28
Takukchoqol ni Jesús la ixlhinin
(Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Jn.20 :1-10)
Ixtapasatacha yu xajulchan jastaknati. Va tunkumintacha yu xapꞌunaj julchan laka semanaj. Ni María Magdalena kun yu aqayntaun María taꞌal laqtsꞌinin taꞌan ixmaꞌakanta ixlakatunaj ni Jesús. Exnicha alil taun pꞌaysni xkapꞌikniti, va taꞌeltajul laktꞌiyan qayntaun ixmayul Dios. Taꞌukstsꞌuninil taꞌan ixmaꞌakanta ixlakatunaj ni Jesús. Va xtay moqosunil ni chiyux yu ixpumalakchaukanta y va ancha putaulal. Yu ixmayul Dios tus olaqlnaꞌ ixtasuy tacha makaliukniti y ixlaqchꞌiti tus pꞌays yaqaq ixtasuy tacha miki. Tejkan chuncha talaqtsꞌil yu ixtatꞌajun lhistaknan, tus taxkapꞌiknil ixtalhantikꞌan, tataqtal y tatamakaul tacha katanilcha ixtajunita. Ex chuncha yu ixmayul Dios va lakjunil ni xanatin:
—¡Jantu kꞌatꞌalhanantꞌik! Kitꞌin kꞌatsay va tꞌaunatꞌik lakxkaunan ni Jesús yu xtukmukꞌakal laka kurus. ¡Jantucha aniy katamal! Va kujchoqol la ixlhinin, chuncha tacha naul ni yucha. ¡Kꞌatꞌantꞌik laqtsꞌinin taꞌan ixmamakanta! Tsꞌalaj kapꞌinchꞌipitik y kalakꞌunchꞌipitikcha ixtꞌaltanan ni va kujchoqotacha la ixlhinin y yucha kapꞌulꞌanaꞌ Galilea. Ancha kꞌalaqtsꞌinapitik. Va yucha yu klalhilaqmintau juninin.
Ex chuncha ni xanatin va tsꞌalaj tataspꞌikchoqol taꞌan ixmaꞌakanta ixlakatunaj pero kun talhanti y vachuꞌ kun achati. Tatakyauꞌal makꞌatsaninin ixtꞌaltanan ni Jesús. Ex chuncha va niman laktasunil ni Jesús y lakmastakꞌal. Yuꞌuncha va tatalakanunil ni Jesús y talaqatanuꞌinil ixchꞌaja y tatoꞌoyal. 10 Ex chuncha ni Jesús lakjunil:
—¡Jantu kꞌatꞌalhanantꞌik! Kꞌapꞌinchꞌipitik juninin kintꞌaltanan ni kataꞌal Galilea y ancha kintalaqtsꞌinaꞌ.
Yu talaqputeꞌel ni tropas
11 Tejkan ixtaꞌantacha ni xanatin, lati ni tropas yu ixtalhistaknanta taꞌal laka ay putaulan. Talaqputeꞌeniꞌol yu xaꞌukxtinin ni kuras tachun yu ixlhitapasata. 12 Ex chuncha yu xaꞌukxtinin kuras va talaqꞌal yu xalajꞌaynin para katamachꞌantamil ixjatapastakꞌatikꞌan kun yuꞌuncha. Lhuu tumin taxtaqnil yu tropas. 13 Va taxaqalal, va tajunil:
—Uxiknankꞌan kꞌalaqpꞌutꞌeꞌeyapitik ni tejkan tsꞌis ixjunita va iltꞌatꞌatꞌatꞌik ex yu ixtꞌaltanan ni Jesús va kitaꞌalhaumaxtul ixlakatunaj. 14 Incha kakꞌatsayaꞌ yu tapasal ni gobernador ex ni kijnankꞌan kakxaqalayau. Ex jantucha tuꞌuchun katalhitaqmukꞌaniyan.
15 Ex ni tropas talaqaꞌil ni tumin y tamakal tacha laklhijunkanta. Vanaj va yucha talalaqputeꞌeniy ni israelitas tus chavaycha.
Yu laklhijunil ni Jesús ixlapanakni yu ixjamalaqachay
(Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49; Jn.20 :19-23; Hch. 1:6-8)
16 Ex taval, yu pumakautaun ixtꞌaltanan ni Jesús va taꞌal taun aspajun xaꞌestado Galilea taꞌan lhinaul ni Jesús. 17 Tejkan talaqtsꞌil ni Jesús, ex tatoꞌoyal pero lati jantu ox ixtalhakapuꞌan.
18 Ex ni Jesús talakanul kun yuꞌuncha, va lakjunil:
—Ni Dios kixtaqnil tachun palhachimoꞌon mas laktꞌiyan y vachu lakatꞌun. 19 Kꞌalaqpꞌinchipitikcha yu oqxlaqchux ni lapanakni yu taꞌalinta aniy lakamunukpaꞌ, kꞌalakmakꞌatꞌik kintꞌaltanan. Kꞌalaqmaqchꞌajꞌavatꞌik la ixtaqaꞌuti ni kimPay ali yu isTsꞌal ali yu Espíritu Santo. 20 Kꞌalakmalanitꞌik katatoꞌoyal tachun yu klajuntau. Ni kitꞌin kaklatꞌaꞌalinau mas va tavanancha kaval, tus tejkan kamiꞌoyaꞌ ni lakamunukpaꞌ. Va chuncha kaval.