សត់ត្រា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង
កូរិនថូះ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
មឿង កូរិនថូះ ផះ រ៉ាំងហាវ វគ័ ប៉ូល ពែ ឃឺ មឿង តីស ខាក់ ឡាក់ ទី ប៉ាសុន អៀង អ្វៃ ឃឺ អ៊ែ ៦០០.០០០ ដូវ។ មឿង អា ទី ចារ ពូ កត់ កាំប៉ាន់ ពៀរ ចារ។ ទី កាំប៉ាន់ អៀង ប៉ាទុក រ៉ាស អំប៉ាស ម៉ុត ឡាច់ អូ លន ដារ់។ ប៉ាសុន សល់ ឡឹង ទងតិគ័ កេះ ទុច ពូ។ កាណុង មឿង កូរិនថូះ ទី ប៉ាណូស គ្រឹប សុនសាត អ្វៃ ឡុក ឡាយ គួប សោប។ មឿង អា លៅ លែង ផា អូ ដាគ់ មួត អ្វៃ ពឹង មឿង កា ប៉្រគ័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័ អូ ត្រគ់ តង លូ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ គ្រឹប នែវ ពូ កា សឿ ប‌៉្រ័ះ គុន សុនសាត ពឿ សុនសាត អ៊ែ តាងៗ ឡឹង គួប សោប ដេល។ សុនសាត ក្រិក ឡាក់ ហៀន អៀង អ្លុ ហ្លង់ កាខាក់ អន់ឌែ ចៃ ខាក់ សាំយ៉ាំង មួត បក់ ហ្យាំង សាឡាច់ រ៉ះ សារ ឡាក់ អ្លុ កាប រ៉គ់ ប៉ានឹរ ពឹរ កាង ខង អន់ឌែ ឃឹត ផា ចឹង អ្លុ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ លូ ចឹង អ្លុ តង័ ឡាកោ ទៅ ញន កា ពុត ហ្យាំង សាឡាច់ អ្លុ ឃឹត ម៉ះ ពូ។ ហះកា មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង ណោះ សួន អៀង ឃឺ មួត តាបាយ កាសត់ លូ មួត បក់ ប៉្រគ័ ទុច ពូ (ប៉រ់ ហៃ ១:២៦-២៨)។
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង មឿង កូរិនថូះ ទុញ ម៉ោញ សាណាំ ទងតិគ័ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៥០-៥២ គ.ស. (ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ១៨:១-៨)។ កេះណោះ វគ័ ប៉ូល ឡាច់ ឡឹង មឿង កូរិនថូះ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង អេភេសូ។ ផះ ណោះ ទី សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ម៉ោញ ដូវ សិច អ៊ែ អាប៉ូឡូះ អ៊ែ សឿ យីស៊ូ ដេល អ៊ែ អ្លុ កាប រ៉គ់ ប៉ានឹរ ពឹរ កាង អ៊ែ កា រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង មឿង អេភេសូ លូ ពឹង មឿង កូរិនថូះ ដេល (ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ១៨:២៤-២៨)។ ផះ វគ័ ប៉ូល អ្វៃ ពឹង មឿង អេភេសូ អ៊ែ ច្រាគ់ សត់ត្រា ម៉ោញ អន់ កា មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង កូរិនថូះ ភឿ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ឌែ (ប៉រ់ ហៃ ៥:៩) ហះកា សត់ត្រា ណោះ អូ ទី កេះ។ អន់តីគ ឡឹង ណោះ មួត សឿ យីស៊ូ កា ក្លះ គួប សោប កើត ប៉ៃង ប៉្វាន់ ក្រុំ បក់ អន់ដា ពួយ អាប៉ូឡូះ បក់ អន់ដា ពួយ វគ័ ប៉ូល បក់ អន់ដា ណាវ្គ ពួយ វគ័ ពេត្រុះ (ប៉រ់ ហៃ ១:១១-១២)។ ទី ពូ ឡាំ រ៉ះ កា វគ័ ប៉ូល ឡឹង សារ ពូ ក្លះ គួប សោប ណោះ។ វគ័ ប៉ូល កា ប៉្រើ ធីម៉ូថេ ឡាក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ប៉្រើ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង កូរិនថូះ ភឿ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង ចារ ណោះ (ប៉រ់ ហៃ ៤:១៧)។ ពូ កា ច្រាគ់ សត់ត្រា អំប៉ញ់ លូ វគ័ ប៉ូល តាងៗ ឡឹង គួប ប៉ាហ្យើ ពឹង ធីម៉ូថេ (ប៉រ់ ហៃ ៧:១)។ ពឹង សាណាំ ៥៣-៥៥ គ.ស. វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ភឿ តើល ឡឹង សារ ពូ អំប៉ញ់ ទិណោ័ះ ឡាក់ ពូ អើ ផា សត់ត្រា ទី ម៉ោញ ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង កូរិនថូះ។
អន់តីគ ឡឹង ណោះ វគ័ ប៉ូល ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង កូរិនថូះ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ហះកា អ៊ែ ប៉ប័ មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង ណោះ បក់ អន់ដា អ្វៃ កា ប៉ាណាំ គួប ប៉្រគ័ សារ ញ៉ា ឡាក់ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ (ប៉រ់ ហៃ ២ កូរិនថូះ ២:១)។ ទឹល នីណោ័ះ វគ័ ប៉ូល កា ច្រាគ់ សត់ត្រា ម៉ោញ ហ្លា ណាវ្គ កាប ប៉ាំងអាល កា អន់ឌែ កាខាក់ (ប៉រ់ ហៃ ២ កូរិនថូះ ២:៣-៤) ហះកា សត់ត្រា ណោះ អូ ទី កេះ ដេល។ កេះណោះ អ៊ែ ប៉្រើ ទីតុះ ឡាក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ឡាំ ឡិង លៀន ប៉ាគ់ មឿង កូរិនថូះ ភឿ តង័ ពូ កាប៉ាច់ អ៊ែ ទៅ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង ត្រូអះ។ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៥៦ លើ កា ៥៧ ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង មឿង ត្រូអះ ណោះ ទីតុះ កា សឹត ឡឹង មឿង កូរិនថូះ ទឹប ទី សារ ដាគ់ តាងៗ ឡឹង មួត សឿ យីស៊ូ ឡឹង ចារ ណោះ ឡាំ រ៉ះ កា វគ័ ប៉ូល។ វគ័ ប៉ូល ហោក រ៉គ់ កា ច្រាគ់ សត់ត្រា ម៉ោញ ហ្លា ណាវ្គ ឃឺ សត់ត្រា ទី ពៀរ ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង កូរិនថូះ។
សារ សាំខាន់ៗ
កាណុង សត់ត្រា ទី ម៉ោញ អា វគ័ ប៉ូល តង័ តាត់ស៊ិន សារ អន់ទៀគៗ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង មឿង កូរិនថូះ អ៊ែ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ពូ អន់ អ្វៃ កោប ដាគ់ៗ អន់ ឃឺ លូ ឡាកោ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង សារ ប៉ាកះ ក្រុំ កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ។ អ៊ែ កា រ៉ះ ផា សារ សឿ សឿ យីស៊ូ អូ អេង កា សារ ចាជ្រែប ឃឹត គុន ប៉ាណូស អុះ លូ អូ ត្រគ់ ញន កា ប៉ានឹរ ពឹរ កាង អ្លុ កាប កេង ខាក់ ដេល។ សារ សឿ អា កើត ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តាគ់ តាតារ ពុត ពៀក ប៉ាណូស លូ ប៉ាណាំ ប៉ាណូស អន់ ម៉ុត អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តោ័ លូ រ៉ីស សឹត។ (១:១០-៤:២១)
វគ័ ប៉ូល កាប ប៉ាំងអាល មួត សឿ យីស៊ូ ឡាក់ ប៉្រគ័ យច លូ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ។ កាណុង មួត សឿ យីស៊ូ ទី បក់ អន់ដា ភង គួប សោប បក់ អន់ដា ប៉្រគ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័។ (៥:១-៦:២០)
វគ័ ប៉ូល តើល សារ ពូ អំប៉ញ់ ឡឹង ឡាបៀប អ្វៃ កោប បក់ ទី ខាប់ខួ លូ បក់ អ្វៃ ផោង។ សារ អា កើត ពឹះ ញន កា បក់ អន់ដា បឺង៉ាយ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ប៉ាណូស ឃឺ ពូ អូ អន់ មួត កាម៉ាក័ មួត អង់កាន់ ទី ក្លោ ទី កាម៉ាញ់ អុះ។ (៧:១-៤០)
វគ័ ប៉ូល តើល សារ ពូ អំប៉ញ់ ឡឹង សារ សា សាណា ឡាក់ ពូ សៃន ហ៊ូប ប‌៉្រ័ះ បឺគ កេះ។ សារ អា កើត ឡាច់ ឡឹង មួត សឿ យីស៊ូ បក់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ មួត បក់ សឿ ប‌៉្រ័ះ អន់ទៀគ។ រ៉ាំងហាវ ណោះ បក់ សឿ ប‌៉្រ័ះ អន់ទៀគ ពូ ឌុ អ្យក់ សា សាណា ឡាក់ ពូ សៃន ហ៊ូប ប‌៉្រ័ះ បឺគ កេះៗ។ នីចម័ មួត សឿ យីស៊ូ ខឹន សា ដេល ប សាណា ពូ សៃន ហ៊ូប ប‌៉្រ័ះ បឺគ ណោះ ? (៨:១-១១:១)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង ឡាបៀប ឡាក់ ដាគ់ កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ។ អ៊ែ រ៉ះ ឡឹង ឡាបៀប មួត សឿ យីស៊ូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ផះ អ្វៃ ប៉ាតុំ គួប សោប សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ឡាបៀប ប៉្រគ័ ពួយ សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ។ បក់ សឿ យីស៊ូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ គ្រឹប សារ ញន កា ពុត ប៉ិច ចៃ ភឿ តង័ គួប សោប អន់ កើត ដាគ់។ (១១:២-១៤:៤០)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ សារ ប៉ាណូស តោ័ កេះ ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ។ តាម សារ អ្លុ ហ្លង់ ហ្យាំង សាឡាច់ គុន សុនសាត ក្រិក អន់ឌែ ឃឹត ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង សាំខាន់ ហ៊្លត ពូ អូ សឿ អុះ ផា ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ប៉ាណូស តោ័ កេះ អ្លុ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ។ វគ័ ប៉ូល កា រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ផា ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ពិន ចឹង រ៉ីស សឹត ណាវ្គ ញន កា ឡាកោ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត កេះ។ (១៥:១-៥៦)
វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ពូ ឡិង លៀន សាំរ៉ាប់ មួត ថុក ញ៉ាក លូ អន់តគ់ ប៉ាតោ ពូ ឡឹង សារ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ។ (១៦:១-២៤)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រើ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ អាញ់ លូ ម៉ី សូសាតេន ២ ញឹន ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ពឹង មឿង កូរិនថូះ។ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ដាគ់ សាំរ៉ាប់ កា អ៊ែ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ អ៊ែ កា រ៉ើស អ្យក់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ប៉ាសុន អ៊ែ អន់ឌូ លូ មួត បក់ អ្វៃ គ្រឹប ចារ ឡាក់ ម៉ន់ អើ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា អន់ឌែ លូ ពឹ តាំងឡា ពិន ដេល។ ៣ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។
សារ វគ័ ប៉ូល ហោក កា ប‌៉្រ័ះ
៤ អាញ់ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លើយ ខង អ៊ែ ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ៥ ឃឺ អ៊ែ អន់ សារ ដាគ់ គ្រឹប នែវ កា អន់ដីស ញន កា យីស៊ូ អ៊ែ អន់ អន់ដីស ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង លូ អ្លុ ហ្លង់ អៀង សារ។ ៦ សារ ប‌៉្រ័ះ អន់ អា ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ រ៉ះ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ អា ត្រគ់ តាទឹច។ ៧ ខ អា ហង បះ ផះ អន់ដីស អ្វៃ ក្យាគ់ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ពឹះ ទឹល អន់ដីស អូ ទី ខ្វះ សារ អ្លុ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ អន់ តាងៗ ឡឹង គួប សោប ណោះ អុះ។ ៨ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ដាម័ អត់ លើយ ទឹល ឡុច អន់ដីស អូ ទី ថូត ញ៉ា អុះ ប៉ាគ់ ដារ់ អ៊ែ ជឹរ ទៀ។ ៩ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី ពុត ដាគ់ ត្រង់ អ៊ែ ប៉្រើ អន់ដីស ប៉្រគ័ គួប លូ គន អ៊ែ ឃឺ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន។
សារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ
១០ អឺ អុះ ម៉ី កិញអៀ អា អាញ់ ប៉រ់ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អន់ដីស ញន អំរ៉ាញ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន អន់ដីស ត្រគ់ រែវ ពុត លូ គួប សោប ជែ អន់ ក្លះ ក្លាយ គួប សោប ត្រគ់ អន់ ទី ពុត ឃឹត ដឹង ម៉ោញ។ ១១ អឺ អុះ ម៉ី អាញ់ កាតាំង ឡឹង គួប ខ្លូអេ រ៉ះ កា អាញ់ ផា កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស ទី សារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ គួប សោប។ ១២ កាំឡាំង អន់ដីស បក់ អន់ដា កាប ផា «អាញ់ សឹះ ប៉ូល» បក់ អន់ដា ផា «អាញ់ សឹះ អាប៉ូឡូះ» បក់ អន់ដា ផា «អាញ់ សឹះ ពេត្រុះ» បក់ អន់ដា ផា «អាញ់ សឹះ ប‌៉្រ័ះ គ្រិះ»។ ១៣ ញ៉ា យីស៊ូ គ្រិះ ជែក ឡាកោ អ៊ែ អៀង ចានែក ប ? ញ៉ា ប៉ូល ប ពូ ប៉ង់ ពឹង អ៊្លង គឹង ប៉ាតាង អន់ដីស ? ញ៉ា អន់ដីស ហុំ ទៀក អន់ កេះ ប៉ាសុន ប៉ូល ប ? ១៤ អាញ់ ហោក រ៉គ់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ខង អាញ់ អូ ទី ប៉ាំងហុំ បក់ ពឿ អុះ កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស ណោះ អាញ់ ប៉ាំងហុំ ដឹង កា គ្រិសាប៉ុះ លូ កៃយុះ ណោះ ហង។ ១៥ ខ អា ហង បះ អូ ទី ពឿ ផា អាញ់ ប៉ាំងហុំ អ៊ែ អន់ កេះ ប៉ាសុន អាញ់ អុះ។ ១៦ អាញ់ កា ប៉ាំងហុំ កាំឡាំង ហី សាទេផាណះ ដេល ហះកា កាយ ឡឹង ណោះ ណាវ្គ អាញ់ អូ អ្លុ អន់តគ់ កា អាញ់ ប៉ាំងហុំ ពូ អន់ទៀគ ណាវ្គ អុះ។ ១៧ យីស៊ូ គ្រិះ អូ ប៉្រើ អាញ់ ឡាំ ប៉ាំងហុំ ពូ អុះ ឃឺ អ៊ែ ប៉្រើ អាញ់ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង អ៊ែ។ ហះកា អូ ត្រគ់ រ៉ះ ញន កា ប៉ានឹរ ពឹរ កាង ហ្យាំង សាឡាច់ អាញ់ ទៅ អុះ អ្យូគ ផៃគ សារ យីស៊ូ គ្រិះ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង កើត អូ ទី ខា។
សារ អំរ៉ាញ អឺញ លូ សារ ហ្យាំង សាឡាច់ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ
១៨ មួត បក់ ត្រគ់ តោ័ រ៉ាយ តោ័ រ៉ុង អន់ឌែ ផា សារ យីស៊ូ គ្រិះ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង ឃឺ សារ មួត អន់ទ្រុយ ហះកា កាប៉ាច់ ពិន ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ផះ តង័ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច ឃឺ ពិន ផា សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ១៩ ខង ទី សារ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា៖
 
«អាញ់ ចឹង ថាំឡាយ សារ ហ្យាំង សាឡាច់ អន់ឌែ ណោះ
លូ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ សារ អន់ឌែ អ្លុ ហ្លង់ ណោះ អន់ ហ៊្យង ហ្យើត ទិ ដេល»* ១:១៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ២៩:១៤។
 
២០ ទឹល នីណោ័ះ មួត បក់ ហ្យាំង សាឡាច់ មួត ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ លូ មួត បក់ កាប ចាជៀក ឡាលៀក ពឹង អង់កក់ តេះ អា អន់ឌែ ប៉្រគ័ ញ៉ា កា អូ កើត អុះ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ កា ពុត សាឡាច់ សាឡាង ម៉ះ ប៉ាណូស កើត ង៉ល់ អន់ទ្រុយ។ ២១ ញន កា ប‌៉្រ័ះ ហ្យាំង សាឡាច់ បះ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស អូ អ្លុ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ ញន សារ ហ្យាំង សាឡាច់ ពូ ទៅ អុះ ខ អា ហង បះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត តង័ ទិ មួត បក់ សឿ អ៊ែ ញន កា សារ ញឹន រ៉ះ ឡាក់ ពូ ផា សារ មួត អន់ទ្រុយ។ ២២ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉ិច ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ កាប៉ាច់ សុនសាត ក្រិក ប៉ិច ប៉ប័ សារ ហ្យាំង សាឡាច់។ ២៣ ហះកា ញឹន រ៉ះ ផា បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង។ សារ ញឹន រ៉ះ អា ប៉្រគ័ អន់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អូ ចៃ សឿ កាប៉ាច់ សុនសាត អន់ទៀគ ឃឹត ផា សារ អន់ទ្រុយ។ ២៤ ហះកា កាប៉ាច់ ពិន ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អ្យក់ ទឹប សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ទឹប សុនសាត ក្រិក ពិន ផា យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ លូ សារ ហ្យាំង សាឡាច់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ២៥ ខង សារ ញ៉ា ឡាក់ ប៉ាណូស ឃឹត ផា សារ ប‌៉្រ័ះ អន់ទ្រុយ ឃឺ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង សារ សាឡាច់ សាឡាង ម៉ះ ប៉ាណូស សារ ញ៉ា ឡាក់ ប៉ាណូស ផា សារ អូ គឹត អូ ខា ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ឃឺ ទី អំរ៉ាញ ហ៊្លត ឡឹង ប៉ាណូស ដេល។
២៦ អឺ អុះ ម៉ី អន់ដីស កា ប៉ប័ ដេល ទិ មួត បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អ្យក់ អូ សូវ ទី ប៉ាណូស ហ្យាំង សាឡាច់ គុន ប៉ាណូស អុះ កា អូ សូវ ទី មួត ប៉្រគ័ កាន រ៉ាតីស លូ មួត លៅ លែង សិច ដេល។ ២៧ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អ្យក់ មួត បក់ កាតូល័ ង៉ល់ លូ មួត បក់ អូ ទី អំរ៉ាញ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ភឿ ប៉្រគ័ អន់ មួត បក់ ហ្យាំង សាឡាច់ លូ មួត បក់ កេង ខាក់ អន់ អន់ឌែ តាយួស។ ២៨ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អ្យក់ មួត បក់ អូ គឹត អូ ខា ប៉ាណូស ដោច ដាច លូ មួត បក់ ពូ បឺង៉ាយ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ភឿ តាគ់ តាយួស មួត បក់ កានឹត កានោរ។ ២៩ ទឹល នីណោ័ះ អូ ទី ប៉ាណូស ពឿ ចឹង អ្លុ អ្វាត់ អេង ហះ ង៉ីរ ប‌៉្រ័ះ អុះ។ ៣០ ញន កា ប‌៉្រ័ះ ហង បះ អន់ដីស ទី ម៉ុត អ្វៃ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស កើត ហ្យាំង សាឡាច់ ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ៊ែ កា ប៉្រគ័ អន់ ពិន កើត ដាគ់ ត្រង់ លូ ហ្វាយ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច ៣១ ភឿ អន់ ត្រគ់ ពួយ សារ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «ពឿ ប៉ិច អ្វាត់ អេង ត្រគ់ អ្វាត់ អេង ដឹង កា ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ណោះ ហង» ១:៣១ ប៉រ់ ហៃ យេរេមៀ ៩:២៤។

*១:១៩ ១:១៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ២៩:១៤

១:៣១ ១:៣១ ប៉រ់ ហៃ យេរេមៀ ៩:២៤