2
Ni Dios kintamalaqtaxtuyan por ixjamapayninti
Yu uxiknan va tacha ixnitꞌatꞌikcha la metsukuntikꞌan por mintalaqalhinkꞌan ali milaqtaqalkꞌan. Chuncha ixtꞌiꞌukxuyanantꞌik y ixtꞌaylhipꞌinatꞌik xatin aniy lakamunukpaꞌ tacha lhinajun xaꞌukxtin ni aqmoqxnuꞌ yu takyautꞌajun taꞌakchun ni lakamunukpaꞌ. Ni anchanuꞌ espíritu va yucha yu jalakmapꞌasniy ni lapanakni yu jantu taqalasmatꞌa Dios. Tacha yuꞌuncha tajunita vachu chun ixtiꞌukxuyanau ni kintachunkꞌan. Ixmakayau tacha tamakay yu valiꞌiy lapanakni, ixmakayau yu ixlhinajun kilakatunajkꞌan ali kijatapastakꞌatkꞌan. Chuncha ixkintapaxtoqniyan kalaqaꞌiu ixlhilukuj ni Dios vachu tacha yu tapaxtoqniy tachun yu alati. Pero Dios yucha la ay ixjamapayninti y ayaj kintapaxkayan. Xlhiyucha kintamajkujuchoqon chꞌantaun kun Cristo mas ixnitaucha la ketsukuntikꞌan por kintalaqalhinkꞌan. Laqtaxtutaucha por ixjamapayninti. Kintamajkujuchoqon chꞌantaun kun Cristo y chꞌantaun kintatꞌaꞌulan laktꞌiyan. Chuncha makal para katasul mas va tavanancha ni va la ay ixjamapayninti yu kintalhipaxkayan por yu makal ni Cristo Jesús. Va tamapaynin y xlhiyucha pꞌulaqtꞌaxtꞌutꞌatꞌik milhakapuꞌatkꞌan. Jantu va meꞌemankꞌan kꞌalaqtꞌaxtꞌutꞌik, va ixlhacheꞌevan ni Dios. Jantu lay kꞌapꞌulaqtꞌaxtꞌu por yu kꞌamakꞌatꞌi, xlhiyucha jantu matichun lay ay makakan.
Ni Cristo kintamaꞌoxamaktamin
10 Dios kintamakan. Va chꞌantaun kun Cristo juntau xlhiyucha kintamakan para kamakau yu lajꞌox yu maqancha laksaklhi Dios para chuncha kaputiꞌukxuntayau. 11 Kapꞌastꞌaktꞌik ni uxiknankꞌan yu jantu israelitas kꞌaꞌuntꞌik, va jantu ixlapanakni Dios ixꞌuntꞌatꞌik porke chuncha pꞌutsꞌukꞌutꞌik. La milakatunajkꞌan jantu kaxvililichꞌukꞌupꞌuxnikꞌantꞌik, xlhiyucha jantu ox ixtalaqtsꞌinan ni israelitas yu jalakxvililichukꞌunikanta la ixlakatunajkꞌan. 12 Kꞌapꞌastꞌaktꞌik ni exnicha jantu ixlhitꞌanumanantꞌik kun Cristo, y jantu ixlhitꞌanumanantꞌik kun xalapanakni Israel. Chuncha jantu katapaxtoqnin kalaꞌaꞌitꞌik ni lhacheꞌevan yu Dios jalakjunil kalaqxtaqniyaꞌ ixlapanakni. Ixtꞌiꞌukxuyanantꞌik lakamunukpaꞌ. Jantu ixpꞌakxanꞌiyatꞌik yu ox y jantu ixmispꞌayatꞌik Dios. 13 Chavaycha chꞌantauncha untꞌatꞌik kun Cristo Jesús. Mas pꞌunaj maqati ixtꞌaunatꞌik kun yucha pero chavaycha ni Cristo tamaꞌukstsꞌunitan por ixjakꞌalna.
14 Ni Cristo va yucha kintamaꞌoxamaktamin. Yu oqxlaqtꞌuy ixjuntau, ni israelitas kun yu jantu israelitas kataval, va taun lapanaki kintamakan. Lakpujꞌol yu ixkintapulvaqyan yu ixmakay para tꞌalaxkaynin kajuu. 15 Chuncha makal ni Cristo tejkan nil la ixlakatunaj para jantucha kintapaxtoqnin ixlhachimoꞌon Moisés kun yu ancha ixlhinaunkan. Chuncha makal para va oqxlaqtauncha kintamakan para jantucha kalaxkajiu. 16 Chuncha val para ox kalalaqtsꞌiu kun Dios ni kijnankꞌan y tacha taun lakatunaj kajuu yu oqxlaqtꞌuy ixjuntau. Chuncha val por yu makal laka kurus y chuncha pumamiꞌonil yu laxkayati.
17 Yucha kintakilaqputeꞌenichin yu ox chivinti yu masuy tas laycha ox kalalaqtsꞌiu kun Dios mas uxiknan yu maqati ixtꞌaunatꞌik kun Dios y vachuꞌ kijnan yu israelitas yu ukstsꞌuniy xaktꞌaunau. 18 Va chꞌantaun juntau kun Cristo xlhiyucha ni Espíritu Santo va aqstanchunin kintaꞌaqtayjuyan kataꞌukstsꞌuniu kun kimPay Dioskꞌan mas va oqxlaqtꞌuy ixjuntau. 19 Pꞌunaj jantu lay ixtꞌanuyatꞌik kun ixlapanakni Dios, jantu chꞌantaun ixꞌuntꞌatꞌik. Pero chavaycha vachuꞌ tapaxtoqniyan tachun yu tapaxtoqniy ixlapanakni ni Dios, va tacha lakataun machaqan untꞌatꞌik kun kijnan. 20 Tus tacha aqataun chaqaꞌ makꞌakꞌanatꞌik y tacha kꞌapꞌutꞌayatꞌik ixchivintikꞌan ni lapanakni yu jalaqmalaqachal ni Jesucristo kun yu alati yu talaqputeꞌey ixchivinti Dios. Ni Cristo Jesús va tacha yu xapꞌunaj chiyux yu tanꞌajvil yu ox puyal xamatau. 21 Por yucha ni kijnan va tacha aqataun chaqaꞌ yu ox talachꞌapata y chuncha taꞌayaꞌan. Chuncha kajuu tacha taun lakatajtan yu ixnavin ni Jalhachimoꞌonuꞌ Dios. 22 Ex chuncha uxiknan yu tꞌanumanantꞌik kun Cristo va chꞌantaun makꞌakꞌanatꞌik kun kijnan tacha aqataun chaqaꞌ taꞌan vil ni Dios por yu ixꞌEspíritu Santo.