សត់ត្រា ទី ១
ពេត្រុះ
ច្រាគ់
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
វគ័ ពេត្រុះ ឃឺ សឹះ យីស៊ូ កាណុង កាំឡាំង ១២ ដូវ ឡាក់ ពូ អើ ផា មួត បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ។ អ៊ែ ច្រាគ់ សត់ត្រា ទី ម៉ោញ អា ប៉ាហ្យើ កា មួត សឿ យីស៊ូ ឡាក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ ប៉ាតាម័ ចារ ឡាក់ មួត រ៉ូម រ៉ាំងហៃ។ ក្រុំ មួត ទិណោ័ះ អន់ឌែ សឿ យីស៊ូ ញន កា គួប វគ័ ប៉ូល ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា អន់ឌែ។ ឡៃង ឡឹង វគ័ ប៉ូល តោ័ វគ័ ពេត្រុះ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង មឿង រ៉ូម ឡាក់ អ៊ែ អន់ សិច ផា មឿង «បាប៊ីឡូន» (ប៉រ់ ហៃ ៥:១៣) ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៦៤ គ.ស.។
សារ សាំខាន់ៗ
រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ ពូ ប៉្រគ័ បាប កាប ផាម៉ាត លូ បឺង៉ាយ កា មួត សឿ យីស៊ូ ខាក់។ ខ អា ហង បះ វគ័ ពេត្រុះ ប៉ិច រ៉ះ តាគ់ កាចាំង កា មួត សឿ យីស៊ូ ឡាក់ អ្វៃ តាប៉្រះ តាប៉្រោង ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ ពឹង អង់កក់ តេះ អន់ អន់ឌែ សឿ យីស៊ូ ហ៊ែង ខាក់។ សារ សឿ អា ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ ទី ពុត ម៉ឹង កាខាក់ រ៉ប់ ទី សារ កើត ពឹះ លូ ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ ដាម័ អត់ រ៉ប់ ទី សារ ថុក ឡាំបាក។
វគ័ ពេត្រុះ តាគ់ កាចាំង អន់ឌែ អន់ ម៉ឹង ផា ប‌៉្រ័ះ ចឹង អន់ អន់ឌែ អ្វៃ រ៉ីស លើយ ទឹល នីណោ័ះ ត្រគ់ ដាម័ អត់ លូ សារ ឡាំបាក អន់ទៀគៗ។ (១:៣-២៥)
វគ័ ពេត្រុះ រ៉ះ ផា អន់ឌែ ឡាក់ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ អង់រ៉ាម័ ពឹង អង់កក់ តេះ អា។ (២:១-១២)
វគ័ ពេត្រុះ ប៉្រើ អន់ឌែ អ្យិល កូត័ កា ពូ។ (២:១៣-៣:៧)
វគ័ ពេត្រុះ រ៉ះ ឡឹង សារ ពិន ប៉ាណាប ញន កា ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ កា យីស៊ូ ដេល។ (៣:៨-៤:១៩)
វគ័ ពេត្រុះ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ ម៉ៃគ ណាំផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ។ (៥:១-៤)
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ទៀគៗ។ (៥:៥-១១)
១ អាញ់ សិច ពេត្រុះ ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ សត់ត្រា អា អាញ់ ប៉ាហ្យើ អន់ កា អុះ ម៉ី ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស ឡាក់ តាប៉្រះ តាប៉្រោង អ្វៃ អង់រ៉ាម័ ប៉ាគ់ ខេត ប៉ុនតុះ ខេត កាឡាទី ខេត កាប៉ាដូគៀ ខេត អាស៊ី លូ ខេត ប៊ីធូនៀ * ១:១ ខេត ទិ អា អូ ទី កេះ រ៉ាប់ ដារ់ អា ចារ ទិណោ័ះ អ្វៃ ពឹង ប៉ាថេត ទួគី។ ២ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន អ៊ែ រ៉ើស អុះ ម៉ី ត្រគ់ ពួយ សារ ឡាក់ អ៊ែ ឃឹត ឡឹង អន់ទ្រួល កេះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ដាគ់ ត្រង់ សាំរ៉ាប់ កា ប‌៉្រ័ះ ភឿ អន់ អន់ដីស សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ យីស៊ូ គ្រិះ លូ ភឿ អន់ អ៊ែ ប៉ាប៉្រះ ផាម អ៊ែ ពឹង អន់ដីស។
អន់ ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស ហ៊ែង អៀង ៗ។
សារ ពិន ទី សារ ម៉ឹង អូ អ្លុ ហ៊្យង
៣ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន។ អ៊ែ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ពិន កាខាក់ ណោះ ហង បះ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ ពិន កើត ប៉ាណូស ណាវ លូ អន់ ពិន ទី សារ ម៉ឹង អូ អ្លុ ហ៊្យង ញន កា យីស៊ូ ទី អាញុ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ។ ៤ ពិន ចឹង ទី ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ ឡាក់ អូ អ្លុ កើត បឺគ អ៊ក អូ អ្លុ ពុក អូ ហ្យោ ហ្យិត។ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ គម រ៉ាន់ដាប់ ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ អា អន់ កា អន់ដីស ពឹង ប៉្លៃង។ ៥ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ អ៊ែ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អន់ដីស ញន កា អន់ដីស សឿ អ៊ែ ម៉ាគ់ អ៊ែ ចឹង តង័ អន់ដីស ឡាក់ អ៊ែ ឃឹត កេះ ហះកា អ៊ែ ចឹង តាំបាង សារ អ៊ែ តង័ អា ប៉ាគ់ ដារ់ អង់កក់ តេះ ចឹង ឡុច ទៀ។ ៦ ញន ណោះ ហង បះ អន់ដីស ទី ពុត ហោក រ៉គ់ កាខាក់ យ‌៉័ះ កិញអៀ អា អន់ដីស អុក ពុត ញន កា ទី សារ ឡាំបាក តាងៗ កាណុង រ៉ាំងវ៉ាង បាប៊ែត អា កាតាម។ ៧ សារ ឡាំបាក ទិ អា ចឹង សាគ់ ហៃ លួង អន់ដីស សឿ តាទឹច ញ៉ា អូ។ សារ សឿ អា ទី ខា ក្វា ឡឹង ម៉ាស ឡាក់ អ្លុ ហ្លច់ យ‌៉័ះ ពូ ឃើយ សុះ សាគ់ លូ អុញ កាតាម។ ប៉ាគ់ ដារ់ យីស៊ូ គ្រិះ តាំបាង ឡាកោ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ប៉ប័ ទៀ ផា អន់ដីស អ្វៃ សឿ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ប៉ានេ អន់ដីស លូ អន់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កា អន់ដីស។ ៨ អន់ដីស អូ ឃើយ ប៉ប័ អ៊ែ អុះ ហះកា អន់ដីស ប៉ិច កា អ៊ែ យ‌៉័ះ បើ តាន័ ប៉ប័ អ៊ែ កាតាម កា អន់ដីស សឿ អ៊ែ លូ ទី សារ ហោក រ៉គ់ កេង ខាក់ អូ អ្លុ ចឹង រ៉ះ ៩ ខង អន់ដីស ទី កេះ សារ អន់ដីស ម៉ឹង ពែ ខង ប‌៉្រ័ះ តង័ ប៉ាង៉ាត័ អន់ដីស កេះ។ ១០ ផះ សើគ ពែ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ផា ប‌៉្រ័ះ ចឹង ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស អន់ឌែ ខំ ហៀន ឃឹត ចាជ្រែប ប៉ិច កា អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ តង័ អា។ ១១ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ អ្វៃ កាណុង មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ទិណោ័ះ ទី រ៉ះ អន់ទ្រួល ផា ប៉ាណូស បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ចឹង ទី សារ ប៉ាណាប លូ អ៊ែ ចឹង ទី អំរ៉ាញ អឺញ ប៉ាគ់ អន់តីគ។ អន់ឌែ ឃឹត ចាជ្រែប ប៉ិច កា អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អា ចឹង កើត ទី ប៉ាគ់ រ៉ាំងហាវ ចំ ដារ់ ចំ លូ អ៊ែ ចឹង កើត នីចម័។ ១២ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ រ៉ាគឹយ អ៊ែ ទិណោ័ះ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អន់ឌែ រ៉ះ អូ ត្រគ់ សាំរ៉ាប់ កា អន់ឌែ អុះ ឃឺ សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស ឡគ។ កិញអៀ អា មួត បក់ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ អ្យក់ សារ ទិណោ័ះ ពឹះ រ៉ះ កា អន់ដីស ពូ រ៉ះ សារ ដាគ់ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង។ យ‌៉័ះ មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៉ិច កា អ្លុ ឡឹង សារ ទិណោ័ះ ដេល។
សារ ពិន ត្រគ់ អ្វៃ ដាគ់ ត្រង់
១៣ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អន់ដីស ទ្រៀម ពុត ពៀក ភឿ ចឹង ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ ជែ ទឹមវ៉ៃរ ឡាកោ ដៃ ត្រគ់ ម៉ឹង ទិ ពុត ទិ ពៀក ពឹង សារ ដាគ់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង អន់ កា អន់ដីស ប៉ាគ់ ដារ់ យីស៊ូ គ្រិះ តាំបាង ឡាកោ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ប៉ប័។ ១៤ ហគ់ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា គន អ្លុ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ មើគ ពឹ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត អូ ដាគ់ ឡាក់ កា អន់ដីស ឃើយ ប៉្រគ័ ផះ បើ តាន័ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ណោះ អុះ។ ១៥ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ រ៉ើស អន់ដីស អ៊ែ ដាគ់ ត្រង់ នីចម័ អន់ដីស កា ត្រគ់ ដាគ់ ត្រង់ នីណោ័ះ ដេល គ្រឹប សារ អន់ដីស ប៉្រគ័ ១៦ ខង កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «អន់ដីស ត្រគ់ ប៉ិនពែង ពុត ពៀក អន់ ដាគ់ ត្រង់ ខង អាញ់ ដាគ់ ត្រង់» ១:១៦ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ១១:៤៤; ១៩:២; ២០:៧។
១៧ ម៉ោញ ណាវ្គ ផា អន់ដីស ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទឹប អើ ផា ពឹ ទឹល នីណោ័ះ អន់ដីស ត្រគ់ អ្យិល កូត័ អ្យូគ កា អ៊ែ ផះ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ខង អ៊ែ ចឹង តាត់ស៊ិន សារ កា ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ៗ ពួយ សារ ពូ ប៉្រគ័ អូ រ៉ើស ម៉ាត់ បក់ ចំ អុះ។ ១៨ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ កេះ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហ្វាយ អន់ដីស អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ឡាបៀប អ្វៃ អូ ទី ខា ឡាក់ អ្វៃ ពួយ គុន វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដីស។ អ៊ែ ហ្វាយ អន់ដីស អូ ត្រគ់ លូ ម៉ាស លូ ប៉្រាក់ ឡាក់ អ្លុ ហ្លច់ ណោះ អុះ ១៩ ហះកា អ៊ែ ហ្វាយ អន់ដីស លូ ផាម យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ គឹត ខា ពៀប ឡាក់ កា គន ចៀម ឡាក់ ដាគ់ អូ ទី ឡាកា ឡាកាច់ អេះ អោម ហះ ចំ អុះ។ ២០ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី រ៉ើស អ៊ែ អន់ទ្រួល ឡឹង កាណើត អង់កក់ តេះ អា សាំ ហះកា តាំបាង ឡាកោ អន់ ប៉ាណូស ប៉ប័ ពឹង រ៉ាំងវ៉ាង អា អង់កក់ តេះ ប៊ែត ចឹង ឡុច កេះ ភឿ ចឹង តង័ អន់ដីស។ ២១ ញន កា យីស៊ូ ហង បះ អន់ដីស សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត អ៊ែ ណាវ្គ លូ អន់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កា អ៊ែ ម៉ាគ់ អន់ដីស សឿ លូ ម៉ឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។
២២ អន់ដីស ប៉ិនពែង ពុត ពៀក ដាគ់ កេះ ញន កា ប៉្រគ័ ពួយ សារ តាទឹច ភឿ អន់ អន់ដីស អ្លុ ប៉ិច កា គួប សោប ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ កា អុះ ម៉ី កាន់តើះ។ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អន់ ប៉ិច កា គួប សោប សឹត ឡាំ អន់ ទិ ពុត ពិ ២៣ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស កើត ណាវ អូ ត្រគ់ ឡឹង តីល បក់ ឃើយ អោម អុះ ឃឺ កើត ឡឹង តីល បក់ អូ អ្លុ អោម ឃឺ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ប៉ានឹរ អា អ្វៃ រ៉ីស លើយ ២៤ ឡាក់ កា ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា៖
 
«ប៉ាណូស ទិឌូ ពៀប ឡាក់ កា អ្យិត
សារ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ ម៉ះ អន់ឌែ ពៀប ឡាក់ កា ប៉ាកាវ
អ្យិត ឃើយ តាឡាប័ ក្រោះ ណោះ
ប៉ាកាវ កា ហ្រុង ដេល។
២៥ ហះកា ប៉ានឹរ ពឹ តាំងឡា ពិន អ្វៃ លើយ» ១:២៤-២៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៤០:៦-៨។
 
ប៉ានឹរ អា ឃឺ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ ពូ អ្យក់ ពឹះ រ៉ះ កា អន់ដីស។

*១:១ ១:១ ខេត ទិ អា អូ ទី កេះ រ៉ាប់ ដារ់ អា ចារ ទិណោ័ះ អ្វៃ ពឹង ប៉ាថេត ទួគី។

១:១៦ ១:១៦ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ១១:៤៤; ១៩:២; ២០:៧

១:២៥ ១:២៤-២៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៤០:៦-៨