5
Tacha maqskꞌiniy katꞌatꞌiukxuntꞌay kun alati yu talhakapuꞌan
Jantu kalaqꞌaymatꞌi yu xapaynin. Va kalaqxtꞌaqnin jatapastakꞌati tacha mimpay kataval. Ox kalaklhipꞌi yu tsꞌalan tacha metꞌalaqaunin kataval. Ox kalaklhipꞌi vachu yu xanatin tacha minati kataval y vachu ni jatsiꞌin tacha mintꞌalapanakni, jantu kun tuꞌuchun laqtaqal.
Kalaqꞌaqtꞌayꞌutꞌi ni tiyaunin yu laqsaval ixꞌamankꞌan. Pero incha matichun tiyau vananaj lhitꞌajun sasꞌatꞌan o ixpapanakna va yuꞌuncha maqskꞌiniy katalhistaklhi la ixchaqakꞌan. Va katamaqalchaunichoqol ni japaxkanti yu tamaꞌayal, va chuncha lhipaꞌiniy ni Dios. Qayntaun xanati yu laqsaval tiyau yu tamakajuntacha xꞌaman, yucha maqskꞌiniy vamun Dios kapakxanꞌil y katapaynil y kaskꞌil Dios, kaval tunkuj, kaval tsꞌisni. Pero yu tiꞌukxuyal makanaꞌ vamun yu maqamay, yucha nitacha la ixjatsukunti. Chuncha kalaklhiꞌun ni lapanakni para jantu kalakmukꞌanikal laqtaqal. Yu jantu laklhistakꞌa ixlapanakni, incha jantu laklhistakꞌa yu taꞌalinta la ixchaqaꞌ, ex yucha makauntijlay ixlhakapuꞌati. Apalay jantu ox makay xajantu yu jantu talhakapuꞌan. Qayntaun tiyau incha lhitꞌajuncha sesenta ixjachꞌitin, yucha katsꞌoqmulatꞌi ni laqsavalcha tiyau incha va qayntaun ixlhitꞌajun ixapay. 10 Vachu tsꞌanqay kamispakal por yu ox yu ixmakay tacha yu inchine. Incha jalakmaꞌayal sasꞌatꞌan, incha jalaqaꞌitacha lapanakni kun achati la ixchaqaꞌ, incha malakatꞌunikantacha y lakchꞌanchaꞌatacha yu talhakapuꞌan, incha jalaqꞌaqtayjutacha yu tamaqanlqajnan, incha taylhaꞌan makanaꞌ tachun yu alati lajꞌoxi. 11 Pero jantu katsꞌoqmulatꞌi ni tiyaunin yu jantukaꞌ xanatin tajun. Tejkan tamakay yu tamaqamay, talalaktꞌilhiy kun Cristo, niman talakxtuklaputunchoqoy. 12 Chuncha lakmukꞌanikan laqtaqal tejkan makajun yu pꞌunaj talhakapuꞌal. 13 Talhixajachal malhaqnin y tamakataukꞌanan laqa chaqan. Jantu vamun malhaqnin tajun. Vachu talaklkanan, tatanuy taꞌan jantu maqskꞌiniy, talhichiviniy yu jantu tapaxtoqniy. 14 Xlhiyucha iknajun katalakxtuklal yu tiyaunin yu va jatsiꞌinkaꞌ y katalakmaꞌayal sasꞌatꞌankꞌan y katalhistaknal la ixchaqakꞌan. Chuncha jantu kataxtaqnil lakatin ni aqmoqxnuꞌ yu kintꞌalaxkayakꞌan para jantu katakiltayanal. 15 Lati tiyaunin chꞌantaun tatꞌaꞌanta ni Satanás.
16 Matichun yu lhakapuꞌan, incha alin tiyau la ixlapanakni va kalaqꞌaqtayjul. Ex chuncha jantu lhitaꞌay kaval para yu alati ixlapanakni Dios. Chuncha yuꞌuncha lay kataꞌaqtayjul vamun ni tiyaunin yu laqsaval xꞌamankꞌan tatamakajun.
17 Yu xalajꞌaynin yu ox talhachimoꞌonun la ixlapanakni Dios tsꞌanqay katalaqaꞌil aqtꞌuy chuncha ixlhilhajatkꞌan. Apalay katalhajal incha talaqputeꞌey y tamasuy ixchivinti Dios. 18 Va tsꞌoqkanta la ixchivinti Dios, najun: “Jantu kamakꞌiltꞌanutꞌi ixvosal ni vakax tejkan tsukuy xqaxtunuꞌ la ixchꞌajaꞌ ni trigo.” Vachu najun: “Paxtoqniy kalhajal yu tapatsay.” 19 Jantu kꞌamakꞌatꞌi kuenta ixtislajmaka qayntaun yu xalajꞌaynin. Incha alin qayntꞌuy u qayntꞌutu yu takꞌatsay incha lhitꞌajun laqtaqal, ex chun kamakꞌatꞌi kuenta. 20 Yu tataylhaꞌan makanan laqtaqal, kalaqlaqꞌaymatꞌi taꞌan tachun tataulay para katatalhanal yu alati. 21 La ixꞌukxpuꞌ ni Dios ali kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo ali ixmayulnin yu jalaksakta, kitꞌin klhijunan ni ox kamakꞌatꞌi tachun yu aniy. Va mustaun kalaqtsꞌi ni lapanakni. Jantu kꞌalakxkꞌay lati y kalakꞌachꞌanin yu alati. 22 Jantu niman kamoqslanin mimakaꞌ para kalhilakꞌulatꞌi qayntaun ni katapatsal tacha xalajꞌaynin yu talhakapuꞌan. Jantu kꞌatꞌanutꞌik ixlaqtaqalkꞌan alati lapanakni. Chuncha katꞌiꞌukxuntꞌay sin laqtaqal.
23 Jantucha vamun xkan kaꞌotꞌeꞌe. Va kaꞌotꞌeꞌe tsꞌuniy xaxkan uva para mimpajan, vachu para ni taqanꞌati yu aqlhuu chꞌapayancha. 24 Lati lapanakni ox lhikꞌatsan incha talhitꞌajun laqtaqal. Pero alati lapanakni jantu niman tasuy ixtalaqalhinkꞌan, va katasuyaꞌ tejkan kalaqtsꞌintanuyaꞌ ni Dios. 25 Vachu yu ox lhitapatsa va mispakan. Mas lati jantu mispakan chavaycha, va katasuyaꞌ astan. Jantu lay maqsaqlhitsukukan.