សត់ត្រា ទី ១
យូហាន
ច្រាគ់
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
ទុញ សាណាំ ឡឹង យីស៊ូ តោ័ កើត ទី សារ តាងៗ អៀង ខាក់ កាណុង កាំឡាំង មួត សឿ យីស៊ូ។ ទី បក់ អន់ដា ឡាក់ អ្លុ ហ្លង់ សារ អៀង នែវ ឡឹង មួត ក្រិក អន់ឌែ អ្វាត់ អេង ផា អន់ឌែ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ លូ ប៉ប័ ប‌៉្រ័ះ ញន កា ពុត អ្លុ ហ្លង់ លូ ញន កា សារ ឃឹត ចាជ្រែប។ អន់ឌែ អ្វាត់ អេង ណាវ្គ ផា ឡាកោ អន់ឌែ អូ ទី សារ យច ឡក់ កាខាក់ អ៊ែ អន់ឌែ អូ សឿ ផា យីស៊ូ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ លូ អូ សឿ ផា គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កើត ប៉ាណូស តាទឹច ដេល។ អន់ឌែ ឃឹត ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង គន ប‌៉្រ័ះ ក្រាន័ កា ម៉ុត ពឹង កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ សិច យីស៊ូ ផះ វគ័ យូហាន * វគ័ យូហាន អា អូ ត្រគ់ វគ័ យូហាន ឡាក់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា អុះ។ ប៉ាំងហុំ អ៊ែ ពែ លូ អន់ឌែ ឃឹត ណាវ្គ ផា ផះ យីស៊ូ ទី សារ ថុក ឡាំបាក អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង គន ប‌៉្រ័ះ ណោះ កា ឡាច់ ឡឹង អ៊ែ ឡគ។
ពូ ឃឹត ផា វគ័ យូហាន ច្រាគ់ សត់ត្រា ប៉ៃង ហ្លា អា ឃឺ អ៊ែ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៩០ គ.ស. ពែ ភឿ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត សឿ យីស៊ូ ទិឌូ អន់ សឿ សារ ឡាក់ ត្រគ់ តាទឹច ជែ សឿ មួត បក់ ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង ឡាក់ កាប ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័ អូ ទី ខា ណោះ ដៃ។ អ៊ែ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ តុត ឡាក់ ឡឹង សារ ឡាក់ ត្រគ់ តាទឹច អ៊ែ រ៉ះ ផា បក់ ចំ ឡាក់ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ កា កាំឡាំង ទិឌូ បក់ ណោះ ហង អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។
ប៉ានឹរ កាប
ប៉រ់ ហៃ ពឹង ផាប់ យូហាន ច្រាគ់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ យូហាន រ៉ះ ផា អ៊ែ ប៉ប័ យីស៊ូ គ្រិះ ម៉ាត់ តាំងឡា។ (១:១-៤)
វគ័ យូហាន រ៉ះ ឡឹង សារ តាតារ លូ សារ ម៉ាម៉ាំង។ (១:៥-២:២៩)
វគ័ យូហាន រ៉ះ អន់ អ្លុ អន់ហ្នាល់ បក់ ចំ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ បក់ ចំ គន សោ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង។ (៣:១-២៤)
វគ័ យូហាន អូ អន់ ពូ សឿ មួត ប៉ាឡម័ តាគ់ អំប៉្រគ័ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ។ (៤:១-៦)
វគ័ យូហាន រ៉ះ ឡឹង សារ ប៉ិច ចៃ។ (៤:៧-២១)
វគ័ យូហាន រ៉ះ ផា បក់ ចំ សឿ យីស៊ូ បក់ ណោះ ចឹង ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស លើយ។ (៥:១-២១)
សារ វគ័ យូហាន ប៉ប័ តាំងឡា ឡាក់ អន់ អាញុ រ៉ីស
១ ញឹន រ៉ះ កា អន់ដីស ឡឹង ប៉ានឹរ ឡាក់ អន់ អាញុ រ៉ីស ១:១ ប៉ានឹរ ឡាក់ អន់ អាញុ រ៉ីស ប៉ិច រ៉ះ ឡឹង យីស៊ូ។ ប៉រ់ ហៃ យូហាន ១:១-៤។។ ប៉ានឹរ អា អ្វៃ ឡឹង សាគ់ ប៉ាន់ដា កាខាក់ កេះ ញឹន កាតាំង ប៉ានឹរ អា លូ ប៉ប័ ម៉ាត់ ញឹន ទៅ ញឹន ហៃ អ៊ែ ទឹប សាប៉ាគ់ លូ តី ញឹន ទៅ។ ២ តាំងឡា អន់ អាញុ រ៉ីស អា ឡាច់ តាំបាង អន់ ញឹន ប៉ប័ ណោះ ហង បះ ញឹន កា ប៉្រគ័ ផាញ៉ាន រ៉ះ កា អន់ដីស ឡឹង តាំងឡា អន់ អាញុ រ៉ីស លើយ ឡាក់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ ពឹ អ៊ែ ពែ កេះណោះ ឡាច់ ពឹះ អន់ ញឹន ប៉ប័។ ៣ សារ ញឹន ប៉ប័ លូ កាតាំង ណោះ ញឹន រ៉ះ អន់ កា អន់ដីស ភឿ អន់ អន់ដីស ចឹង ប៉្រគ័ គួប លូ ញឹន ដេល កាប៉ាច់ ញឹន កា ប៉្រគ័ គួប លូ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ គន អ៊ែ។ ៤ ញឹន ច្រាគ់ សារ ទិ អា ប៉ាហ្យើ កា អន់ដីស ភឿ អន់ ញឹន ទី សារ ហោក រ៉គ់ កាខាក់។
សារ អ្វៃ ពឹង តាតារ
៥ សារ ឡាក់ ញឹន កាតាំង ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ ណោះ ញឹន កា រ៉ះ កា អន់ដីស នីអៀ៖ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ តាតារ អូ ទី សារ ម៉ាម៉ាំង ញ៉ា អ្វៃ ពឹង អ៊ែ អុះ។ ៦ ផា ពិន កាប ផា ពិន ប៉្រគ័ គួប លូ អ៊ែ ហះកា ពិន អ្វៃ កាណុង សារ ម៉ាម៉ាំង ទៅ ឃឺ ពិន កាប តាំព្លូង កេះ ពិន អូ ប៉្រគ័ ពួយ សារ តាទឹច អុះ។ ៧ ហះកា ផា ពិន អ្វៃ ពឹង តាតារ ឡាក់ កា អ៊ែ អ្វៃ ពឹង តាតារ ណោះ ពិន ចឹង ប៉្រគ័ គួប លូ គួប សោប ផាម យីស៊ូ ឡាក់ គន អ៊ែ កា រ៉ាវ ពិន អន់ ច្រ័ះ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច ទិណោ័ះ។ ៨ ផា ពិន កាប ផា ពិន អូ ទី សារ យច ឡក់ ពិន ព្លូង កា ឡាកោ ទៅ កេះ សារ តាទឹច កា អូ អ្វៃ កាណុង ពុត ពិន ដេល។ ៩ ហះកា ផា ពិន ឡាប់ ញម សារ ពិន យច ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ទី ពុត ដាគ់ ត្រង់ អ៊ែ ចឹង អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ទឹប រ៉ាវ ពិន អន់ ច្រ័ះ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ អូ ដាគ់ ទិណោ័ះ ដេល។ ១០ ផា ពិន កាប ផា ពិន អូ ទី ប៉្រគ័ សារ យច ឡក់ ណោះ ឡាក់ កា ពិន ច្រោម ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហង ព្លូង ណោះ ប៉ានឹរ អ៊ែ កា អូ អ្វៃ កាណុង ពុត ពិន អុះ។

*^ វគ័ យូហាន អា អូ ត្រគ់ វគ័ យូហាន ឡាក់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា អុះ។

១:១ ១:១ ប៉ានឹរ ឡាក់ អន់ អាញុ រ៉ីស ប៉ិច រ៉ះ ឡឹង យីស៊ូ។ ប៉រ់ ហៃ យូហាន ១:១-៤