Yu Xapꞌunaj Karta yu Jalaqtsꞌoqnil Pablo Ixlapanakni Dios yu Tavilanal Tesalónica
1
Ni Pablo jalakmastakꞌay ixlapanakni Dios yu tavilanal Tesalónica
Yu kijnankꞌan, ni Pablo ali Silvano ali Timoteo, aniy klatsꞌoqniyau taun chivinti uxiknan yu ixlapanakni kimPay Dioskꞌan ali kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo yu vilanantꞌik laka putaulan Tesalónica. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan.
Va tacha ikxtaqniꞌalhiyaucha lhimalaqpuchuncha ni Dios por tachun uxiknan. Tejkan iktapayniniyau ni Dios vachu si klalhitapayniyau por uxiknan. Tejkan iktꞌachivinanau kimPay Dioskꞌan va klapastakniyau yu makꞌaniyatꞌik ni Dios por milhakapuꞌatkꞌan. Vachu yu makꞌayatꞌik por ayaj achꞌaniyatꞌik ni Dios, vachuꞌ ox maqantꞌaqniyatꞌik y pꞌakxanꞌiyatꞌik ni kaminchoqoyaꞌ kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. Ketꞌalaqaunin yu Dios tapaxkatan, ijkꞌatsayau ni Dios talaksaktan. Tejkan klalaqputeꞌeniu ni ox chivinti, jantu valiꞌiy chivinti kaval. Va kun ixtapꞌasta ni Dios ali ni Espíritu Santo ox tamakꞌatsanin ni va laqsaval. Kꞌatsꞌayatꞌik tejkan xaklatꞌavilanau va para klaꞌaqtayjuu ni uxiknan.
Aqtꞌaynitꞌik tiꞌukxuntayaniy tacha kijnankꞌan y tacha ni kiJalhachimoꞌonukꞌan. Laꞌaꞌitꞌik ni ox chivinti kun achati yu xtaꞌa ni Espíritu Santo mas yu alati ixtamamaqanlqajnivayan. Ex tachun yu talhakapuꞌan yu tavilanal xaꞌestado Macedonia kun Akaya, yuꞌuncha lay talaqtsꞌiꞌiyan tas maqskꞌiniy katatijuntayal. Ixchivinti kiJalhachimoꞌonukꞌan va minchal kun uxiknan y talaqpuꞌayal xaꞌestado Macedonia ali Akaya. Vachu takꞌatsaꞌol ni lapanakni taꞌakapuchun ni ox lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik ni Dios. Ex chuncha jantucha maqskꞌiniy kajkamakꞌatsanil ni lapanakni tas untꞌatꞌikcha. Va yuꞌuncha kintajunan ni ox kilalaqaꞌiu y makꞌauntꞌik yu midioseskꞌan yu tamakay lapanakni. Va tꞌapꞌatsꞌaniyatꞌik ni Dios yu laqsaval kujta. 10 Vachu pꞌakxanꞌiyatꞌik ni kaminchoqotachal laktꞌiyan Sasꞌatꞌa ni Dios yu majkujuchoqol la ixlhinin. Yucha ni Jesús yu kintamalaqtaxtuyan la ixlhilukuj ni Dios yu kaꞌalina.