Ni Chivinti yu Tsꞌoqlhi
Santiago
1
Ni Santiago jalakmastakꞌay ixlapanakni Dios
Kitꞌin va kSantiago yu ixꞌoqxtamati Dios y vachuꞌ ixꞌoqxtamati ni Jalhachimoꞌonu Jesucristo kunita. Klamastakꞌayau ni uxiknan yu oqxlaqkautꞌuy xalapanakni Israel untꞌatꞌik yu tꞌikl pꞌutꞌaukꞌaꞌotꞌik taꞌakapuchun ni lakamunukpaꞌ.
Yu ox jatapastakꞌati yu xtaꞌa ni Dios
Ni uxiknan yu ketꞌalaqaunin, kꞌalhiꞌachꞌantꞌaꞌutꞌik tejkan pulhuu maqanlqajnati tapaxtoqniyan. Uxiknan kꞌatsꞌayatꞌikcha ni tejkan maꞌanlꞌajnanatꞌik por milhakapuꞌatikꞌan ex kꞌalhixajtꞌachipitik tacha lapanakni yu laqsaval tamaqantꞌaqniy taꞌan lhitaꞌay. Kꞌamaꞌantꞌaqnitꞌik kun mintapꞌastkꞌan y ox vas katꞌaylhipꞌintꞌik la metsukuntikꞌan tus jantu tuꞌuchun katsꞌanqal.
Incha alin xaqayntaun ni uxiknankꞌan yu tsꞌanqaniy jatapastakꞌati, ex maqskꞌiniy kaskꞌinil ni Dios y yucha kaxtaqniyaꞌ. Ni Dios ayaj lhuu xtaꞌa y jantu aqtaun najun incha jantu. Kꞌaskꞌinitꞌik pero vachuꞌ ox kalhakꞌapꞌupꞌintꞌik ni kalaꞌaꞌiyapitik porke yu jantu lhakapuꞌan lhiꞌakxajachal tacha xaxkan lakamar yu maqyaulhitsukuy ni un la ixꞌukxna. Incha matichun va putꞌuy jalakpastaknan ex jantu lay laqaꞌiniy tuꞌuchun ni Jalhachimoꞌonu Dios por tꞌuy jatapastakꞌati makay. Chavay putaun pastakꞌa y ataun julchan aputaun pastakꞌa ex yucha jantu lay vas taylhaꞌan la ixlakatin.
Yu kilpatanin ali yu maqalinin
Qayntaun kilaqajkꞌan incha ayaj kilpataniꞌ ex ni yucha lay ay kakꞌatsal porke Dios ay makay. 10 Chavay yu maqaliꞌ lay ay kakꞌatsal vamun incha Dios lakatꞌuniy makay. Yu maqaliꞌ yucha va tacha xaxanati qaltaun javan yu jantu taqmaqay. 11 Tejkan xajachil julchan ayaj pꞌays jaskꞌunun ex yu javan xixacha y yu xaxanati patajuycha ex maqatsꞌanqaꞌojoycha ixkꞌusixtu. Vachu chun katapasayaꞌ ni maqaliꞌ, yucha katsꞌanqayaꞌ tejkan vananaj taylhaꞌan la ixlhitapatsa.
Yu tayaniy ixmaqanlqajnati
12 Yu tayaniy ixmaqanlqajnati y jantu makauntijlay ixlhakapuꞌati yucha ayaj lhiꞌachantajuy. Incha kamaqantꞌaqniyaꞌ tachun ixmaqanlqajnati ex kalaqaꞌiyaꞌ yu ox jatsukunti tus tacha laqataun korona yu Dios naul kalaqxtaqniyaꞌ ixlapanakni yu laqsaval taꞌachaniy.
13 Tejkan qayntaun makaputun tuꞌuchun laqtaqal yucha jantu lay kanaul incha va Dios malakpastakꞌaniy para kamakal laqtaqal. Dios jantu jamalakpastakꞌaninin para kꞌamakꞌatꞌi yu jantu ox. Yucha jantu matichun chuncha malakpastakꞌaniy. 14 Va ixlaqꞌaman ni lapanaki chuncha jalakpastaknan yu jantu ox yu makaputun la ixjatsukunti y yucha xꞌaman maqxtaqkan para kachꞌapakal. 15 Tejkan chuncha pastakꞌa yu makaputun ex yucha puꞌakxajyachal talaqalhin y tejkan lhuucha talaqalhin laqayntsay ex puꞌakxajyachal lhinin.
16 Ketꞌalaqaunin yu klapaxkayau, jantu kꞌamakꞌanukꞌantꞌik. 17 Tachun yu lajꞌox yu xtaqnikanau y tachun yu vas junita va si talman minachal y va Dios kintaxtaqniyan. Ni Dios makaꞌol tachun maklku yu alin laktꞌiyan. Yucha jantu aqtaun tapaxay tacha tapaxay jalkꞌikniꞌ. 18 Ni yucha kintaxtaqnin jatsukunti tejkan laqputeꞌenikau yu laqsaval. Va chuncha makaputul para kajuu ni kijnankꞌan chuncha tacha sasꞌatꞌan yu xapꞌunaj tatsukul yu apalay lhiꞌaynikan xajantu tachun yu lakmakal.
Yu laqsaval toꞌoyay ni Dios
19 Ketꞌalaqaunin yu klapaxkayau, kapꞌastꞌaktꞌik yu klajunau, ni uxiknankꞌan maqskꞌiniy listujcha kꞌaꞌuntꞌik para ox kaꞌasmaktꞌaytꞌik. Jantu maqskꞌiniy niman kachꞌivinintꞌik y jantu maqskꞌiniy niman kꞌalukujlatꞌik. 20 Ni lapanaki yu lukujlay yucha jantu lay lhitsukuy yu vas jatsukunti yu Dios najun kaꞌalil. 21 Chuncha maqskꞌiniy kꞌamakꞌauntꞌijlaꞌotꞌik tachun yu jantu lajꞌox y tachun talaqalhin yu talhavay la metsukuntikꞌan. Kalaꞌaꞌitꞌik ixchivinti Dios yu xtꞌaqnikꞌantꞌik la melhanutkꞌan y vachu jantu ay kakꞌatsꞌantꞌik. Ni anchanu chivinti yucha lhitꞌajun tapꞌasta para katamalaqtaxtun.
22 Jantu maqskꞌiniy vamun kaꞌasmaktꞌik ixchivinti Dios, va maqskꞌiniy kꞌamakꞌatꞌik tacha yucha lhinajun. Incha jantu makꞌayatꞌik, ex va milaqꞌamankꞌan makꞌanukꞌanatꞌik. 23 Yu qasmatꞌa y jantu makay yu lhinajun ex lhixajyachal va tacha qayntaun lapanaki yu laqapulaqtsꞌinkan kun speju. 24 Tejkan talakanuy laka speju ox laqtsꞌinkan tacha tasuy ni yucha y tejkan jantucha laqapulaqtsꞌinkan laka speju ex niman kaukchoqoy tacha lakpujun. 25 Pero taꞌayucha yu ox makay kuenta ixlhachimoꞌon Dios yu oxamaktaun jamakanan, y jantu kꞌapꞌa ixchivinti yu qasmatꞌa, yucha ayaj ox makay incha laqsaval vas taylhaaniy yu lhinajun, ex astan ni yucha kalhiꞌachantajuyaꞌ por yu makay.
26 Incha qayntaun pastakꞌa ni laqsaval toꞌoyay ni Dios pero la ixkilna va tacha taylhaꞌancha chiviniꞌ yu jantu lajꞌox ex va xꞌamancha makanuchoqokan y yu makay jantu tuꞌuchun xtapal kaval mas va najun toꞌoyay ni Dios. 27 Incha qayntaun lapanaki ox toꞌoyaputun ni Dios sin talaqalhin y sin kalhitayal tuꞌuchun yu jantu lajꞌox, ex maqskꞌiniy kalaqꞌaqtayjul yu tiyaunin yu tamaqanlqajnan kun jasꞌatꞌan yu jantucha katalhitsukul ixpayankꞌan. Vachu tsꞌanqay kalhistakkal para jantu kamakal tuꞌuchun yu jantu ox putsuku aniy lakamunukpaꞌ.