2
Yu Jesús va maꞌayajnichoqol qayntaun yu ixlakanita
(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)
Taval ni Jesús aaqtaun chaꞌanchoqol laka putaulan Capernaúm. Ex chuncha takꞌatsal ni lapanakni ni va ancha ixvilchoqolcha laqa chaqaꞌ. Ex taval va tataqxtoqlhi lhuvaj lapanakni laqa chaqaꞌ taꞌan ixvil ni Jesús. Va tus jantucha ixtalhijunita ni laka puchꞌanan. Yucha ixlaqlhixaqalay yu la ox chivinti. Ex va chuncha va lhiminkal qayntaun yu lakanita, talhimil pumatꞌati lapanakni. Ex va jantu lay katalhachaꞌal ni taqanꞌan taꞌan ixvil ni Jesús, va ayaj lhuvaj lapanakni ixtaꞌalinta. Taval va tachꞌixmukꞌal la ixꞌukxna ni chaqaꞌ, va tamoqosunil tsꞌuniy xalhasaqen. Ex va ancha tapumaꞌeltajul la ixputaman ni taqanꞌan taꞌan ixvil ni Jesús. Ex chuncha ni Jesús tejkan jalaqtsꞌilcha ni ayaj talhakapuꞌalcha, va junil ni taqanꞌan:
—Kesꞌatꞌa kꞌatꞌi, yu mintalaqalhin va laqmixlhicha.
Ancha ixtavilanal vachu yu ixtamasuy ixlhachimoꞌon ni israelitas. Ex chuncha ni yuꞌuncha va aqtayl tapastakꞌa, va tanaul:
“¿Valiꞌiycha chuncha chiviniycha ni anu joꞌati? Va tꞌajuncha akchꞌintamanaꞌ ni Dios. Jantu matichun lay malaqmixiy ni talaqalhin. Yu talaqalhin vamun Dios lay malaqmixiy.”
Ex chuncha ni Jesús va niman ixkꞌatsay yu ixtatꞌajun pastaknan. Ex chuncha ni yucha va lakjunil:
—¿Valiꞌiycha chuncha pꞌastꞌakꞌatꞌik? ¿Tisunchacha yu jantu lhitaꞌay kaval, va kꞌaꞌun ni taqanꞌan: “Yu mintalaqalhin laqmixlhicha”, u va kꞌaꞌun: “Kꞌaꞌostꞌaꞌulcha, kꞌasakchꞌoꞌocha ni mimputaman, katꞌiꞌukxuntꞌayachꞌoꞌocha”? 10 Chavay klamasuniyau ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki klhitꞌajun lhachimoꞌon aniy lakamunukpaꞌ para kakmalaqmixil ni talaqalhin.
Ex chuncha va junil yu ixlakanita:
11 —Chavay ijkunan ni uxintꞌi, kaꞌostꞌaꞌulcha, kꞌasakchꞌoꞌocha mimputaman, kapꞌinchꞌoꞌocha la minchaqaꞌ.
12 Ex chuncha ni anchanuꞌ joꞌati yu ixtaqanꞌay ostaulchoqolcha, chꞌapachoqolcha ixputaman, va taxtuchoqolcha la ixtalakavantikꞌan tachun ni lapanakni yu ancha ixtayanal. Yuꞌuncha tus vak takꞌatsal, ay tamakalcha ni Dios, va tanaul:
—Jantu aqtaun chuncha laqtsꞌinau tacha aniy yu xalaqtsꞌinau.
Ni Jesús juntaꞌil ni Leví
(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)
13 Taval ni Jesús anchoqol aaqtaun la ixkilpaꞌ lakamar Galilea. Ancha tataqxtoqnilcha lhuvaj lapanakni, ex ni yucha va aqtaylcha jalakmalaniy. 14 Ex tejkan ancha antacha, laqtsꞌil qayntaun joꞌati yu ixjunkan Leví yu istsꞌal ni Alfeo, va ixvil taꞌan mapalkan impuestos. Ex ni Jesús va junil:
—Kꞌintꞌatꞌatꞌi.
Ex chuncha ni Leví va ostaulal, va tꞌaꞌalcha ni Jesús.
15 Ex va chuncha ni Jesús ali ixtꞌaltanan taꞌal vaynin la ixchaqaꞌ ni Leví. Ancha vachuꞌ ixtavilanal laka mesa qaynlhuu yu xachꞌinin impuestos. Vachuꞌ ixtaꞌalinta alati lapanakni yu jamaqtaqalhinin. Va lhuvaj yu ixtatꞌaꞌanta ni Jesús. 16 Ancha ixtaꞌalinta lapanakni yu lakjunkan fariseos yu ixtamasuy ixlhachimoꞌonkꞌan ni israelitas. Talaqtsꞌil ni Jesús va chꞌantaun jalaktꞌavajin yu jamaqtaqalhinin ali yu xachꞌinin impuestos. Yuꞌuncha talhisakmil yu ixtꞌaltanan ni Jesús, va tanaul:
—¿Valiꞌiycha ni mijamalaninikꞌan jalaktꞌavajin yu jachꞌinin impuestos ali yu alati maqtaqalhinin?
17 Ex tejkan chuncha qasmaklhi ni Jesús, va lakjunil:
—Yu taꞌayajnan jantu tamaqskꞌiniy kalajkꞌuchꞌukal, tamaqskꞌiniy va yu taqanꞌanin. Kitꞌin jantu ikminta laktꞌasaꞌin yu lajꞌoxi lapanakni, va ikminta laktꞌasaꞌin yu maqtaqalhinin.
Talhisakmil ni Jesús valiꞌiycha jantu taskꞌajay
(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)
18 Taval taun julchan, ixtꞌaltanan ni Juan vachu kun ni fariseos va ixtatꞌajun taskꞌajanin. Ex chuncha lati lapanakni takilhisakmichil ni Jesús, va tajunil:
—Ixtꞌaltanan ni Juan ali yu fariseos ayaj tataskꞌajay. ¿Valiꞌiycha jantu tataskꞌajay yu mintꞌaltanan?
19 Ex chuncha ni Jesús va naul:
—Tejkan lakxtuklay qayntaun tsꞌal, ¿lhilay ni kataskꞌajayaꞌ yu jalakjuntaꞌikanta? Jantu lay taskꞌajay tejkan vananaj tatꞌavilanal ni tsꞌal yu lakxtuklay. 20 Pero kaminaꞌ julchan tejkan kamaxtukanaꞌ ni anchanuꞌ tsꞌal, ex ixtꞌaltanan katataskꞌajayaꞌ.
21 ’Jantu matichun lhilaqpumpuy aqxtaun xkujuꞌ yu atꞌaliꞌ kun yu sastꞌi lhalaqpumpum. Yu sastꞌi lhalaqpumpum va talaqatamiy, ex chuncha yu atꞌaliꞌ laqchꞌiti va apalay taꞌexa. 22 Vachu jantu lay kamuꞌutꞌi yu sastꞌi xaxkan uva laka jaxtaꞌan yu atꞌaliꞌ. Yu xaxkan uva yu sastꞌi va matampaꞌay yu atꞌaliꞌ jaxtaꞌan. Ex chuncha yu xaxkan uva ali yu jaxtaꞌan yu putꞌuy va tatsꞌanqaycha. Yu xaxkan uva yu sastꞌi va kamuꞌutꞌi laka jaxtaꞌan yu sastꞌi.
Ixtꞌaltanan ni Jesús talajꞌexꞌil yu xataltsꞌi ni trigo mas va xajulchan jastaknati ixjunita
(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)
23 Taun julchan tejkan xajulchan jastaknati ixjunita, ni Jesús ali ixtꞌaltanan va ixtapuꞌanta taꞌan ixchꞌankanta trigo. Tejkan tatꞌajun tapasanan, yu ixtꞌaltanan taꞌaqtayl talajꞌexꞌiy yu xataltsꞌi ni trigo. 24 Ex chuncha ni fariseos va tanaul:
—Yu mintꞌaltanan, ¿valiꞌiycha tamakay lhitapatsa yu jantu xtaqkan lakatin kꞌamakꞌatꞌi tejkan xajulchan jastaknati?
25 Ex chuncha ni Jesús va lakjunil:
—¿Ex ni uxiknan jantu aqtaun pꞌutꞌeꞌeyatꞌik yu makal ni jalhachimoꞌonu David? Taun julchan ni yucha ali ixtꞌaltanan ixtatsꞌanqaniy vayti, va ayaj tachavanil. 26 Ni David tanuchal la ixchaqaꞌ ni Dios, tejkan Abiatar xaꞌukxtin kura ixjunita. Ex ni David va ul ni pan yu ixmoqslanikan Dios, mas vamun ni kuras jaxtaqnikan lakatin kataꞌul. Vachuꞌ jalaqxtaqnil pan ixtꞌaltanan.
27 Vachu jalakjunil:
—Dios makal xajulchan jastaknati para kaꞌaqtayjukal ni lapanaki. Ni lapanakni jantu kalakmakakal para katatoꞌoyal ni xajulchan jastaknati. 28 Ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki klhinajun tisuncha lay makakan ni xajulchan jastaknati.