សត់ត្រា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង
ថេសាឡូនិក
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
មឿង ថេសាឡូនិក រ៉ប់ ដារ់ អា អ្វៃ ពឹង ប៉ាថេត ក្រិក។ ផះ រ៉ាំងហាវ វគ័ ប៉ូល មឿង ថេសាឡូនិក អា តីស ខាក់ ទី ប៉ាសុន អ្វៃ ៣០០.០០០ ដូវ។ បក់ អ្វៃ ពឹង មឿង អា សួន អៀង ពូ ប៉្រគ័ ង៉ារ ណាំង សា ប្រូ ប្រី រ៉ាស អំប៉ាស រចារ ពូ កត់ កាំប៉ាន់។ ទី អៀង សុនសាត អ្វៃ ពឹង មឿង ណោះ ទី សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល លូ ទី អៀង សុនសាត អន់ទៀគ ណាវ្គ។
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង មឿង ថេសាឡូនិក រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៤៩ គ.ស. (ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ១៧:១-១០)។ អ៊ែ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ ទី បក់ អន់ដា សឿ។ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ កា សុនសាត អន់ទៀគ ដេល ទឹប ទី អៀង ដូវ សឿ យីស៊ូ ហះកា ទី សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល បក់ អន់ដា ប៉ាសាំង លូ មួត បក់ អង់ក័ះ សឿ ណាវៗ។ ពូ កា ប៉ាំងខំ វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ចាក ឡាច់ ឡឹង មឿង ណោះ។ អ៊ែ កា ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង អាធែន លូ មឿង កូរិនថូះ។ ញន កា អ៊ែ អុក ពុត ពៀក អ្យូគ ផៃគ មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង ថេសាឡូនិក ចឹង អ្លាត សឿ អ៊ែ កា ច្រាគ់ សត់ត្រា ម៉ោញ ហ្លា កាប ប៉ាំងហោក ពុត ពៀក ប៉ាហ្យើ កា អន់ឌែ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៥០ គ.ស.។
ពឹង សត់ត្រា អា វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ ប៉ិច ចៃ កាខាក់ កា មួត សឿ យីស៊ូ អ៊ែ ឃឹត ឡាក់ កា អុះ ម៉ី អ៊ែ តាំងឡា។ វគ័ ប៉ូល រ៉ះ តាគ់ កាចាំង ពូ អន់ ប៉្រគ័ ពួយ លើយ សារ អ៊ែ អន់តគ់ ប៉ាតោ យ‌៉័ះ ទី សារ ឡាំបាក នីចម័ កាតាម។
រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ មួត សឿ យីស៊ូ សួន អៀង សាម៉គ័ កា យីស៊ូ ចឹង ជឹរ ពឹះ ណាវ្គ ស៊្រសៗ។ ទី បក់ អន់ដា អុក ពុត ពៀក អ្យូគ ផៃគ តោ័ អូ តាន័ ប៉ប័ យីស៊ូ ជឹរ ពឹះ ណាវ្គ។ ទឹល នីណោ័ះ វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អន់ឌែ ផា យ‌៉័ះ ពូ តោ័ កេះ កាតាម កា យីស៊ូ ចឹង តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ណាវ្គ ទឹប អន់ ពូ ទី អំរ៉ាញ អឺញ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ដេល (ប៉រ់ ហៃ ៤:១៣-៥:១១)។ ហះកា មួត សឿ យីស៊ូ បក់ អន់ដា អ្វៃ កា ឃឹត យច លូ អូ អ្យក់ ពុត ចៃគ កាណុង សារ អ្វៃ កោប អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អុះ ញន កា ពូ អេង ផា យីស៊ូ ក្យាម័ ចឹង ជឹរ ពឹះ កេះ លើ កា ជឹរ ពឹះ រ៉ាវ៉ាច់ កេះ (ប៉រ់ ហៃ ២ ថេសាឡូនិក ២:១-២)។ ទឹល នីណោ័ះ វគ័ ប៉ូល កា ច្រាគ់ សត់ត្រា ម៉ោញ ណាវ្គ ភឿ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ពូ អន់ អ្វៃ កោប អន់ ដាគ់ៗ ក្យាគ់ សំ ចឹង ទឹល ដារ់ យីស៊ូ ជឹរ ពឹះ។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ញន កា មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង ថេសាឡូនិក លូ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ អ៊ែ ប៉្រគ័ ពឹង មឿង ណោះ។ (១:២-៣:១៣)
វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ ឡឹង សារ អ្វៃ កោប អន់ ត្រគ់ លូ សារ សឿ។ (៤:១-១២)
វគ័ ប៉ូល ប៉ាំងហៀន កាប ឡឹង សារ យីស៊ូ ចឹង ជឹរ ពឹះ។ (៤:១៣-៥:១១)
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ តាងៗ។ (៥:១២-២២)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល លូ ស៊ីឡះ ទឹប ធីម៉ូថេ ញឹន ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាគ់ មឿង ថេសាឡូនិក ឡាក់ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន។ អន់ ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស ដេល។
សារ កាំឡាំង កាណុង មឿង ថេសាឡូនិក សឿ យីស៊ូ
២ ញឹន ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លើយៗ ញន កា អន់ដីស ទិឌូ។ រ៉ប់ ញឹន ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ញឹន កា កាចាំង កា អន់ដីស ដេល ៣ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន ញឹន កាចាំង កា សារ ដាគ់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ញន កា សឿ លូ ង៉ារ ក្លេ័ះ ក្លាំង អន់ដីស ប៉្រគ័ ញន កា ពុត ប៉ិច ទឹប ដាម័ អត់ ញន កា សាណាង ម៉ឹង យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន។
៤ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ិច ចៃ ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ រ៉ើស អន់ដីស កេះ ៥ ខង ផះ ញឹន រ៉ះ សារ ដាគ់ កា អន់ដីស ពែ អូ ត្រគ់ ដឹង ប៉ានឹរ តាដោះ អុះ ទឹប ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ញឹន កា សឿ កាខាក់ ដេល សារ ញឹន រ៉ះ ណោះ។ ផះ ញឹន អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ញឹន ប៉្រគ័ នីចម័ អន់ដា ឡាក់ ទី ខា កា អន់ដីស អន់ដីស កា អ្លុ អន់តគ់ កេះ។ ៦ អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ ញឹន លូ ប៉្រគ័ ពួយ យីស៊ូ ដេល យ‌៉័ះ អន់ដីស ទី សារ ប៉ាណាប កាតាម កា អន់ដីស សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទឹប ទី ពុត ហោក រ៉គ់ ញន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ដេល។ ៧ ណោះ ហង បះ អន់ដីស កើត ឡាក់ កា ប៉ាណូស បក់ ប៉ាណាំ ទិ មួត សឿ ប៉ាគ់ ខេត ម៉ាសេដូន លូ ខេត អាខៃ អន់ ប៉្រគ័ ពួយ។ ៨ សារ យីស៊ូ កា លៅ ឡឹង អន់ដីស អូ ត្រគ់ ដឹង ពឹង ខេត ម៉ាសេដូន លូ ខេត អាខៃ អា អុះ ឃឺ ពូ រ៉ះ គ្រឹប ចារ ឡឹង សារ អន់ដីស សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទឹល នីណោ័ះ អូ សាណាង កា ញឹន រ៉ះ ណាវ្គ អុះ ៩ ខង ពូ រ៉ះ ឡឹង ឡាបៀប អន់ដីស ហាប់ ញឹន ផះ ញឹន ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស លូ សារ អន់ដីស ខឹន អ្លាត ហ៊ូប ប‌៉្រ័ះ បឺគ ពឹះ អ្យិល កូត័ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ តាទឹច លូ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស។ ១០ អន់ដីស កា សាណាង គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង សិច អ៊ែ យីស៊ូ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ទី តាគ់ អង់រ៉ីស សិត ណាវ្គ យីស៊ូ អា ហង តង័ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ ចឹង អឺក កា ប៉ាណូស អូ ដាគ់ គែង ម៉ាត់ ទៀ។