12
Katꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik tacha Jesucristo
Chuncha la alin lapanakni yu kintamasuniyan tas junita ixlhakapuꞌatkꞌan, va tacha kintamalaqachoqoxnuyan. Xlhiyucha kamakaunau tachun yu kintatanchaniyan la kimputsukukꞌan y kamakajuu tachun yu talaqalhin yu kintalakalhumatan. Mas lhitaꞌay, va kamaqantꞌaqniꞌojoocha, kataylhaꞌau takyaunan yu lakatin yu taylhaꞌantau. Vamun kapastakvi tacha makal ni Jesús. Yucha kintamapꞌulan y kintalhachaꞌan tus taꞌan tamaktay yu lakatin yu puꞌanau la kilhakapuꞌatkꞌan. Yucha xtaqkal para kanil laka kurus mas ayaj lhimaxan. Va ixkꞌatsay ni kalhiꞌachantajuyaꞌ astan y chavaycha vil la ixlhijakanaj ni Dios taꞌan lhachimoꞌonun.
Kꞌamakꞌatꞌik kuenta tacha ixjunita ni Jesús, ni maqtaqalhinin lapanakni ayaj mamaqanlqajnival pero yucha maqantaqniꞌol. Ex chuncha jantu kalaꞌalhoꞌontꞌik la milhakapuꞌatkꞌan y jantu katachanin. Jantukaꞌ maqnikꞌanatꞌik mas tamamaqanlqajnivayan yu tamaqtaqalhinin. Kꞌaukchꞌoꞌotꞌatꞌik la ixchivinti Dios taꞌan taxaqalayan tacha sasꞌatꞌan. Va najun:
Kesꞌatꞌa kꞌatꞌi, kꞌamakꞌatꞌi kuenta ni ayaj xtapal tejkan ni Dios lhimaqchapuyan para chuncha kalakpꞌastꞌakna.
Jantu kachꞌanin mas laqꞌaymayan.
Dios lasavalay ixjatsukunti ni lapanaki yu ox paxkay.
Lhimaqchapuy yu ox laqaꞌiy tacha sasꞌatꞌa.
Maqskꞌiniy katꞌayaniꞌotꞌik tejkan Dios talhimaqchapuyan. Dios talaqtsꞌinan tacha sasꞌatꞌan, xlhiyucha lhitꞌapꞌasayatꞌik yu lhitaꞌay la metsukuntikꞌan. ¿Taꞌayucha japay jantu aqtaun kalaqꞌaymal istsꞌal? Dios jalaklasavalay tachun sasꞌatꞌan. Incha jantu lasavalayan ex jantu laqsaval sasꞌatꞌa kaꞌuntꞌi, va tacha aqchunaꞌ kꞌatꞌi. Yu kepayankꞌan aniy lakamunukpaꞌ mas ixkintalaqꞌaymayan va ixtoꞌoyayau. Ex apalay kaqalasmakniyau ni kimPay Dioskꞌan yu kintaxtaqniyan ketsukuntikꞌan y chuncha ox katsukuyau. 10 Kepayankꞌan va taun panchꞌix ixkintalasavalayan tacha yuꞌuncha ox talhilal. Pero Dios kintalasavalayan para ox kaxajchal la ketsukuntikꞌan para lajꞌoxi kajuu chꞌantaun kun yucha. 11 Chavaycha tejkan Dios kintalasavalayan la ketsukuntikꞌan jantu achati kaval, va maqaniti. Pero chuncha pulaniyau yu ox jatsukunti. Va lhixajachal yu ox putsuku yu oxamaktaun.
Jantu kamajꞌantꞌik ixchivinti Dios
12 Xlhiyucha kꞌalhitsꞌukꞌuchꞌoꞌotꞌik tapꞌasta la mimakakꞌan ali miꞌaqtsoqoqnikꞌan para lay ox katꞌaylhipꞌintꞌik. 13 Vas kꞌamakꞌatꞌik milakatinkꞌan para katapꞌasnichoqol yu tatsꞌanqaniy tapꞌasta para lay kaltananchoqol. 14 Kꞌamakꞌatꞌik laqatapꞌasta para ox kalalaqtsꞌintꞌik tachun ni lapanakni. Vachuꞌ katꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik jantu kun tuꞌuchun laqtaqal. Incha alin milaqtaqal ex jantu lay kalaqtsꞌi ni Dios. 15 Kꞌamakꞌatꞌik kuenta para tachun kalaꞌaꞌitꞌik ixjamapayninti ni Dios. Vachuꞌ jantu matichun kaxkꞌayyatꞌik. Incha matichun kaxkayanal, ex pumalhuu katalaxkayl. 16 Jantu matichun katꞌatamal aqayntaun yu jantu ixnavin kaval y jantu matichun kaꞌakchꞌintamal yu xtaꞌa ni Dios. Ni Esaú akchꞌintamal yu ixpaxtoqniy tacha xajayaꞌ, va lhistꞌal tsꞌuniy vayti. 17 Kꞌatsꞌayatꞌik ni astan ni Esaú junil ixpay para kaskꞌinichoqol Dios. Ixnajun kalhitsukuchoqol yu ixpaxtoqnita pero jantucha kalaqaꞌikal, mas mapaxal ixjatapastakꞌati, mas skꞌil kun laqpuqalhuti.
18 Uxiknan jantu katꞌayachipitik taꞌan titay ni aspajun taꞌan maqancha takilal ni israelitas. Anchanuꞌ aspajun va yu lay chꞌapakan, va ixmaqtajiy kun jikmi, va ixputsꞌista y ayaj lhitalhan y ixꞌalin uniyaxkan. 19 Vachuꞌ jantu kaꞌasmaktꞌik ni anchanuꞌ pꞌays sqol, vachuꞌ yu pꞌays chivinti jantu kaꞌasmaktꞌik tacha maqancha yuꞌuncha taqasmaklhi. Va taskꞌil para jantucha kalaklhijunil tuꞌuchun chivinti. 20 Yuꞌuncha jantucha lay ixtatayaniy yu ixlhinaunkanta yu inchineꞌ: “Mas va taꞌayucha kachꞌintal taꞌan titay ni aspajun, ex katꞌalmaqnikal kun chiyux, mas kaval laqataun talhitsukuti.” 21 Va ayaj lhitalhauniti ixjunita, tus Moisés naul: “Tus ikxkapꞌiknil kun kintalhanti.”
22 Jantu ixpꞌinatꞌik ni anchanuꞌ aspajun. Va tacha kachꞌipꞌintꞌatꞌik laka aspajun yu junkan Sión taꞌan alin laka putaulan Jerusalén. Pero jantu xaputaulan aniy lakamunukpaꞌ kaval. Va yu xaputaulan laktꞌiyan taꞌan vil ni Dios yu kujta. Ancha chꞌipꞌintꞌatꞌik taꞌan alin miles kun miles ixmayulnin Dios yu tataqxtoꞌa kun achati. 23 Tꞌaqxtꞌoqtꞌik kun ixlapanakni ni Dios, yu sasꞌatꞌan tajunita. Ixtaqaꞌutikꞌan va jatsꞌoqꞌulakanta taꞌan laka palhachimoꞌon laktꞌiyan. Chꞌipꞌintꞌatꞌik taꞌan vil ni Dios yu laqlaꞌoxiy ixlaqtaqalkꞌan ni lapanakni. Chꞌipꞌintꞌatꞌik taꞌan alin ixlhitsukunukꞌan ni lapanakni yu jantu katalhitsukul talaqalhin. 24 Chꞌipꞌintꞌatꞌikcha taꞌan vil ni Jesús yu kintamapasaniyan ni sastꞌi chivinti yu Dios kintatꞌamakajun. Chꞌipꞌintꞌatꞌik taꞌan alin yu jakꞌalna yu lhipuxvakan para kamalaqmixinikal talaqalhin. Yucha xtaꞌa apalay ox jatsukunti xajantu ni jakꞌalna yu moqslal ni Abel.
25 Jantu kamajꞌantꞌik ixchivinti Dios yu taxaqalayan. La maqancha ni israelitas tamajꞌanil ixchivinti Moisés yu jalaqxaqalal aniy lakamunukpaꞌ. Astan jantu lay ixtaqosa ixmaqanlqajnatkꞌan. Ex laqsaval kijnan jantu lay kaqosvi kimaqanlqajnatkꞌan incha kamajꞌaniyau ixchivinti Dios yu kintaxaqalayancha laktꞌiyan. 26 La maqancha ni lakatꞌun va xkapꞌiknil tejkan chivinil Dios. Chavaycha najun: “Tejkan chuncha kakchivinchoqoyaꞌ kaxkapꞌikninaꞌ ni lakamunukpaꞌ y vachuꞌ yu laktꞌiyan.” 27 Tejkan chuncha najun ni Dios va lhichiviniy ni julchan tejkan kamaqosuyaꞌ tachun yu makal yu jantu lay tayaniy. Ex vamun kaxajtachal yu katayaniyaꞌ.
28 Xlhiyucha kaxtaqniu lhimalaqpuchuncha ni Dios por ukxuyanau taꞌan lhachimoꞌonun. Ancha jantu aqtaun kalaklayaꞌ. Ex chuncha katꞌalhaunitꞌik ni Dios y ox katꞌoꞌoyatꞌik. 29 Yu kiDioskꞌan va tacha jikmi yu laqxavanan.