Ni Chivinti yu Jalaqtsꞌoqnil Pablo Ixlapanakni Dios yu Tavilanal Galacia
1
Ni Pablo jalakmastakꞌay ixlapanakni Dios yu tavilanal Galacia.
Kitꞌin kPablo kunita. Yu kimalaqachal jantu valiꞌiy lapanaki kaval. Va Jesucristo yu kimalaqachal y vachu kimPay Dioskꞌan. Yucha majkujuchoqol Jesucristo laka lhinin. Kitꞌin kun tachun yu ketꞌalaqaunin yu aniy kintatꞌavilanal klamastakꞌayau uxiknankꞌan yu lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik yu tꞌaqxtꞌoqyatꞌik lakatamin putaulan xalakatꞌun Galacia. Kataxtaqnin jamapayninti y oxamaktaun katamakan kimPay Dioskꞌan kun kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. Yucha lhimaqxtaqkal para kamaqnikal por kintalaqalhinkꞌan. Chuncha kintamalaqtaxtun aniy maqtaqalhinin lakamunukpaꞌ. Va chuncha naul ni Dios yu kimPaykꞌan. Yucha la ay kamakakal chavaycha mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktayaꞌ. Va chuncha kavalcha.
Jantu alin aputaun chivinti yu lay pulaqtaxtukan
Laqsaval kitꞌin tus taun kꞌatsan ni va nimancha tꞌaunchꞌoꞌoyatꞌikcha makauntijlanan ni Dios. Va yucha tamapaynin y tajuntaꞌin por Cristo. Va tꞌaylhipꞌinatꞌik aputaun lhakapuꞌati. Yucha lhilayatꞌik ox chivinti yu lay pulaqtaxtukan. Pero jantu laqsaval kaval. Jantu alin aputaun ox chivinti yu lay pulaqtaxtukan. Alin lati lapanakni yu tatꞌaunan laktꞌilhinin mijatapastakꞌatkꞌan. Tamapaxaputun yu ox chivinti yu lhichiviniy Cristo. Incha matichun katalaqputeꞌenin aputaun chivinti para kꞌapꞌulaqtꞌaxtꞌu, yu jantu kaval tacha yu klalaqputeꞌeniu, yucha tsꞌanqay kalhilhaankal laqnin. Chuncha kaval mas va kijnankꞌan kajkuu o mas va qayntaun ixmayul Dios kaval. Tacha klajuniu, chavay aaqtaun klajunchoqoyau, incha matichun katalaqputeꞌeniyan aputaun chivinti yu tapaxata yu jantu kaval tacha yu laꞌaꞌitꞌatꞌik, yucha kalhilhaankanaꞌ laqnin.
10 Chavaycha jantu chuncha iknajun para katalhipaꞌinil kinchivinti ni lapanakni. Va iknajun kalhipaꞌinil ni Dios. Incha vamun ikmakay yu katalhipaꞌinil ni lapanakni, ex kitꞌin jantu ixꞌoqxtamati Cristo kakval.
Tacha val ni Pablo ixtamalaqachan ni Jesucristo
11 Kitꞌin klamakꞌatsaniyau, ketꞌalaqaunin, ni ox chivinti yu ancha klaqputeꞌel jantu ixchivinti valiꞌiy lapanaki kaval. 12 Jantu kimasunil matichun yu valiꞌiy lapanaki y jantu matichun kimalanil. Yu kimasunil va Jesucristo.
13 Uxiknan asmaktꞌatꞌikcha tacha xaktiꞌukxuntayay maqancha tejkan xakmakay ixputsukukꞌan ni Israelitas. Va ayaj xaklaqmamaqanlqajnivay ixlapanakni Dios y xaklakmaꞌakxaputun. 14 Kitꞌin apalay xakmakay kimputsukukꞌan ni israelitas jantu yu alati israelitas yu tacha kijachꞌitin ixtalhitꞌajun. Va apalay pꞌas xaktanuy xaputsuku yu kintamakaunin yu maqaniyaꞌ kepayankꞌan.
15 Pero kilaksaklhi ni Dios vananajcha tejkan jantukaꞌ xaktsukuy, va por ixjamapayninti kilhijuntaꞌil. Tejkan yucha maqamal 16 ex chuncha kimasunil isTsꞌal para kalaqlaqputeꞌenil ni ox chivinti yu lapanakni yu jantu israelitas kataval. Tejkan chuncha klhitapasal jantu kaklaqꞌal matichun lapanaki para kimakꞌatsanil ni ox chivinti. 17 Vachu jantu kajkꞌal Jerusalén para kajkalaqꞌal ni lapanakni yu pꞌunaj ixjamalaqachata ni Jesús. Kitꞌin va kilal xalakatꞌun Arabia. Ex astan ikminchoqol laka putaulan Damasco.
18 Ex chuncha tejkan laꞌatꞌutu jachꞌitin val, va ijkilal Jerusalén para kakmispal ni Pedro. Ancha xaktꞌavilchal tꞌuy semana. 19 Yu alati ixtamalaqachan Jesús jantu klaqlaqtsꞌil. Vamun yu Jacobo xaklaqꞌanta yu ixtꞌalaqajun ni Jalhachimoꞌonu Jesús. 20 Tachun yu aniy klajunau, ni Dios kꞌatsay ni jantu klalaklkaniyau.
21 Ex astan kilal xalakatꞌun Siria ali Cilicia. 22 Ex chuncha xalakatꞌun Judea jantukaꞌ matichun ixkintamispay kun ixlapanakni Cristo yu ancha ixtataqxtoꞌa. 23 Vamun ixtaqasmatꞌa yu ixtakilhuntꞌajun ni lapanakni, va tanaul: “Ni lapanaki yu ixkintamamaqanlqajnivayan y ixlaktꞌilhiputun kilhakapuꞌatkꞌan, chavay laqputeꞌeycha ni ox chivinti yu lhakapuꞌanau.” 24 Ex chuncha apalay pꞌas tatoꞌoyal ni Dios por kitꞌin.