សត់ត្រា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា
ធីម៉ូថេ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា ទី ពៀរ អា ផះ អ៊ែ អ្វៃ ត្រគ់ ខុក ពឹង មឿង រ៉ូម (ប៉រ់ ហៃ ២:៩)។ ផះ ណោះ អ៊ែ អ្វៃ ម៉ោញ ដូវ អូ ទី គួប (ប៉រ់ ហៃ ៤:១០,១៦)។ អ៊ែ កា ឃឹត ផា អាញុ អ៊ែ ទឹល ដារ់ ត្រគ់ តោ័ ហង ណោះ ហង បះ អ៊ែ ច្រាគ់ សត់ត្រា អន់តគ់ រ៉ះ កា ធីម៉ូថេ ខង អ៊ែ ប៉ិច ចៃ ខាក់ កា ធីម៉ូថេ។ អ៊ែ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៦៤ គ.ស.។
ប៉រ់ ហៃ សារ អន់តគ់ រ៉ះ ពឹង សត់ត្រា ទី ១ ប៉ាហ្យើ កា ធីម៉ូថេ ដេល។
សារ សាំខាន់ៗ
ពឹង សត់ត្រា ទី ២ អា វគ័ ប៉ូល កាប ប៉ាំងហោក ពុត ពៀក ធីម៉ូថេ ប៉្រើ អ៊ែ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លើយ យ‌៉័ះ ទី សារ ឡាំបាក នីចម័ កាតាម។
វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ធីម៉ូថេ ខំ ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ កា តាហាន ដាគ់ ត្រង់។ អ៊ែ កា អូ អន់ ធីម៉ូថេ ទី សារ តាយួស កា ពូ ដេល។ (១:៣-២:១៣)
វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ធីម៉ូថេ ជែ អន់ អ៊ែ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ ពូ ឡឹង សារ អូ ទី ខា។ (២:១៤-២៦)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ផា ផះ រ៉ាំងវ៉ាង អង់កក់ តេះ ប៊ែត ចឹង ឡុច ពូ ចឹង ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ ហ៊ែង អៀង ៗ។ ពឿ ប៉ិច ប៉្រគ័ ដាគ់ ពួយ យីស៊ូ អ៊ែ ចឹង ទី សារ ឡាំបាក អៀង ហះកា ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ លើយ។ (៣:១-១៧)
វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ធីម៉ូថេ រ៉ះ សារ ដាគ់ លើយ យ‌៉័ះ ពូ អូ ចៃ សឿ កាតាម ឡាក់ កា វគ័ ប៉ូល តាំងឡា ខំ តុត ដាគ់ លើយ ទឹល ឡុច ដេល។ (៤:១-៨)
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ។ (៤:៩-២១)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ះ ឡឹង សារ អាញុ អ្វៃ រ៉ីស អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ ត្រគ់ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា។ ២ សត់ត្រា អា អាញ់ ប៉ាហ្យើ កា ធីម៉ូថេ អីស ឡាក់ កា គន អាញ់ ប៉ិច ចៃ។ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អីស លូ តាប៉ាប តាប៉ុន លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អីស។
សារ ត្រគ់ រ៉ាំងហៃ សារ ដាគ់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាហ្យើ
៣ អាញ់ ហោក រ៉គ់ កា ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អាញ់ សាំប‌៉័ះ អ្យិល កូត័ កា អ៊ែ ឡាក់ កា វគ័ យ៉ាគ់ អាញ់ ពែ ដេល ទឹប ទី ពុត ឃឹត ដាគ់ ត្រង់។ ផះ អាញ់ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អាញ់ កាចាំង កា អីស លើយ ទឹប កាម៉ាំង ទឹប កាដារ់។ ៤ អាញ់ កាចាំង ប៉ប័ ទៀក ម៉ាត់ អីស បះ អាញ់ ឡាងត ប៉ិច ប៉ប័ អីស ណាវ្គ ភឿ អន់ អាញ់ ទី សារ ហោក រ៉គ់។ ៥ អាញ់ កាចាំង ឡឹង សារ អីស សឿ ដាគ់ ត្រង់ ឃឺ ឡាក់ កា យ៉ាគ់ អីស ឡូអ៊ិះ លូ មើគ អីស អ៊ើនិះ សឿ អន់ទ្រួល ឡឹង អីស ពែ ដេល។ អាញ់ ឃឹត ផា អីស កា សឿ នីណោ័ះ តាទឹច ដេល។ ៦ ខ អា ហង បះ អាញ់ តាគ់ កាចាំង អីស ផះ រ៉ាំងវ៉ាង អាញ់ ម៉ន់ សាប៉ាគ់ * ១:៦ គុន តាឡាប័ ឃើយ ផះ ពូ រ៉ើស ប៉ាណូស ប៉្រគ័ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ពូ ឃើយ សាប៉ាគ់ ពឹង កល់ ផះ ពូ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អន់ កា អ៊ែ ណោះ។ អីស ពែ ប‌៉្រ័ះ ទី អន់ សារ ដាគ់ ពឹង អីស ហគ់ អីស ខំ ប៉្រគ័ ពួយ ជែ អន់ ហ៊្យង សារ ណោះ ដៃ ៧ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ ទី អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អន់ទៀគ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ ពិន អ្យូគ ណោះ អុះ ឃឺ អ៊ែ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ សារ ប៉ិច ចៃ លូ អ្លុ កាតត់ ពុត។
៨ ទឹល នីណោ័ះ អីស ជែ តាយួស កា រ៉ះ សារ ពឹ តាំងឡា ពិន លូ ជែ តាយួស កា អាញ់ ត្រគ់ ខុក ញន កា សឿ អ៊ែ ណោះ។ ហគ់ អីស អ្វៃ ថុក ឡាំបាក អន់ឌូ លូ អាញ់ ញន រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ហគ់ ម៉ឹង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហង ពិ។ ៩ ប‌៉្រ័ះ អា ហង ឡាក់ តង័ ពិន លូ រ៉ើស អ្យក់ ពិន អន់ ប៉្រគ័ ប៉ាសុន ដាគ់ សាំរ៉ាប់ កា អ៊ែ។ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អ្យក់ ពិន អា អូ ត្រគ់ ញន កា ពិន ប៉្រគ័ ដាគ់ ណោះ អុះ ឃឺ តាម ផិនកាន លូ តាម ពុត ដាគ់ ម៉ះ អ៊ែ។ អន់ទ្រួល ឡឹង អ៊ែ ប៉ាំងកើត អង់កក់ តេះ អ៊ែ ឃឹត ចឹង ប៉្រើ យីស៊ូ គ្រិះ ប៉្រគ័ ដាគ់ កា ពិន នែវ អា។ ១០ កិញអៀ អា ប‌៉្រ័ះ តាំបាង អន់ ពិន អន់ហ្នាល់ ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ម៉ះ អ៊ែ ពឹង យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ជឹរ ពឹង អង់កក់ តេះ អា តង័ ពិន។ អ៊ែ ប៉្រគ័ អូ អន់ ទី សារ តោ័ ហង លូ អ៊ែ តាគ់ តាតារ អន់ ពិន អន់ហ្នាល់ អាញុ អូ អ្លុ តោ័ ញន កា សារ ដាគ់ អា ហង។ ១១ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ អាញ់ រ៉ះ សារ ដាគ់ អា ឃឺ ប៉្រគ័ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ាតាង អ៊ែ លូ ប៉្រគ័ ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ពូ។ ១២ ញន ខ អា ហង បះ អាញ់ ទី សារ ឡាំបាក អា ហះកា អាញ់ អូ តាយួស អុះ ខង អាញ់ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អាញ់ សឿ លូ អាញ់ សឿ ផា អ៊ែ ចឹង អ្លុ រ៉ាំងហៃ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ប៉ាហ្យើ ពឹង អ៊ែ ១:១២ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ប៉ាហ្យើ ពឹង អ៊ែ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អ៊ែ ប៉ាហ្យើ ពឹង អាញ់ ។ លើយ ទឹល ដារ់ អ៊ែ ជឹរ។ ១៣ ហគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ដាគ់ ត្រគ់ ឡាក់ អីស កាតាំង ឡឹង អាញ់ ញន កា ពុត សឿ លូ ពុត ប៉ិច ចៃ ឡាក់ យីស៊ូ គ្រិះ អន់ កា ពិន។ ១៤ ហគ់ រ៉ាំងហៃ សារ ដាគ់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាហ្យើ ពឹង អីស អន់ អ្វៃ លើយ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ អ្វៃ កាណុង ពិន។
១៥ ឡាក់ កា អីស កាតាំង ណោះ ហង អុះ ម៉ី បក់ អ្វៃ ពឹង ខេត អាស៊ី ១:១៥ ខេត អាស៊ី រ៉ប់ ដារ់ អា ពូ អើ ប៉ាថេត ទួគី គែង ដារ់ ម៉ុត។ ទិឌូ អន់ឌែ អ្លាត អាញ់ កេះ កាំឡាំង អន់ឌែ ណោះ ទី សិច ឡាក់ កា ភីគែឡូះ លូ ហ៊ើម៉ូកេន។ ១៦ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាប៉ាប តាប៉ុន កា អូនេស៊ីភើរ លូ កាំឡាំង ហី អ៊ែ ខង អ៊ែ ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ អាញ់ លើយៗ អ៊ែ កា អូ តាយួស កា ពូ ញន កា អាញ់ ត្រគ់ ខុក អា ដេល។ ១៧ អូ ត្រគ់ ដឹង ណោះ អុះ ផះ អ៊ែ ទឹល ប៉ាគ់ មឿង រ៉ូម អ៊ែ ខំ ចាក ណាំង អាញ់ ទឹល ប៉ប័ ឡូត។ ១៨ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាំបាង ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា អ៊ែ ប៉ាគ់ ដារ់ យីស៊ូ ជឹរ ទៀ។ អីស អ្លុ ក្វា ឡឹង ពូ កេះ ផះ អាញ់ អ្វៃ ពឹង មឿង អេភេសូ ពែ អ៊ែ តង័ អាញ់ នីចម័ អន់ដា ណោះ។

*១:៦ ១:៦ គុន តាឡាប័ ឃើយ ផះ ពូ រ៉ើស ប៉ាណូស ប៉្រគ័ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ពូ ឃើយ សាប៉ាគ់ ពឹង កល់ ផះ ពូ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អន់ កា អ៊ែ ណោះ។

១:១២ ១:១២ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ប៉ាហ្យើ ពឹង អ៊ែ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អ៊ែ ប៉ាហ្យើ ពឹង អាញ់

១:១៥ ១:១៥ ខេត អាស៊ី រ៉ប់ ដារ់ អា ពូ អើ ប៉ាថេត ទួគី គែង ដារ់ ម៉ុត។