mpi̱ luhua cca̱lakamputumpalaya̱chá̱n laqui̱mpi̱ nali̱pa̱xuhuayá̱tit Quimpu̱chinacan Cristo caj quimpa̱lacata.
27 Hua̱mpi̱ ma̱squi catu̱huá̱ tu̱ xquiakspúlalh caj xma̱n hua̱ yuma̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ cca̱huaniyá̱n: pi̱ hua̱ntu̱ aksti̱tum calatapá̱tit chuná̱ la̱ntla̱ mini̱niy nalatama̱ko̱y hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ li̱pa̱huanko̱y Quimpu̱chinacán, chuná̱ acxni̱ cca̱lakana̱chá̱n, usuchí̱ ma̱squi ni̱tú̱ cca̱lakani̱tanchá̱n. Huá̱ clacasquín pi̱ ankalhí̱n cacca̱kaxmatnín mimpa̱lacatacán pi̱ chunatiyá̱ aksti̱tum li̱lapá̱tit, chu̱ li̱scujpá̱tit yama̱ mintaca̱najlacán hua̱ntu̱ kalhi̱yá̱tit caj xpa̱lacata cumu li̱pa̱huaná̱tit yama̱ li̱pa̱xuhu xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut. 28 Hua̱mpi̱ ni̱ pala tzinú̱ caca̱maka̱klhán yama̱ hua̱nti̱ ca̱si̱tzi̱niyá̱n, sa̱mpi̱ cumu ni̱ natatlaji̱yá̱tit, huata tla̱n nama̱luloká̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱, pus stalanca tasiyuy pi̱ naaktzanka̱ta̱yako̱y xlacán; hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ mimpa̱lacatacán, na̱ luhua stalanca natasiyuy pi̱ huixín xli̱ca̱na̱ kalhi̱yá̱tit laktáxtut, sa̱mpi̱ hua̱ Dios chuná̱ naca̱makta̱yayá̱n. 29 Luhua xli̱ca̱na̱ pi̱ huixín Dios ca̱ucxilhlacachini̱tán, chu̱ ca̱lacsacni̱tán laqui̱mpi̱ nali̱pa̱huaná̱tit Cristo, hua̱mpi̱ na̱ tla̱n nali̱pa̱xuhuayá̱tit sa̱mpi̱ huixín na̱ luhua lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ nali̱pa̱ti̱naná̱tit caj xpa̱lacata cumu huá̱ li̱pa̱huaná̱tit. 30 Luhua macxtum li̱lani̱tahu yuma̱ tascújut, chuná̱ la̱ntla̱ huixín cumu la̱ntla̱ quit; huixín aya ucxílhtit la̱ntla̱ xacscujma̱ c-milaksti̱pa̱ncán, chu̱ la̱ntla̱ chú̱ chunatiyá̱ ca̱li̱ta̱chihui̱nancaná̱tit la̱ntla̱ quit aksti̱tum cli̱scujma̱ Cristo.