3
Va keꞌemankꞌan iktamakajuu laka putaulan Atenas, pero jantucha xaktayaniyau por ayaj xaklalaqꞌuxaꞌanau. Ex chuncha ikmalaqachau katalaqꞌan kilaqajkꞌan Timoteo. Yucha ixꞌoqxtamati Dios y kintatꞌatapatsayan para kalaqputeꞌekal yu ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. Ikmalaqachau para kataxaqalan para apalay ox kaval milhakapuꞌatkꞌan. Ex jantu matichun lay katamamakaunin milhakapuꞌatikꞌan por yu jamaqanlqajnati. Kꞌatsꞌayatꞌikcha ni kintapaxtoqniyan jamaqanlqajnati. Tejkan ancha xaklatꞌavilanau va xaklajunau ni kaꞌalinaꞌ taun maqanlqajnati. Kꞌatsꞌayatꞌikcha ni va chuncha val. Ayaj xaklalaqꞌuxaꞌanau va tus jantucha lay kaktayanil, va klamalaqachaniu ni Timoteo para kajkꞌatsal tas junitacha milhakapuꞌatikꞌan. Xaktalhananau incha katamakanun ni aqmoqxnuꞌ, ex valiꞌiy kaval kilhitapatskꞌan kun uxiknankꞌan.
Pero chavaycha va chinchoqol ni Timoteo. Lhimil taun ox chivinti va kintajunan va la ox alintꞌatꞌik por milhakapuꞌatkꞌan ali mijapaxkantikꞌan. Vachu kintajunan va kilapastakꞌau kijnankꞌan y ayaj kilalaqtsꞌinputunau vachu va chun tacha kijnankꞌan klalaqtsꞌinputunau ni uxiknankꞌan. Xlhiyucha, ketꞌalaqaunin, mas va lhitaꞌaycha iktapasayau y ikmaqanlqajnanau, va oxamaktaun ijkuu tejkan ijkꞌatsau ni ox milhakapuꞌatkꞌan. Chavaycha klhiꞌachantajuyau ni ox tꞌaylhipꞌintꞌatꞌik kun ni kiJalhachimoꞌonukꞌan Dios. Va ikxtaqniyau lhimalaqpuchuncha ni Dios por uxiknan y ayaj klalhiꞌachantajuyau tejkan ikskꞌinau Dios. 10 Mas va putsꞌis mas va tunkuj, va ikskꞌinau Dios para lay kaklalaqtsꞌinchoqoo y kaklaꞌaqtayjuu yu vananaj tsꞌanqay la milhakapuꞌatkꞌan. 11 Chavaycha va iknaunau kintaꞌaqtayjun ni kimPay Dioskꞌan ali kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo para kaklalaqꞌanchoqoo. 12 Vachu ikskꞌinau ni Jalhachimoꞌonu para apalay ox kalapꞌaxkꞌatꞌik y vachu ox kꞌalakpꞌaxkꞌatꞌik tachun ni lapanakni, vachu va chun tacha kijnankꞌan klapaxkayau. 13 Ex chuncha lay katꞌayanitꞌik y la melhanutkꞌan, jantu kaꞌalil tuꞌuchun laqtaqal. Chuncha katalaqaꞌiyan kimPay Dioskꞌan tejkan kaminchoqoyaꞌ ni kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo kun tachun ixlapanakni.