Yu Xaꞌaqxtꞌiyunuꞌ Karta yu Tsꞌoqlhi ni
Juan
1
Ni Juan jamastakꞌay
Kitꞌin va yu xaꞌay kunita siya yu talhakapuꞌan. Va iktsꞌoqniyan aqxtaun karta ni uxintꞌi yu xanati yu laksaktan ni Dios, kun tachun mesꞌatꞌan. Va laqsaval klapaxkayau pero jantu vamun ni kitꞌin. Tachun yu tamispatacha yu laqsaval vachu tapaxkayan. Ayaj klapaxkayau ni uxiknankꞌan, va lhitꞌaunau la kelhanutikꞌan yu laqsaval. Yucha kaꞌalinaꞌ kun kijnankꞌan mas va tavanancha kaval.
Ni kimPaykꞌan Dios y vachu yu Sasꞌatꞌa kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo va kataxtaqniyan yu lajꞌoxi y katamapayniyan y vachu oxamaktaun katamakayan. Ex chuncha lay katꞌaylhipꞌintꞌik kun yu laqsaval y lay kꞌalapꞌaxkꞌatꞌik.
Ni Dios lhinajun kalapaxkau
Chavay klhiꞌachantajuy ni klaqpaxtoqlhi lati mesꞌatꞌan yu tataylhaꞌan kun yu laqsaval vachu chun tacha kintalhijunin ni kimPay Dioskꞌan. Chavay, kintꞌalapanaki yu ayaj iktoꞌoyayan, iktapayniniyan ni kalapaxkau. Ni aniy lhachimoꞌon yu klatsꞌoqniyau jantu saystꞌi kaval, vanaj va yuꞌ yu laqaꞌiu pꞌunaj tejkan puꞌaqtaynil lhakapuꞌanau. Yu laqsaval japaxkanti alin tejkan tsukuyau makanan ixlhachimoꞌon ni Dios. Ixlhachimoꞌon ni Dios va yucha yu asmaktꞌik tejkan puꞌaqtꞌaynitꞌik milhakapuꞌatikꞌan, va katꞌiꞌuntꞌayatꞌik japaxkanan.
Yu jamakanunun
Chavay ayaj lhuu jamakanunun tatijuyanal ni lakamunukpaꞌ. Yuꞌuncha tanajun ni Jesucristo jantu kamil tacha qayntaun lapanaki. Yu chuncha najun, yucha va jamakanunuꞌ y vachuꞌ va xkajiy ni Cristo. Ox kꞌalhistꞌajkꞌantꞌik para kꞌalaꞌaꞌitꞌik milhilhajatikꞌan yu tapaxtoqniyan. Jantu kꞌamaꞌatsꞌanꞌatꞌik milhilhajatikꞌan yu kaꞌalinaꞌ por milhitapatsakꞌan.
Taꞌayuꞌ yu tumpaj makaputun y jantu taylhaꞌan yu tacha masul ni Cristo, ex ni yucha jantu katꞌatijuntayal ni Dios. Pero taꞌayu yu makay yu tacha masul ni Cristo ex ni yucha tꞌatijuyal kun kimPay Dioskꞌan, y vachu kun Cristo yu Sasꞌatꞌa. 10 Incha matichun talaqꞌanchaꞌan y jantu tamasuniyan tacha lhinajun Cristo, ex jantu kꞌalaꞌaꞌitꞌik la minchaqakꞌan y jantu kꞌamastꞌakꞌatꞌik. 11 Yu laqaꞌiy, ex va tacha chꞌantauncha tꞌajun kun yucha.
Ni Juan jamastakꞌachoqoy
12 Ayaj lhuu chivinti klhitꞌajun yu klajunputunau, pero jantu klatsꞌoqniputunau kun jalhiki. Va klalaqꞌuxanachaꞌau para kaklatꞌachiviniu kun laka ukxpuꞌ. Ex chuncha kataqayntsal kiꞌachatkꞌan.
13 Vachu tamalaqachaniyan taun jamastakꞌanti yu sasꞌatꞌan mintꞌalapanakni yu jalaksakta ni Dios. Chuncha kaval.