2
Ni Cristo xꞌaman malakatꞌunikal ex astan ni Dios ay makal
Ni laqsaval tamalakaꞌulayan ni Cristo, tapaxkayan, vachu tamaqxtoꞌan ni Espíritu Santo, y vachu laꞌachꞌaniyatꞌik y lapꞌaxkꞌayatꞌik. Ex chavaycha para apalay kilamalhiꞌachajuu, va klaskꞌiniyau ni chꞌantaun kamakꞌatꞌik mijatapastakꞌatkꞌan. Va aqstanchun kalapꞌaxkꞌatꞌik. Chꞌantaun kamakꞌatꞌik metsukuntikꞌan. Va chꞌantaun kaval mijatapastakꞌatkꞌan. Jantu tuꞌuchun kꞌamakꞌatꞌik para kalamaꞌalhaꞌatꞌik. Jantu ay kamakꞌakꞌantꞌik, va kun kilpatiti kalatꞌoꞌoyatꞌik yu alati tacha apalay lajꞌay kataval jantu uxiknan. Jantu kꞌalakxkꞌautꞌik vamun yu maqskꞌiniyatꞌik. Vachuꞌ kꞌalakxkꞌautꞌik yu tamaqskꞌiniy yu alati. Va chuncha kꞌalakpꞌastꞌaknantꞌik tacha ixjatapastakꞌati ni Cristo Jesús. Mas ixjatsukunti ni yucha va ixjatsukunti Dios, pero jantu kalhinaul ni maqskꞌiniy kalaqtsꞌinkal tacha Dios. Va makauntijlalcha yu ixnavin, ixjatsukunti va ixjatsukunti oqxtamati val, y tsukulcha tacha lapanaki. Tejkan ixtiꞌukxuyal tacha lapanaki, yucha malakatꞌunikal xꞌaman. Ni yucha ox ixqalasmaknan mas lhijunkal para kamaqxtaqkal para kanil laka kurus. Xlhiyucha ni Dios laꞌayal y xtaqnil ixtaqaꞌuti yu apalay toꞌoyakan xajantu ixtaqaꞌuti matichun aqayntaun lapanaki. 10 Ex chuncha tejkan kalaqputeꞌekanaꞌ ixtaqaꞌuti ni Jesús, katataꞌaqtsoqoqtaniyaꞌ tachun yu tavilanal laktꞌiyan ali yu tavilanal lakatꞌun y mas va laqnin. 11 Vachuꞌ chuncha tachun katamispal y katanaul ni Jesucristo va Jalhachimoꞌonuꞌ, ex chuncha katoꞌoyakanaꞌ ni kimPay Dioskꞌan.
Ixlapanakni Dios va tacha jastꞌakun tajunita aniy lakamunukpaꞌ
12 Ex chuncha uxiknan yu klaꞌachaniyau, tacha aqsliyaj kilaqalasmatꞌau tejkan klatꞌataulau, chavaycha mas jantu klatꞌataulau, apalay kilaqalasmatꞌau. Kalaqltꞌapꞌatsꞌatꞌik yu maqskꞌiniy y katapastakꞌun ni kꞌalaqtꞌaxtꞌuꞌotꞌik. 13 Va Dios yu tapatsay la metsukuntikꞌan para kalakꞌanauntꞌik yu lhinajun y para lay kamakꞌatꞌik. 14 Tachun yu makꞌayatꞌik jantu kamakꞌatꞌik kun lhilukuj y jantu kamakꞌatꞌik kun lhuu lakchivinti. 15 Ex chuncha jantu katamukꞌanin milaqtaqalkꞌan, y jantu kalhitayal yu lakxkiliu la metsukuntikꞌan. Kꞌaꞌuntꞌik yu laqsaval sasꞌatꞌan Dios. Va laktꞌavilanantꞌik yu talaktuꞌunun lapanakni yu chavaycha tatꞌajun, xlhiyucha kꞌaꞌuntꞌik tacha jastꞌakun yu ox kꞌuliksnaꞌ tasuy aniy lakamunukpaꞌ. 16 Ox katꞌaylhipꞌintꞌik tacha lhinajun ni chivinti yu xtaꞌa jatsukunti. Ex chuncha tejkan kaminchoqoyaꞌ ni Cristo ayaj kajkꞌachanaꞌ por uxiknankꞌan. Ex jantu valiꞌiy kaval ni klamasuniu ixchivinti Dios y iktapatsal kun tachun kintapꞌasta. 17 Mas kaknil, ni kitꞌin kakval tacha taun lapaxkan y vachu chun metsukuntikꞌan va tacha taun jamoqslanti junita. Va lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik y maqxtꞌaqnitꞌik metsukuntikꞌan ni Dios. Ex chuncha mas kaknil ayaj klhiꞌachantajuy ni kitꞌin chꞌantaun kun mintachunkꞌan. 18 Va xlhiyucha lhiꞌachꞌantꞌaꞌuyatꞌik chꞌantaun kun kitꞌin.
Ni Timoteo ali Epafrodito
19 Incha kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesús najun, ex niman klamalaqachaniyau ni Timoteo para vachuꞌ oxamaktaun kakval tejkan kajkꞌatsayaꞌ ni ox alintꞌatꞌik. 20 Aniy jantu alin aqayntaun lapanaki yu chuncha kꞌatsan tacha kitꞌin, laqsaval kapastakꞌul por uxiknankꞌan. 21 Tachun vamun tamakaputun yu yuꞌuncha talhipaꞌiniy. Jantu tamakaputun yu lhinajun ni Jesucristo. 22 Pero uxiknankꞌan mispꞌayatꞌik ni ayaj qalꞌox ni Timoteo. Ni yucha ox kiꞌaqtayjuy ni kitꞌin para kalaqputeꞌekal ni ox chivinti yu lhichiviniy Cristo, vachu chun tacha qayntaun tsꞌal yu ox aqtayjuy ixpay. 23 Xlhiyucha klamalaqachaniputunau ni yucha, pero pꞌunaj kajkꞌatsaꞌelayaꞌ tisuncha kaktapasayacha. 24 Pero ox ijkꞌatsay incha najun ni kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesús, ka va klalaqꞌantachaꞌau ni kitꞌin vachuꞌ.
25 Kitꞌin klhilay ni ox kaval kaklamalaqachanichoqoo vachuꞌ ni Epafrodito yu kilaqajkꞌan. Yucha kintꞌatapatsay tacha kintꞌatropa la ixlhitapatsa Dios. Va yucha yu malaꞌachꞌatꞌik aniy para kiꞌaqtayjul yu xakmaqskꞌiniy. 26 Yucha ayaj talaqtsꞌinputunan, xlhiyucha klamalaqachanichoqoyau. Yucha kꞌatsal ni uxiknan kꞌatsꞌatꞌik ni va ixtaqanꞌay, xlhiyucha pastakꞌuy por uxiknan. 27 Laqsaval ixtaqanꞌay y va laycha ixnil. Pero ni Dios mapaynil y vachu kimapaynil ni kitꞌin para jantu apalay kakmaqaninil. 28 Xlhiyucha niman klamalaqachanichoqoyau para kꞌalhiꞌachꞌantꞌaꞌutꞌik tejkan kꞌalaqtsꞌinchꞌoꞌoyapitik. Ex chuncha ni kitꞌin jantu kaktaulaꞌ kun jamaqaniti. 29 Kalaꞌaꞌitꞌik ni yucha kun chux la meꞌachatikꞌan tacha ixlapanaki kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesús. Kꞌalaktꞌoꞌoyatꞌik yu alati lapanakni yu chuncha tajunita tacha yucha. 30 Yucha va laycha ixnil por ixlhitapatsa ni Cristo. Laqsaval ixmaqxtaqputun ixjatsukunti taꞌan ayaj lhitaꞌay xaktꞌaunau. Chuncha yucha kiꞌaqtayjul mas uxiknan jantu lay ixkilaꞌaqtayjuyau por maqati vilanantꞌik.