Ni Chivinti yu Jalaqtsꞌoqnil Pablo Ixlapanakni Dios yu Tavilanal Colosas
1
Ni Pablo jalakmastakꞌay ixlapanakni Dios yu tavilanal Colosas
Kitꞌin kPablo ixtamalaqachan Jesucristo kunita va por chuncha naul ni Dios. Aniy chꞌantaun iktꞌavil kilaqajkꞌan Timoteo. Klamastakꞌayau ni uxiknankꞌan ketꞌalaqaunin yu vilanantꞌik laka putaulan Colosas yu ixlapanakni Dios untꞌatꞌik. Ox tꞌaylhipꞌinatꞌik chꞌantaun kun Cristo. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan ni kimPay Dioskꞌan ali kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo.
Ni Pablo skꞌin Dios por yuꞌuncha
Si iktapayniniyau por uxiknan, vachuꞌ ikxtaqniyau lhimalaqpuchuncha ni kimPaykꞌan Dios ali kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo por uxiknan. Ijqasmakvi ni ox lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik ni Cristo Jesús y ox jalakpꞌaxkꞌayatꞌik tachun ixlapanakni Dios. Chuncha makꞌayatꞌik va por alin yu pꞌakxanꞌiyatꞌik. Yucha Dios talhilkamaꞌanitan laktꞌiyan. Va chuncha lanitꞌik tejkan asmaktꞌik ni ox chivinti yu laqsaval, yu lhichiviniy tas lay kꞌapꞌulaqtꞌaxtꞌutꞌik. Ni anchanu ox chivinti chaꞌal tus taꞌan vilanantꞌik, va tacha ajin tus taꞌakchun ni lakamunukpaꞌ y lhixajachal yu lajꞌox. Vachu chun val kun uxiknankꞌan ni anchanu julchan tejkan asmaktꞌik y laqsaval mispꞌatꞌik ixjamapayninti Dios. Chuncha tamalanin Epafras yu kꞌachaniyau ali yu kintatꞌatapatsayan. Yucha ox tapatsaniy ni Cristo para kataꞌaqtayjun. Yucha vachu kintaputeꞌenin tacha ni Espíritu Santo tamakayan para kꞌalapꞌaxkꞌatꞌik.
Xlhiyucha, tejkan pꞌunaj chuncha ijqasmakvi tus chavaycha, jantu aqtaun ikmakaunau iskꞌinka Dios por uxiknan. Iktapayniniyau para kꞌamispꞌaꞌotꞌik yu Dios lhinajun. Chuncha kꞌamalaꞌasitꞌik yu ox jatapastakꞌati yu minachal kun ni Espíritu Santo. 10 Chuncha kskꞌinau Dios para katꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik tacha tapaxtoqniy ixlapanakni kiJalhachimoꞌonukꞌan, ex chuncha kalhipaꞌinil Dios. Ex ox kaxajchal tachun yu ox makꞌayatꞌik. Va chuncha katalhaval ixmispaka Dios la metsukuntikꞌan. 11 Vachuꞌ ikskꞌinau para kꞌalhitsꞌukꞌutꞌik tachun tapꞌasta yu minachal kun yu la ay ixtapꞌasta Dios. Ex lay kꞌatꞌayanitꞌik va tisuncha kaval y uxamaꞌay kꞌaꞌuntꞌik. 12 Chuncha kun achati kaxtꞌaqnitꞌik lhimalaqpuchuncha ni kimPay Dioskꞌan. Yucha kintalaꞌoxinitancha ketsukuntikꞌan para vachu kalaqaꞌiu yu kalaqxtaqniyaꞌ ixlapanakni taꞌan jamapulkunti. 13 Kintamaxtutancha taꞌan ixlhachimoꞌonun ni xaꞌukxtin japutsꞌisniꞌ y kintalhilhaꞌan taꞌan lhachimoꞌonun isTsꞌal yu la achaniy. 14 Yucha kintalhiꞌin ixjakꞌalna y chuncha malaqmixiꞌol kintalaqalhinkꞌan.
Vamun Cristo yu ay
15 La ixjatsukunti ni Cristo tasuy ni Dios yu jantu laqtsꞌinkan. Yucha aqtsꞌiyaj ixlhiꞌalincha y chuncha va tacha saꞌoqsna junita tachun yu alin. 16 Va yucha makal tachun yu alin laktꞌiyan ali yu alin lakamunukpaꞌ, yu laqtsꞌinkan ali yu jantu laqtsꞌinkan, kaval xaꞌukxtinin lakamunukpaꞌ, kaval angeles, kaval yu talhachimoꞌonun, kaval yu talhitꞌajun tapꞌasta, va tuꞌuchun kavalcha. Tachun va yucha jalakmakal para ixnavin kaval. 17 Yucha aqtsꞌiyajcha ixlhiꞌalincha y yu alati va astan. Va por yucha la ox chꞌatay tachun yu alin. 18 Yucha junita saꞌaqtsul ni kijnan tachun yu lhakapuꞌanau. Kijnan va tacha ixlakatunaj kajuu. Yucha puꞌaqtaynil tachun yu alin y va yucha pꞌunaj kujchoqota la ixlhinin. Xlhiyucha por tachun, yucha apalay ay junita. 19 Tachun ixjatsukunti ni Dios val la ixjatsukunti ni Cristo, va chuncha lhipaꞌinil Dios. 20 Por yu makal ni Cristo, Dios naul ni tachun yu alin ox katataulal kun yucha. Nil ni Cristo y pumajꞌal ixjakꞌalna laka kurus, xlhiyucha tachun yu alin lakamunukpaꞌ ali laktꞌiyan oxamaktaun taval kun Dios.
21 Uxiknankꞌan maqancha vachuꞌ la maqati ixtꞌaunatꞌik y tꞌalaxkaynin ixꞌuntꞌatꞌik kun Dios por yu ixpꞌastꞌakꞌatꞌik ali yu ixmakꞌayatꞌik. Pero Dios makal para ox katalaqtsꞌinchoqon ni uxiknan. 22 Chuncha val por yu makal Cristo la ixlakatunaj tejkan nil. Va para ixlapanakni Dios kꞌaꞌuntꞌik para ox kꞌaꞌuntꞌik la metsukuntikꞌan. Ex jantu lay matichun katamukꞌanin laqtaqal tejkan yucha katalhaꞌanan la ixtalakaꞌukxpuꞌ Dios. 23 Xlhiyucha maqskꞌiniy katꞌaylhipꞌintꞌik la milhakapuꞌatkꞌan y laqpꞌaysnin kꞌaꞌuntꞌik. Ex jantu kꞌamakꞌauntꞌijlatꞌik yu ox pꞌakxanꞌiyatꞌik yu tamasunin tejkan asmaktꞌik ni ox chivinti. Ni anchanu chivinti laqputeꞌekan talakachux lakamunukpaꞌ. Dios kixtaqnil ni kitꞌin ni aniy lhitapatsa yu ixlaqputeꞌeka.
Ni Pablo laktapatsaniy yu talhakapuꞌan
24 Chavaycha klhiꞌachantajuy ni klamaqanlqajnan la kilakatunaj por uxiknan. Ixlapanakni Cristo maqskꞌiniy maqanlqajnanau. Chavay klaqayntsay lati yu maqanlqajnati. Ikmaqanlqajnan por ixlapanakni Cristo yu tacha ixlakatunaj tajunita. 25 Kitꞌin kval ixꞌoqxtamatkꞌan yu talhakapuꞌan. Va yucha ni lhitapatsa yu kimaqxtaqnil Dios por uxiknankꞌan para kaklaqputeꞌel tachun ixchivinti. 26 Ni aniy chivinti la maqancha ixmaqsaqta ni Dios pero chavaycha lakmamispanitacha ixlapanakni. 27 Ni Dios tamamispaniputun uxiknan yu jantu israelitas kꞌaꞌuntꞌik ni anchanu chivinti yu vamun yuꞌ ox, yu jantu ixmispakan. Ni anu chivinti najun ni Cristo va kun uxiknan. Xlhiyucha pꞌakxanꞌiniyatꞌik ni oxixtu yu kataxtaqniyan. 28 Klhichivinanau y chuncha klakchivijvayau tachun ni lapanakni. Ox klakmasuniyau kun tachun jatapastakꞌati para jantu tuꞌuchun katsꞌanqal la ixjatsukuntikꞌan kun Cristo Jesús. 29 Va yucha klhilaqltapatsay kun tachun ixtapꞌasta ni Cristo yu kixtaqniy.