2
Maqskꞌiniy ox kamakau kuenta yu makal Dios para kintamalaqtaxtun
Xlhiyucha tsꞌanqay apalay kamakau kuenta yu kintamalanitan, para jantu kamakauntijlau ni lakatin taꞌan alin ox jatsukunti. Maqancha ni ixmayulnin Dios talhiminil ni lapanakni ixchivinti Dios y anchanu chivinti va laqsaval. Ex chuncha ni lapanakni yu jantu kataqalasmaklhi, si talaqaꞌil maqanlqajnati yu ixtapaxtoqniy. Ex chuncha ni kijnankꞌan, ¿tas ancha kapuqosaucha, incha jantu makayau kuenta yu xtaꞌa Dios para kintamalaqtaxtun? Ni Jalhachimoꞌonuꞌ Jesucristo, yucha pꞌunaj aqtayl lhichiviniy tacha lay kalaqtaxtuu. Ni lapanakni yu taqalasmaklhi, yuꞌuncha astan kintamapasanin kijnan y kintamasunin ni yucha va laqsaval. Ni Dios vachuꞌ kintamasunin ni va laqsaval por masul lajꞌay axtoqnuꞌ y kintaxtaqnin ni Espíritu Santo. Va jaxtaqnil ixlapanakni tacha yucha xtaqputul.
Maqanlqajnal ni Jesús pero astan yu Dios ay makal
Ni Dios jantu kamaqxtaqnil ixmayulnin para katalhachimoꞌonul ni sastꞌi lakamunukpaꞌ yu kaꞌalinaꞌ astan. Klhichivinanau ni anu lakamunukpaꞌ. Alin la ixchivinti Dios taꞌan chiviniy qayntaun lapanaki y Dios va inchineꞌ junkan:
¿Valiꞌiycha kilalaqtsꞌinau ni kijnan yu valiꞌiy lapanakni kuntau?
Ni kijnan vamun sasꞌatꞌan lapanakni, ¿valiꞌiycha pastakꞌuyan por kijnan?
Uxintꞌi apalay lakatꞌuniy kilamakau xajantu yu mimayulnin
pero lajꞌay kilamakau, va tacha kilamaqxtaqniu taun korona para kaktoꞌoyakau.
Vachuꞌ kilamaqxtaqniu lhachimoꞌon para kaklhachimoꞌonuu kun tachun axtoqnuꞌ yu makꞌatꞌi.
Tachun axtoqnuꞌ yu alin si la kinchꞌajakꞌan lhilakꞌulatꞌi.
Va chuncha makal ni Dios, xlhiyucha jantucha alin tuꞌuchun yu jantu lay lhichimoꞌoyau. Pero mas chuncha makal tus chavaycha, jantukaꞌ tasuy ni lay kalhichimoꞌoo tachun axtoqnuꞌ. Pero laqtsꞌinau ni Jesús. Yucha ayaj lakatꞌuniy makakal taun panchꞌix, apalay lakatꞌuniy xajantu ixmayulnin Dios. Ni Dios kintamapaynin, xlhiyucha ni Jesús nil por tachun ni lapanakni. Chavaycha ayaj ay xajtachal ni Jesús para katoꞌoyakal por maqanlqajnal y nil.
10 Tachun axtoqnuꞌ yu alin va si Dios ixnavin y va si por yucha alil. Yucha najun katapaxtoqnil laktꞌiyan tachun sasꞌatꞌan. Xlhiyucha malaqachal ni Jamalaqtaxtunuꞌ Jesús kamil jamaqanlqajnaꞌ para jantu tuꞌuchun katsꞌanqal la ixjatsukunti ni yucha. 11 Ni Jesús yu kintamaqosunin kintalaqalhinkꞌan y tachun ni kijnan yu jamaqosunikau va qayntaun jaPay lhitꞌaunau. Xlhiyucha ni Jesús jantu maxanan kintajunin ixtꞌalaqaunin ali ixtꞌalapanakni. 12 Xlhiyucha la ixchivinti Dios taꞌan tsꞌoqkanta najun inchineꞌ:
Kaklhichivinanan tejkan kaklaktꞌachivinaꞌ ketꞌalaqaunin.
Vachuꞌ kaklhimilpayan y kaktoꞌoyayan taꞌan katataqxtoꞌaꞌ.
13 Vachuꞌ najun:
Kitꞌin kaktaylhaanaꞌ lhakapuꞌan ni Dios.
Alakataun vachuꞌ tsꞌoqkanta:
Aniy kꞌalinta kun kesꞌatꞌan yu Dios kimaqxtaqnil.
14 Ni kijnan va yu jasꞌatꞌan y kilakatunajkꞌan va jamakanti vakax ali jakꞌalnan. Xlhiyucha vachuꞌ ni Jesús lhitsukul ixlakatunaj yu vakax ali jakꞌalnan tacha valiꞌiy lapanaki para lay kanil. Ex chuncha lay kamaqalhajal ni aqmoqxnuꞌ yu lhitꞌajun ixtapꞌasta lhinin. 15 Chuncha ni lapanakni ayaj ixtatalhauniy lhinin tus va tacha lakchꞌikanta por ixtalhantikꞌan pero chavaycha ni Jesús jalakmakaul oxamaktamin. 16 Yucha jantu kamil para kaꞌaqtayjul ni angeles. Va kilachil para kaꞌaqtayjul ni sasꞌatꞌan Abraham. 17 Xlhiyucha ixmaqskꞌiniy kaval vachu va tacha kijnankꞌan yu ixlapanakni juntau para kintamapaynil y kaval tacha qayntaun kura yu si vas tapatsaniy Dios. Chuncha val para kintaxakanin kintalaqalhinkꞌan. 18 Ni yucha tejkan maqanlqajnal va laqtsꞌintanukal incha kamakal laqtaqal. Xlhiyucha lay kintaꞌaqtayjuyan ni kijnan tejkan maqanlqajnanau para jantu kamakau laqtaqal.