Ni Chivinti yu Tsꞌoqnil Pablo ni
Filemón
1
Ni Pablo mastakꞌay yu Filemón
Kitꞌin kPablo, va kchꞌikanta por klaqputeꞌey ixchivinti Jesucristo. Va chꞌantaun kun yu kilaqaj Timoteo klatsꞌoqniyau uxintꞌi Filemón. Ox kilatꞌatapatsayau, xlhiyucha ayaj klapaxkayau. Vachu ikmastakꞌayau ni Apia yu kintꞌalapanakkꞌan yu ikpaxkayau y vachu Arkipo yu kintatꞌataylhaanan ni lachꞌapati por kilhakapuꞌatkꞌan y vachu ikmastakꞌayau yu talhakapuꞌanan yu tataqxtoꞌa la minchaqaꞌ. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan ni kimPay Dioskꞌan kun Jesucristo kiJalhachimoꞌonukꞌan.
Ixjapaxkanti ali ixlhakapuꞌati ni Filemón
Ikxtaqniꞌalhiy lhimalaqpuchuncha ni Dios y klapastakꞌau ni uxiknan tejkan ikskꞌin ni Dios. Kintajuniy ni ox achꞌaniy y lhakꞌapꞌupꞌin ni Jesús kiJalhachimoꞌonukꞌan y lakpꞌaxkꞌay tachun ixlapanakni. Va ikskꞌin Dios para kalakmamispꞌanin alati lapanakni milhakapuꞌati y chuncha kaxajchal ni kamispꞌatꞌi tachun yu ox yu Dios kintaxtaqniyan kijnankꞌan yu chꞌantaun kun Cristo Jesús juntau. Ayaj ijkꞌachanau y ox kꞌatsanau por mijapaxkanti. Uxintꞌi, laqaj, ox lakmalakaꞌulay ni ixlapanakni Dios la ixjalhanutkꞌan.
Ni Pablo tapayniy por yu Onésimo
Xlhiyucha mas kun Cristo klhitꞌajun lhachimoꞌon para kaklhijunin yu maqskꞌiniy, pero kꞌachaniyan, xlhiyucha vamun iktapayniniyan. Kitꞌin kPablo ayaj xapaycha y chavaycha va ktachꞌin kunita por Cristo Jesús. 10 Va iktapayniniyan por Onésimo. Yucha kilaqmil taꞌan iktanun laka pachꞌin y tacha kintsꞌal val por ixlhakapuꞌati.
11 Pꞌunaj jantu ox ixjunita para kaꞌaqtayjun pero chavaycha ox lay aqtayjuyan y vachu lay kiꞌaqtayjuy ni kitꞌin. 12 Chavay yucha ikmalaqachanichoqoyan. La ox kꞌalaꞌaꞌitꞌi vachu va tacha kilaꞌaꞌitꞌi ni kitꞌin. 13 Va xaknajun ixtaulal kun kitꞌin ex chuncha ixkintapatsanil por uxintꞌi. Va aniy iktanun laka pachꞌin por klaqputeꞌel yu ox chivinti yu lhichiviniy Jesucristo. 14 Pero jantu klhijunputun kataulal aniy incha jantukaꞌ mintakꞌatsan kaval. Jantu iknajun ni kiꞌaqtꞌayꞌutꞌi laqatapꞌasta, va iknajun kiꞌaqtꞌayꞌutꞌi laqaꞌachati.
15 Ka va lay ixmakauntan taun panchꞌix para chavaycha lay kalaꞌaꞌichꞌoꞌo y katꞌataulan mas va tavanancha. 16 Jantucha kunaꞌ tacha oqxtamati, va tacha milaqaj yu paxkayan. Chuncha apalay ox xajantu yu valiꞌiy oqxtamati. Yucha ox ikpaxkay ni kitꞌin pero apalay kapꞌaxkꞌatꞌi ni uxintꞌi, jantucha tacha valiꞌiy lapanaki, va tacha milaqaj kalaqtsꞌi. Milaꞌatꞌuykꞌan va ixlapanaknicha ni Jalhachimoꞌonuꞌ Jesucristo untꞌatꞌik.
17 Incha kilaqtsꞌin tacha milaqaj y chꞌantaun juntau ex kalaꞌaꞌitꞌi ni yucha vachu va chun tacha kꞌilaꞌaꞌitꞌi ni kitꞌin. 18 Chavay incha yucha va makanitan taun laqtaqal o incha va lhaaniyan tuꞌuchun ex kalaqtsꞌi va tacha ni kitꞌin kaklhaanin. 19 Kitꞌin Pablo iktsꞌoqniyan la kimakaꞌ. Va kunan ni kakmapalniyan, pero jantu ikmaqskꞌiniy kajkunin. Uxintꞌi kꞌatsꞌaycha ni kꞌilhipinin metsukunti. 20 Ex chuncha, laqaj, kꞌamakꞌatꞌi yu klhitapayniniyan por chꞌantaun juntau kun yu Jalhachimoꞌonuꞌ. Chuncha kꞌimalakꞌaꞌulanin kelhanuti por chꞌantaun juntau kun yu Jalhachimoꞌonuꞌ Cristo.
21 Iktsꞌoqniyan por ijkꞌatsaycha ni kiꞌalasmatꞌeꞌe y apalay kꞌamakꞌayeꞌe tacha klhitapayniniyan kamakꞌatꞌi. 22 Vachu kꞌalaꞌoxitꞌi taꞌan lay kaktaulal la minchaqaꞌ. Klhilay ni por skꞌinatꞌik ni Dios lay klalaqꞌanchoqotachaꞌau taꞌan vilanantꞌik.
Ni Pablo mastakꞌachoqoy ni Filemón
23 Vachu mastakꞌayan ni Epafras yu kintꞌatanun laka pachꞌin por Cristo Jesús. 24 Vachu tamakstakꞌayan ni Marcos ali Aristarco ali Demas ali Lucas yu kintatꞌatapatsay. 25 Katamapaynin ni Jalhachimoꞌonu Jesucristo la metsukuntikꞌan. Chuncha kavalcha.