សត់ត្រា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង
ថេសាឡូនិក
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
ប៉រ់ ហៃ ពឹង សត់ត្រា ទី ១ ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង ថេសាឡូនិក។
សារ សាំខាន់ៗ
កាណុង សត់ត្រា អា វគ័ ប៉ូល ប៉ាំងហៀន ប៉ិច កា ពូ ហ្លង់ ឡឹង សារ ឡាក់ ចឹង កើត ពឹះ ប៉ាគ់ អង់កក់ តេះ អា ចឹង ឡុច ទៀ។
វគ័ ប៉ូល ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ញន កា មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង ថេសាឡូនិក។ (១:៣-៤)
វគ័ ប៉ូល ប៉ាំងហៀន កាប ឡឹង សារ យីស៊ូ ចឹង ជឹរ ពឹះ។ (១:៥-១២)
វគ័ ប៉ូល ប៉ាំងហៀន កាប ឡឹង ម៉ៃគ ប៉ាសាំង លូ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ត្រគ់ ឡាច់ ម៉ាត់។ (២:១-១២)
វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ ឡឹង ឡាបៀប អ្វៃ កោប គុន មួត សឿ យីស៊ូ។ (២:១៣-៣:១៣)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ទឹប ស៊ីឡះ លូ ធីម៉ូថេ ញឹន ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាគ់ មឿង ថេសាឡូនិក ឡាក់ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន។ ២ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។
៣ អឺ អុះ ម៉ី ញឹន ត្រគ់ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ អន់ដីស លើយៗ ញឹន ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ត្រគ់ កេះ ខង អន់ដីស សឿ ហ៊ែង ខាក់ ៗ កេះ អន់ដីស កា ទី ពុត ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប ហ៊ែង ខាក់ កេះ ដេល។ ៤ នីណោ័ះ ហង បះ ញឹន អ្វាត់ អេង កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ ផះ រ៉ះ ឡឹង សារ អន់ដីស ខង អន់ដីស អ្លុ ដាម័ អត់ លូ សឿ លើយ យ‌៉័ះ ពូ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ លូ ប៉្រគ័ បាប កា អន់ដីស គ្រឹប នែវ កាតាម។
សារ យីស៊ូ ចឹង ជឹរ ពឹះ តាត់ស៊ិន សារ ប៉ាណូស
៥ សារ អា តាំបាង អន់ ប៉ប័ ផា ប‌៉្រ័ះ តាត់ស៊ិន សារ ប៉ាណូស ត្រគ់ ឡក់ កេះ។ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ឃឹត ផា អន់ដីស ឡាក់ ត្រគ់ ម៉ុត អន់ ទី អ៊ែ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា តាទឹច ខង អន់ដីស ទី សារ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ញន អន់ដីស ប៉្រគ័ ប៉ាសុន អ៊ែ។ ៦ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង ប៉្រគ័ សារ ម៉ោញ ឡាក់ ត្រគ់ កាខាក់ អ៊ែ ចឹង អន់ សារ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន កា មួត បក់ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន។ ៧ កេះណោះ អ៊ែ ចឹង អន់ អន់ដីស បក់ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក អន់ឌូ លូ ញឹន ប៉ាគ់ ដារ់ យីស៊ូ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង អន់ឌូ លូ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ។ ៨ អ៊ែ ចឹង ជឹរ ទឹប ទី អុញ ចាយ ណាយ កាទីរ ភឿ ចៃគ ថូត ទិ បក់ អូ ចៃ សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ អូ សាំយ៉ាំង សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន។ ៩ អន់ឌែ ចឹង ត្រគ់ ថូត ឡុច អញ់ស៊ច អន់ឌែ ចឹង អ្វៃ ចាំងហាយ្គ ឡឹង ម៉ាត់ យីស៊ូ លូ ចាំងហាយ្គ ឡឹង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡាក់ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ ម៉ះ អ៊ែ។ ១០ ប៉ាគ់ ដារ់ ណោះ ផះ យីស៊ូ ជឹរ ពឹះ ប៉ាសុន ដាគ់ ម៉ះ អ៊ែ ចឹង ប៉ាណាំ គួប ប៉ានេ អ៊ែ ទិ បក់ សឿ កា ចឹង ប៉ាណាំ គួប ញម កា អ៊ែ។ កាប៉ាច់ អន់ដីស ចឹង អ្វៃ លូ មួត ណោះ ដេល ញន កា អន់ដីស សឿ សារ ញឹន អន់តគ់ រ៉ះ។ ១១ ខ ណោះ ហង បះ ញឹន ម៉ន់ អន់ កា អន់ដីស លើយៗ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អ្យក់ អន់ដីស អន់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ណោះ ហង បះ ញឹន ប៉រ់ អន់ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស អ្វៃ កោប អន់ ឃឺ លូ សារ ណោះ។ អន់ ប‌៉្រ័ះ អន់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ អ៊ែ ភឿ អន់ អន់ដីស អ្លុ ប៉្រគ័ ពួយ ទិ សារ ដាគ់ ឡាក់ អន់ដីស ទី ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ ណោះ លូ តាគ់ អង់កេះ គ្រឹប ង៉ារ អន់ដីស ប៉ិច ប៉្រគ័ ញន កា សឿ អ៊ែ។ ១២ ទឹល នីណោ័ះ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ចឹង លៅ លែង សិច ញន កា អន់ដីស កេះណោះ អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស លៅ លែង សិច ដេល ញន កា ពុត ដាគ់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន។