Yu Xaꞌaqxtꞌiyunuꞌ Karta yu Jalaqtsꞌoqnil Pablo Ixlapanakni Dios yu Tavilanal Corinto
1
Ni Pablo jalakmastakꞌay yu tavilanal laka putaulan Corinto
Kitꞌin kPablo va kimalaqachal ni Cristo Jesús kaklaqputeꞌenil ixchivinti, va por chuncha naul ni Dios. Va iktꞌavil kilaqajkꞌan Timoteo. Klatsꞌoqniyau ni uxiknan yu ixlapanakni Dios untꞌatꞌik yu vilanantꞌik laka putaulan Corinto y vachu tachun yu ixnavin Dios laka estado Akaya. Ni Dios kun kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo kataxtaqnin yu lajꞌoxi y oxamaktaun katamakan.
Ni Pablo najun ni Dios aqtayjuy tejkan maqanlqajnan
Ox katoꞌoyakal ni Dios ixPay kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. Yucha kimPaykꞌan yu ayaj mapayninin y va kiDioskꞌan yu kintamalakaꞌulayan. Kintamalakaꞌulayan mas va tisuncha kimaqanlqajnatkꞌan kaval yu klhitapasayau. Ex chuncha lay klakmalakaꞌulayau yu alati yu tamaqanlqajnan, vachu va tacha ni Dios kintamalakaꞌulan ni kijnankꞌan. Cristo ayaj maqanlqajnal y vachu kintapaxtoqniyan lati ixmaqanlqajnati ni yucha. Pero vachu Cristo la ox kintamalakaꞌulayan la ketsukuntikꞌan. Tejkan ikmaqanlqajnanau yucha va para kamalakꞌaꞌulakꞌantꞌik ni uxiknan, para lay kꞌalaqtꞌaxtꞌutꞌik. Tejkan Dios kintamalakaꞌulayan ex vachu para kamalakꞌaꞌulakꞌantꞌik la metsukuntikꞌan. Ex lay ox katꞌayanitꞌik tejkan kꞌamaꞌanlꞌajnanapitik tacha kijnankꞌan. Kijnan laqsaval klhakapuꞌanau ni ox katꞌayaniyapitik. Ni Dios tamalakaꞌulayan ni uxiknan tejkan maꞌanlꞌajnanatꞌik vachu va tacha kintamalakaꞌulayan ni kijnan tejkan ikmaqanlqajnanau.
Ketꞌalaqaunin, iknaunau ni kakꞌatsꞌatꞌik tacha ikmaqanlqajnau tejkan xakvilanau xaꞌestado Asia, va tus miꞌol kintapꞌastkꞌan. Xaklhilayau kakniyaucha. Laqsaval xaklhilayau ixkintapaxtoqniyan kakniucha. Chuncha val para jantucha kajkꞌatsau ni va keꞌemankꞌan ikmaxajnichaꞌau. Va klhakapuꞌau vamun ni Dios para kintamalaqtaxtun. Yucha lay majkujuchoqoy mas yu nitacha. 10 Ni Dios kintamalaqtaxtun para jantu kakniu y ijkꞌatsayau ni kintamalaqtaxtuchoqoyan aaqtaun mas va tavanancha. 11 Chuncha kunaꞌ incha skꞌinatꞌik Dios por kijnankꞌan. Ex chuncha kaxajtachal ni lhuvaj lapanakni va kataxtaqniyaꞌ lhimalaqpuchuncha ni Dios por yu ox yu klaqaꞌiyau tejkan skꞌinatꞌik Dios.
Ni Pablo jantu lay kaꞌal laka putaulan Corinto
12 Va yu inchine yu klhiꞌachantajuyau. Kun tachun la kelhanutkꞌan ijkꞌatsayau ni ox iktiꞌukxuntayayau la ixlakaꞌukxpukꞌan ni lapanakni aniy lakamunukpaꞌ. Jantu ikmakanunun y chuncha xaktiꞌukxuntayayau tejkan xakvilanau kun uxiknan. Jantu iktiꞌukxuntayayau tacha najun yu xajatapastakꞌati ni aniy lakamunukpaꞌ, va iktiꞌukxuntayayau kun ixjamapayninti ni Dios. 13 Vamun klatsꞌoqnitau yu lay pꞌutꞌeꞌeyatꞌik, yu lay malaꞌasiyatꞌik. Klhilay ni kaminaꞌ julchan tejkan kilamalaqasiniyau tachun, 14 tacha chavay kilamalaqasiniyau tsꞌuniy. Ex chuncha ni anchanu julchan tejkan kaminchoqoyaꞌ kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo uxiknan lay kalhiꞌachꞌantꞌaꞌuyapitik por kitꞌin, vachu va tacha kitꞌin kaklhiꞌachantajuyaꞌ por uxiknan.
15 Va xajkꞌatsaycha ni laqsaval chuncha kalhiꞌachꞌantꞌaꞌutꞌik por kitꞌin. Xlhiyucha xaklalaqꞌanchoqoyau aaqtauncha, ex chuncha aaqtauncha lay kalhiꞌachantajuu por lalaqtsꞌinchoqoyau. 16 Va xakpuꞌuxaꞌan mintꞌunkꞌan tejkan kꞌal lakatꞌun Macedonia, ex aaqtaun xakpuꞌuxaminchoqoy taꞌan vilanantꞌik. Ex astan lay ixkilamalaqachachoqoo tus xaꞌestado Judea. 17 Chuncha xakmakaputun pero jantu chuncha kaxajchal pero kitꞌin jantu ikmakay tꞌuy jatapastakꞌati. Tejkan iknajun “chun” jantu iknaunputun incha “jantu”. 18 Dios lay lhakapuꞌanikan y vachu ni kijnan lay kilalhakapuꞌaniyau. Jantu aqtaun tꞌuy chivinti klajunau ni “chun” kun ni “jantu”. 19 Kijnan, yu kitꞌin ali Silvano ali Timoteo, klalaqputeꞌeniu ni Jesucristo yu Sasꞌatꞌa Dios. Yucha va si kintajunan “chun”. 20 Tachun yu kintajunin ni Dios yu kintamakaniꞌoyan va alinꞌojota kun Cristo. Chuncha kintajunan “chun”, ni kaꞌalinaꞌ yu naul Dios. Ex xlhiyucha naunau “va chuncha kaval” para ay kamakakal ni Dios. 21 Ni Dios kintaxtaqnitan tapꞌasta kun uxiknan para ox kataylhaꞌau kun Cristo. Dios kintalaksaktancha. 22 Makal para kakꞌatsakal ni va ixlapanakni juntau. Kintaxtaqnitancha ni Espíritu Santo para kapukꞌatsau ni laqsaval kintamalaqtaxtuyan.
23 Kitꞌin iknajun ni Dios lay kalhitaulal ni jantu klalaqꞌau va por jantu xaklamamaxaniputunau. 24 Jantu klalhichimoꞌoputunau laqatapꞌasta la milhakapuꞌatkꞌan. Va ijkꞌatsay ni ox tꞌaylhipꞌinatꞌik, xlhiyucha klaꞌaqtayjuputunau para katsꞌukꞌutꞌik kun achati.