Yu Xaꞌaqxtꞌiyunuꞌ Karta yu Jalaqtsꞌoqnil Pablo Ixlapanakni Dios yu Tavilanal Tesalónica
1
Ni Pablo jalakmastakꞌay ixlapanakni Dios yu tavilanal Tesalónica
Yu kijnankꞌan, Pablo ali Silvano ali Timoteo, aniy klatsꞌoqniyau taun chivinti uxiknan yu oqxlaqtaun ixlapanakni untꞌatꞌik yu kimPay Dioskꞌan kun kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo laka putaulan Tesalónica. Katamapayanin y oxamaktaun katamakan kimPay Dioskꞌan ali kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo.
Ni Dios kalakmukꞌaniyaꞌ ixmaqanlqajnatkꞌan ni lapanakni yu tapaxtoqniy
Ketꞌalaqaunin, maqskꞌiniy kakxtaqniꞌalhiu lhimalaqpuchuncha ni Dios por uxiknankꞌan. Va ayꞌan milhakapuꞌatkꞌan y vachu apalay ox lapꞌaxkꞌayatꞌik mintachunkꞌan. Kijnankꞌan klalhichivinanau uxiknankꞌan mas va toꞌoxtaycha tataqxtoꞌa yu talhakapuꞌan Dios. Ox tꞌayaniyatꞌik y ox lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik mas tamamaqanlqajnivayan alati lapanakni y mas va la lhitaꞌay metsukuntikꞌan.
Chuncha ox kintamasuniyan ni Dios ox jalakpuxkaulaqtsꞌinin ni lapanakni yu tamakay. Yucha tamakayan para katapaxtoqnin kꞌatꞌanutꞌik taꞌan lhachimoꞌonun, va por yucha maꞌanlꞌajnanatꞌik.
Vachu najun tapaxtoqniy kalaqxtaqnil ixmaqanlqajnatkꞌan yu tamamaqanlqajnivayan. Yu kijnankꞌan yu maqanlqajnantau va kintaxtaqniyan taun jastaknati para oxamaktaun kaꞌaliu. Chuncha kunaꞌ tejkan katasuyaꞌ laktꞌiyan kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo kun yu laqpꞌaysnin ixmayulnin. Katasuyaꞌ kun ay jikmi y kalakmukꞌaniyaꞌ ixmaqanlqajnatkꞌan por ixlaqtaqalkꞌan yu jantu katamispal ni Dios y jantu kataqalasmaklhi ni ox chivinti yu lhichiviniy kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesús. Kalakmukꞌaniyaꞌ ixmaqanlqajnatikꞌan yu kamamiꞌonil ixjatsukuntikꞌan mas va tavanancha. Chuncha jantu aqtaun katatꞌaꞌalinaꞌ ni Jalhachimoꞌonu yu ayaj ox, yu lhitꞌajun tachun tapꞌasta. 10 Ni anchanu julchan tejkan kaminaꞌ kiJalhachimoꞌonukꞌan va ay katamakayaꞌ tachun ixlapanakni, katatoꞌoyayaꞌ tachun yu talhakapuꞌan. Vachu ancha kaꞌalinapitik ni uxiknankꞌan por lhakꞌapꞌupꞌintꞌik yu klalaqputeꞌeniu.
11 Xlhiyucha klalhitapayniꞌalhiyau ni Dios por uxiknan para katꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik tacha tapaxtoqniy ixlapanakni yu lakjuntaꞌiy. Vachu kskꞌinau Dios para kataxtaqnin ixtapꞌasta. Ex lay kamakꞌatꞌik ni lajꞌoxi yu makꞌapꞌutꞌunatꞌik por lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik. 12 Ex chuncha por metsukuntikꞌan katoꞌoyakanaꞌ ixtaqaꞌuti kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. Vachu yucha kamakayaꞌ para kꞌatꞌoꞌoyakꞌantꞌik. Lajꞌoxi tamapayniyan kiDioskꞌan ali kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo.