សត់ត្រា ទី ២
ពេត្រុះ
ច្រាគ់
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
វគ័ ពេត្រុះ ច្រាគ់ សត់ត្រា ទី ពៀរ អា ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៦៤-៦៥ គ.ស. ផះ អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពូ ចឹង ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ពែ (ប៉រ់ ហៃ ១:១៤)។
ប៉រ់ ហៃ សារ អន់តគ់ រ៉ះ ពឹង សត់ត្រា ទី ១ ពេត្រុះ ច្រាគ់ ដេល។
សារ សាំខាន់ៗ
សត់ត្រា ទី ពៀរ អា ប៉ិច រ៉ះ តាគ់ កាចាំង កា មួត សឿ យីស៊ូ ជែ អន់ អន់ឌែ ប៉្រគ័ ពួយ មួត ណៃឃូ ព្លូង ឡាក់ អន់តគ់ ប៉ាតោ ឡឹង សារ តាងៗ ឡាក់ អន់ឌែ ឃើយ សឿ យច ឡឹង សារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ឃើយ ប៉ាំងហៀន។ ពឹង សត់ត្រា អា ទី រ៉ះ អន់ ឡាក់ៗ ឡឹង គុល ឡាក់ កើត ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាណាំ អន់ ពូ ច្រាគ់។ ខ អា ហង ប៉ះ មួត សឿ យីស៊ូ ត្រគ់ ហ្លង់ ឡឹង សារ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ តាគ់ អង់ហ្លង់ លូ ញន កា សារ ពូ ប៉ាំងហៀន។
វគ័ ពេត្រុះ ប៉្រើ ពូ សឿ យីស៊ូ ហ៊ែង ខាក់។ (១:៣-១៥)
វគ័ ពេត្រុះ រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ ប៉ប័ តាតារ ក្លាគ់ ម៉ះ យីស៊ូ។ (១:១៦-២១)
វគ័ ពេត្រុះ ប៉្រើ ពូ សាំងកៃ ឡាកោ ជែ អន់ សឿ ពួយ ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន សារ យច។ (២:១-២២)
វគ័ ពេត្រុះ រ៉ះ ឡឹង សារ យីស៊ូ ចឹង ជឹរ ពឹះ ណាវ្គ ទឹប រ៉ះ ឡឹង ខ ញ៉ា បះ យីស៊ូ អូ ជឹរ ពឹះ ស៊្រសៗ។ (៣:១-១៨)
១ អាញ់ សិច ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ ឡាក់ ទុច យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ រ៉ះ សារ ប៉ាតាង អ៊ែ។ អាញ់ ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា អន់ដីស ឡាក់ សឿ ញន កា សារ ដាគ់ ត្រង់ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ពិន លូ តាំងឡា តង័ ពិន។ សារ អន់ដីស សឿ កា ទី ខា ឡាក់ កា សារ ញឹន សឿ ដេល។ ២ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស ហ៊ែង អៀង ៗ ញន កា អន់ដីស អន់ហ្នាល់ អ៊ែ លូ អន់ហ្នាល់ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន។
សារ ត្រគ់ ទី សារ ដាគ់ ហ៊ែង អៀង
៣ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ កា ពិន ទី គ្រឹប នែវ ឡាក់ ទី ខា សាំរ៉ាប់ អាញុ រ៉ីស លូ សាំរ៉ាប់ អ្យិល កូត័ ប៉្រគ័ ពួយ អ៊ែ។ ពិន ទី គ្រឹប នែវ នីណោ័ះ ញន កា ពិន អន់ហ្នាល់ បក់ អ្យក់ ពិន អន់ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ លូ សារ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ អន់ឌូ លូ អ៊ែ។ ៤ ញន កា សារ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ លូ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អា បះ អ៊ែ រ៉ះ សារ សាញ៉ា ឡាក់ ទី ខា ហ៊្លត អន់ កា ពិន។ ញន សារ សាញ៉ា អា អន់ដីស ចឹង កេះ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទឹប រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ បឺគ អ៊ក អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ អូ ដាគ់។ ៥ ញន ណោះ ហង អន់ដីស ត្រគ់ ខំ អន់ ទិ ពុត អ្យក់ សារ អន់ដីស សឿ ប៉ាន់ធែម សារ ដាគ់ ណាវ្គ អ្យក់ សារ ដាគ់ ប៉ាន់ធែម សារ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ណាវ្គ ៦ អ្យក់ សារ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាន់ធែម សារ អ្លុ កាតត់ ពុត ណាវ្គ អ្យក់ សារ អ្លុ កាតត់ ពុត ប៉ាន់ធែម សារ អត់ សាំរ៉ាញ័ ណាវ្គ អ្យក់ សារ អត់ សាំរ៉ាញ័ ប៉ាន់ធែម សារ អ្យិល កូត័ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ ណាវ្គ ៧ អ្យក់ សារ អ្យិល កូត័ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាន់ធែម សារ ឌែន កា គួប សោប ណាវ្គ លូ អ្យក់ សារ ឌែន កា គួប សោប ប៉ាន់ធែម សារ ប៉ិច ចៃ ណាវ្គ។ ៨ ផា អន់ដីស ទី សារ ទិ អា អន់ ហ៊ែង អៀង ៗ សារ ទិ អា ចាបះ កា ប៉ាណាំ អន់ដីស អន់ កេះ ប៉ាណូស ឡាក់ ទី ខា ម៉ាគ់ អន់ហ្នាល់ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន។ ៩ ផា ពឿ អូ ទី សារ ទិ អា បក់ ណោះ ឡាក់ ប៉ាណូស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ លើ ហៃ ចាំងហាយ្គ អូ ប៉ប័ អ៊ែ ពឹល ផា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច ឡាក់ អ៊ែ ប៉្រគ័ ឡឹង សើគ ពែ។ ១០ ញន អា ហង អឺ អុះ ម៉ី ហគ់ ខំ អ្យក់ ពុត ចៃគ ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ទិ អា ម៉ាគ់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស លូ អ្យក់ អន់ដីស តាទឹច។ ផា ប៉្រគ័ នែវ អា អន់ដីស អូ ប៉ក់ អុះ ១១ ខង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស កាខាក់ អ៊ែ ចឹង អន់ អន់ដីស ម៉ុត អន់ យីស៊ូ គ្រិះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា លើយ អ៊ែ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា តង័ ពិន អន់ រ៉ីស។
១២ ញន ខ អា ហង បះ អាញ់ ប៉ិច រ៉ះ កា អន់ដីស លើយៗ អន់ កាចាំង ឡឹង សារ ទិណោ័ះ យ‌៉័ះ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ កេះ លូ សឿ កាខាក់ សារ តាទឹច ឡាក់ ពូ ប៉ាំងហៀន អន់ដីស ពែ កាតាម។ ១៣ គឹត ចំ អាញ់ អ្វៃ ទី អាញុ រ៉ីស ពឹង អង់កក់ តេះ អា អាញ់ ឃឹត ផា ចឹង ត្រគ់ រ៉ះ តាគ់ កាចាំង អន់ អន់ដីស សាទឹរ ឡាកោ។ ១៤ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប៊ែត ណាវ្គ អាញ់ ចឹង ត្រគ់ អ្លាត អង់កក់ តេះ អា ហង ឡាក់ កា យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ អ្លុ កេះ។ ១៥ ហះកា អន់ទ្រួល អាញ់ ចឹង អ្លាត អង់កក់ តេះ អា អាញ់ ចឹង ខំ ប៉្រគ័ ទិ ពុត ភឿ អន់ អន់ដីស កាចាំង ឡឹង សារ ទិ អា លើយៗ យ‌៉័ះ អាញ់ អូ អ្វៃ កាតាម។
សារ តាតារ ក្លាគ់ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ
១៦ ញឹន អូ ត្រគ់ រ៉ះ សារ ម៉ាមន អុះ ញឹន រ៉ះ អន់ កា អន់ដីស អន់ហ្នាល់ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន លូ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ ត្រគ់ ជឹរ ពឹះ ណោះ ឃឺ ញឹន ទី ប៉ប័ ម៉ាត់ ញឹន ទៅ ឡូត កេះ សារ តាតារ ក្លាគ់ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ ម៉ះ អ៊ែ ណោះ ១៧-១៨ ខង ផះ ញឹន អ្វៃ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ប៉ាគ់ ប៉ានឹម ប‌៉្រ័ះ ពែ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី តាតារ ក្លាគ់ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ ប៉ានេ យីស៊ូ ផា «អា គន តាម័ អាញ់ ប៉ិច ចៃ ខាក់ អ៊ែ ត្រគ់ ពុត អាញ់ ខាក់ !» ញឹន កា កាតាំង ដេល ប៉ានឹរ កាប ឡឹង ប៉្លៃង ណោះ។ * ១:១៧-១៨ ប៉រ់ ហៃ ម៉ាកុះ ៩:២-១៣។ ១៩ ញឹន កា ទី សារ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ឡាក់ ចាបះ ហ៊្លត។ ផា អន់ដីស អ្យក់ ពុត ចៃគ សាំយ៉ាំង សារ អា ណោះ ត្រគ់ កេះ ខង សារ អា ពៀប ឡាក់ កា តាគៀង តាគ់ តាតារ ចារ ម៉ាម៉ាំង លើយ ទឹល ដារ់ ឡាច់ លូ លើយ ទឹល យីស៊ូ តាគ់ តាតារ កាណុង ពុត អន់ដីស។ ២០ អន់ដីស ត្រគ់ អ្លុ សារ សាំខាន់ អា៖ អូ ទី ពឿ ត្រគ់ រ៉ះ ឡឹង ប៉ានឹរ ម៉ះ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ាន់ដាប់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ តាម ពុត តាំងឡា អុះ ១:២០ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ អូ ទី សារ ញ៉ា ឡាក់ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ច្រាគ់ រ៉ាន់ដាប់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពូ ច្រាគ់ ពួយ ពុត ឃឹត ពូ តាំងឡា អុះ ។ ២១ ខង សារ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ណោះ អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ពុត ពៀក ប៉ាណូស អុះ ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ណោះ ប៉្រគ័ អន់ ពុត មួត ទិណោ័ះ រ៉ះ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។

*១:១៧-១៨ ១:១៧-១៨ ប៉រ់ ហៃ ម៉ាកុះ ៩:២-១៣

១:២០ ១:២០ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ អូ ទី សារ ញ៉ា ឡាក់ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ច្រាគ់ រ៉ាន់ដាប់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពូ ច្រាគ់ ពួយ ពុត ឃឹត ពូ តាំងឡា អុះ