Yu Xaꞌaqxtꞌiyunuꞌ Karta yu Tsꞌoqlhi ni
Pedro
1
Ni Pedro jamastakꞌay yu talhakapuꞌan Jesucristo
Kitꞌin kSimón Pedro, ixꞌoqxtamati Jesucristo y vachuꞌ ixtamalaqachan kunita. Klatsꞌoqniyau ni uxiknan yu lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik yu ayaj xtapal, vachu va chun tacha kijnan. Chuncha val porke Jesucristo yu kiDioskꞌan y kiJamalaqtaxtunukꞌan va si ox makay axtoqnuꞌ. Ayaj katamapaynin ni Dios y oxamaktaun katamakan por mispꞌayatꞌik ni Dios ali Jesús kiJalhachimoꞌonukꞌan.
Tas kataputsukul ixlapanakni Jesucristo
Kun ixtapꞌasta ni Dios kintaxtaqnin tachun yu maqskꞌiniyau la ketsukuntikꞌan para lay katoꞌoyau. Chuncha val por mispau ni Dios yu kintajuntaꞌin por ayaj ox junita. Por ixꞌoxixtu kintajunin ni kintamakaniyan yu lajꞌay axtoqnuꞌ yu ayaj xtapal para chuncha mimputsukukꞌan kaval tacha ixputsuku ni Dios. Ex chuncha lay kalajꞌosmajꞌantꞌik axtoqnuꞌ yu mamiꞌoniy metsukuntikꞌan, axtoqnuꞌ yu alin lakamunukpaꞌ por ayaj talakanajun katamakal. Xlhiyucha jantu vamun lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik, vachuꞌ kꞌatꞌapꞌasnitꞌik para ox katꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik. Ox katꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik kun jatapastakꞌati. Kꞌalhitsꞌukꞌutꞌik jatapastakꞌati, vachuꞌ ox kꞌalhistꞌakkꞌantꞌik. Ox kalhistꞌakkꞌantꞌik kun maqantaulati. Kꞌamaꞌantꞌaulatꞌik, vachuꞌ katꞌoꞌoyatꞌik ni Dios. Katꞌoꞌoyatꞌik ni Dios y vachuꞌ kꞌalamapꞌaynitꞌik tacha tꞌalaqaunin. Kꞌalamapꞌaynitꞌik kun japaxkanti.
Incha tachun yu aniy alin la metsukuntikꞌan y apalay talhavay ex jantu valiꞌiy kunaꞌ metsukuntikꞌan. Vachu kaxajtachal yu ox por mispꞌayatꞌik Jesucristo kiJalhachimoꞌonukꞌan. Pero taꞌayuꞌ yu jantu chun katijuntayal, yucha lhiꞌakxajachal tacha taun laꞌachꞌix yu jantu maqati lakachaꞌan. Va lajkaukmajꞌan ni ixmalaqmixinikantacha ixtalaqalhin yu pꞌunaj ixmakay. 10 Xlhiyucha, ketꞌalaqaunin, kꞌatꞌapꞌasnitꞌik para chuncha kꞌaꞌukxuntꞌayatꞌik. Ex lay kakꞌatsꞌatꞌik ni tajuntaꞌitan y talaksaktan ni Dios. Incha chuncha makꞌayatꞌik ex jantu aqtaun kꞌamakꞌauntꞌijlayapitik. 11 Ex chuncha ayaj ox laqa achati kalaꞌaꞌikꞌanapitik taꞌan jantu aqtaun miꞌojoy ixjalhachimoꞌon Jesucristo, yucha kiJalhachimoꞌonukꞌan y kiJamalaqtaxtunukꞌan.
12 Xlhiyucha klataylhaanau mapastakninin tachun yu aniy mas kꞌatsꞌayatꞌikcha y tꞌaylhipꞌinatꞌik kun ni chivinti yu laqsaval, yu lanitꞌik. 13 Kitꞌin klhilay tejkan vananaj iktꞌajun va kimpaxtoqniy kaklamapastaknichoqoo ni aniy. 14 Ijkꞌatsay niman kakniyaꞌ. Va chuncha kijunil kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. 15 Kakmakayaꞌ laqatapꞌasta para lay kapꞌastꞌakꞌalhitꞌik yu aniy tejkan kakniyaꞌ.
Yu talaqtsꞌil ixꞌayaxtu ni Jesucristo
16 Klamasuniu ixtapꞌasta ni Jesucristo, vachu klamasuniu va kaminchoqoyaꞌ. Jantu valiꞌiy kuentos kaval yu lajkꞌus jamakanti. Kijnan va laqsaval klaqtsꞌiu ixꞌayaxtu la kintalakavantikꞌan. 17 Klaqtsꞌiu tejkan kimPay Dioskꞌan ay makal, tus tꞌoqx ixlakatunkujunta. Va qasmakkal taun chivinti yu minchal kun yu ox ayaxtu ni Dios, va naunkal: “Yucha yu aniy ni kesꞌatꞌa yu kꞌachaniy, va klhiꞌachantajuy por yucha.” 18 Kijnankꞌan ijqasmakvi ni anchanu chivinti yu minchal tus laktꞌiyan. Va chꞌantaun xaktayanau ni laka aspajun taꞌan ixꞌalinta Dios.
19 Chuncha apalay kꞌatsayau ni laqsaval chuncha val ixchivintikꞌan yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios. Yucha maqskꞌiniy kamakꞌatꞌik kuenta, va tacha taun maklku yu mapulkuy laka putsꞌisniꞌ tus katunkulcha. Kꞌalhiꞌachꞌantꞌaꞌutꞌik tacha katasul la melhanutkꞌan yu ay jastꞌaku yu xajachil puvakuj. 20 Pꞌunaj maqskꞌiniy ox kakꞌatsꞌatꞌik ni jantu matichun lay kanaul ixꞌaman yu naunputun ixchivinti Dios yu maqancha tsꞌoqkanta. 21 Ixchivinti Dios yu ixlaqputeꞌekan maqancha jantu kaminchal kun yu valiꞌiy lapanaki. Lapanakni yu vamun Dios ixtatapatsaniy, yuꞌuncha ixtalaqputeꞌey yu ixlakmasuniy ni Espíritu Santo.