16
Ni Pablo jamastakꞌay yu tavilanal laka putaulan Roma
Kitꞌin iknajun ni ox kalaꞌaꞌitꞌik ni kintꞌalapanakkꞌan Febe. Yucha lakꞌulakan kalaqꞌaqtayjul yu talhakapuꞌan laka putaulan Cencrea. Ox kalaꞌaꞌitꞌik, yucha va ixlapanaki kiJalhachimoꞌonukꞌan. Kꞌalaꞌaꞌitꞌik tacha paxtoqniy ixlapanakni Dios. Kaꞌaqtꞌayꞌutꞌik mas va tisuncha kaval yu maqskꞌiniy. Yucha lhuucha jalaqꞌaqtayjuta y vachu kiꞌaqtayjul ni kitꞌin.
Kalakmastꞌakꞌatꞌik ni Priscila ali yu Aquila yu kintatꞌatapatsayan la ixlhitapatsa ni Cristo Jesús. Yuꞌuncha ixtamaqxtaqta ixjatsukuntikꞌan por kitꞌin. Xlhiyucha ikxtaꞌa lhimalaqpuchuncha pero jantu vamun kitꞌin. Vachu tachun ni lapanakni yu talhakapuꞌan Dios yu jantu israelitas kataval, si taxtaꞌa lhimalaqpuchuncha por yuꞌuncha. Vachu kꞌamastꞌakꞌatꞌik ni lapanakni yu talhakapuꞌan yu tataqxtoꞌa la ixchaqakꞌan. Kꞌamastꞌakꞌatꞌik kiꞌamigo Epeneto yu ikpaxkay. Yucha pꞌunaj lhakapuꞌal ni Cristo xalakatꞌun Akaya. Kꞌamastꞌakꞌatꞌik ni María yu ayaj tapatsal por uxiknan. Kꞌamastꞌakꞌatꞌik Andrónico ali Junias yu kintꞌamachaqan yu ixkintatꞌatanun laka pachꞌin. Tachun ni lapanakni yu jamalaqachal ni Jesús tus ox lakmispay ixlaꞌatꞌuykꞌan. Yuꞌuncha pꞌunaj talhakapuꞌal ni Cristo ex astan kitꞌin. Kꞌamastꞌakꞌatꞌik ni Amplias yu ikpaxkay tacha ixlapanaki ni Jalhachimoꞌonuꞌ. Kꞌamastꞌakꞌatꞌik ni Urbano yu kintatꞌatapatsayan la ixlhitapatsa ni Cristo. Vachu kꞌamastꞌakꞌatꞌik Estakis yu ikpaxkay. 10 Kꞌamastꞌakꞌatꞌik Apeles, mispakan ni ox lhakapuꞌan ni Cristo. Kꞌamastꞌakꞌatꞌik ixlapanakni Aristóbulo. 11 Kꞌamastꞌakꞌatꞌik Herodión yu kintꞌamachaqaꞌ. Kꞌamastꞌakꞌatꞌik ixlapanakni Narsiso yu talhakapuꞌan ni kiJalhachimoꞌonukꞌan. 12 Kꞌamastꞌakꞌatꞌik Trifena ali Trifosa yu tatapatsay kun kiJalhachimoꞌonukꞌan. Kꞌamastꞌakꞌatꞌik Pérsida yu ox paxkayau. Yucha va lhuu lhitapatsa makaniy kiJalhachimoꞌonukꞌan. 13 Kꞌamastꞌakꞌatꞌik Rufo yu laksakta kiJalhachimoꞌonukꞌan y vachu ixnati yu va tacha kinati klaqtsꞌin. 14 Kꞌamastꞌakꞌatꞌik Asínkrito ali Flegonte ali Hermas ali Patrobas ali Hermes y tachun yu jatꞌalaqaunin yu tavilanal kun yuꞌuncha. 15 Kꞌamastꞌakꞌatꞌik ni Filólogo ali Julia ali Nereo kun ixtꞌalapanaki, ali Olimpas ali tachun ixlapanakni Dios yu tavilanal kun yuꞌuncha. 16 Kꞌalamastꞌakꞌatꞌik kun jamapayninti tacha paxtoqniy ixlapanakni Dios. Tachun ixlapanakni Dios yu aniy tavilanal tamastakꞌaꞌoyan.
Ni Pablo jalaqxtaqniy alati jatapastakꞌati
17 Ketꞌalaqaunin, klatapayniniyau ni kꞌamakꞌatꞌik kuenta ni lapanakni yu talaktꞌilhiputunan, tamakay para kamakꞌauntꞌijlatꞌik milhakapuꞌatkꞌan. Yuꞌuncha jantu tamakay tacha yu lanitꞌik uxiknan. Jantu chꞌantaun kalaktꞌaꞌuntꞌik. 18 Yuꞌuncha jantu tatapatsaniy ni Cristo kiJalhachimoꞌonukꞌan, vamun tatapatsay para ixlaqꞌamankꞌan. Kilkꞌus tachiviniy y chuncha talakmakanuy ni lapanakni yu jantukaꞌ ox tamalaqasiy. 19 Tachun ni lapanakni takꞌatsay ni ox lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik, xlhiyucha klhiꞌachantajuy por uxiknankꞌan. Ox kꞌamispꞌatꞌik makanan yu ox, jantu kꞌalanitꞌik yu jantu ox. 20 Ni Dios yu oxamaktaun makanan, yucha niman kaꞌakchꞌintamayaꞌ ni Satanás la minchꞌajakꞌan. Katamapaynin kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo.
21 Tamastakꞌayan ni Timoteo yu kintꞌatapatsay, vachu Lucio ali Jasón ali Sosípater yu kintꞌamachaqan. 22 Kitꞌin Tercio yu iktꞌajun tsꞌoqmulan ixchivinti Pablo vachu klamastakꞌayau tacha ixlapanaki kiJalhachimoꞌonukꞌan.
23 Tamastakꞌayan ni Gayo. Kitꞌin kPablo kvil la ixchaqaꞌ. Vachu tamastakꞌayan tachun ixlapanakni Dios yu tataqxtoꞌa la ixchaqaꞌ. Vachu tamastakꞌayan Erasto yu maꞌay xatumin laka putaulan. Vachu tamastakꞌayan ni Kuarto yu kintꞌalaqajunkꞌan.
24 Katamapaynin ni kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo.
Ni Pablo ay makay ni Dios
25 ¡Ay kamakakal ni Dios! Yucha lay tamapꞌasniyan para ox kꞌalhakꞌapꞌupꞌintꞌik ni ox chivinti yu klaqputeꞌey yu lhichiviniy ni Jesucristo. Ni anchanuꞌ chivinti mas jantu ixmispakan tejkan aqtaynil ni lakamunukpaꞌ 26 va tus chavaykaꞌ ni Dios masuy. Va masukan la ixjatsꞌoqnutkꞌan ni lapanakni yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti. Ni Dios yu alin mas va tavanancha, yucha lhinaul va chuncha katamispal tachun ni lapanakni lakamunukpaꞌ para lay kataqalasmaklhi y katalhakapuꞌal. 27 Va taun ni Dios y vamun yuꞌ lhitꞌajun jatapastakꞌati. Va yucha ay kamakakal mas va tavanancha kaval por yu makal ni Jesucristo. Va chuncha kavalcha.