Ni Chivinti yu Tsꞌoqnil Pablo ni
Tito
1
Ni Pablo mastakꞌay yu Tito
Kitꞌin kPablo, va ixꞌoqxtamati Dios kunita. Ni Dios jalaksakta ixlapanakni y Jesucristo kimalaqachata para kaklaqputeꞌenil y katalhakapuꞌal. Ex lay katamispal tas maqskꞌiniy katatiꞌukxuntayal kun Dios. Tapakxanꞌiy ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. La maqancha tejkan jantukaꞌ aqtaynil ni lakamunukpaꞌ ni Dios naul kaxtaꞌaꞌ ni anchanuꞌ jatsukunti. Yucha jantu makanunun. Ni Dios masul ixchivinti tejkan ox val para katasul. Va masul por ixlaqputeꞌeka, yucha ni lhitapatsa yu kixtaqnil Dios yu kiJamalaqtaxtunukꞌan.
Va ikmastakꞌayan uxintꞌi, Tito, va tacha laqsaval kintsꞌal kꞌatꞌi va por chꞌantaun kilhakapuꞌatkꞌan. Ni kimPay Dioskꞌan kun Jesucristo yu kiJamalaqtaxtunukꞌan kaxtaqnin jamapayninti y oxamaktaun kamakan.
Ni Tito junkan yu tsꞌanqay kamakal laka Kreta
Va ikmakaunchaꞌan ancha Kreta para kalaꞌoxitꞌi yu tsꞌanqay y para kalakꞌulatꞌi xalajꞌaynin yu talhakapuꞌan taun taun japutaulan tacha klhijunin. Qayntaun lapanaki para kalakꞌulakal tacha xaꞌay jalhakapuꞌanan maqskꞌiniy ox katiꞌukxuntayal. Jantu lay kamukꞌanikal laqtaqal, vamun qayntaun xanati katꞌatsukul. Yu sasꞌatꞌan vachuꞌ maqskꞌiniy katalhakapuꞌal, jantu kalakmispakal tacha jalaktuꞌunun. Ox taqalasmaknan yu laklhijunkan. Qayntaun lapanaki yu ulakan tacha xajalhistaknaꞌ yu talhakapuꞌan, yucha va xtaqnikan ixlhitapatsa Dios. Xlhiyucha maqskꞌiniy ox katiꞌukxuntayal. Jantu lay kamukꞌanikal laqtaqal, jantu lay ay kꞌatsan, jantu lay akxaunaꞌ joꞌati kaval, jantu kataꞌapꞌal, jantu kalakasamanal, jantu kamakanuskꞌil tumin. Maqskꞌiniy kaval qayntaun yu ox jalaqaꞌiy lapanakni la ixchaqaꞌ. Vachuꞌ kun achati makay yu lajꞌoxi, vachuꞌ lhistakkan ixjatapastakꞌati, ox ukxuyal, makay yu lhipaꞌiniy Dios, ox lhistakkan ixputsuku. Maqskꞌiniy kataylhaꞌal kun ni chivinti yu lhakapuꞌankan vachu va tacha malanikantacha. Chuncha lay kalakmalanil yu alati kun ni chivinti yu laqsaval. Vachu maqskꞌiniy lay kalaqxaqalal ni lapanakni yu talaktanchay ni ox chivinti.
10 La alin yu jantu tatoꞌoyay yu xalajꞌaynin. Yuꞌuncha va ayaj chivinꞌoj lapanakni yu tamakanununputun. La alin israelitas yu chuncha talay. 11 Yuꞌuncha jalaktꞌilhiniy ixjatapastakꞌatkꞌan lapanakni yu aqataun chaqaꞌ tavilanal. Chuncha talay por yu chivinti yu jamalaninin por tamakanulhajaputun tumin. Xlhiyucha maqskꞌiniy saq kalakmakakal. 12 Qayntaun yu machaqaꞌ Kreta yu ixtoꞌoyakan tacha profeta va naul: “Yu machaqan Kreta tamakanununꞌalhiy, va tacha maqtalin yu ayajnan, va jamalhaqnin, y ayaj lhuu tavajin.” 13 Va laqsaval yu naul. Xlhiyucha laqatapꞌasta kalaqxaꞌalatꞌi ixlapanakni Jesucristo para ox kaval ixlhakapuꞌatkꞌan. 14 Ex chuncha jantucha katamakal kuenta yu valiꞌiy kuentos yu tamakay ni israelitas. Vachu jantu katamakal kuenta yu tanajun alati lapanakni yu tamakauntijlay yu laqsaval. Yuꞌuncha talhinajun tisuncha yu ox ali tisuncha yu jantu ox, mas jantu laqsaval.
15 Chavay yu talhitꞌajun ox jatapastakꞌati, yuꞌuncha tanajun tachun va lajꞌoxi. Pero yu jantu ox talakpastaknan y jantu talhakapuꞌan, yuꞌuncha tanajun jantu tuꞌuchun lajꞌoxi. Jantu ox kaval ixjatapastakꞌatkꞌan vachu jantu lay tamispay tisuncha yu ox, tisuncha yu jantu ox. 16 Tanajun tamispay ni Dios pero la ixputsukukꞌan tasuy ni jantu laqsaval tamispay. Jantu ox laklhaꞌankan, jantu tatoꞌoyanan, vachu jantu lay tamakay tuꞌuchun yu ox.