ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ
(កិច្ច/ការ)
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
លូកា ច្រាគ់ សារ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី ពៀរ សារ ឃឺ អ៊ែ ច្រាគ់ «សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ» លូ «ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ»។ ផះ លូកា អ្វៃ ពឹង មឿង ត្រូអះ អ៊ែ ប៉ាត័ះ វគ័ ប៉ូល កេះណោះ ចាក រ៉ះ សារ យីស៊ូ អន់ឌូ លូ អ៊ែ (ប៉រ់ ហៃ ១៦:១១)។ ពូ ឃឹត ផា លូកា ច្រាគ់ ផាប់ អា ផះ វគ័ ប៉ូល អ្វៃ ពឹង មឿង រ៉ូម ក្យាគ់ សាដាច់ តីស រ៉ូម តាត់ស៊ិន សារ កា អ៊ែ (ប៉រ់ ហៃ ២៨:៣០-៣១) ឃឺ អ៊ែ សាណាំ ៦២ គ.ស.។
ពឹង ផាប់ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ លូកា ច្រាគ់ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ យីស៊ូ ប៉្រគ័ លូ ប៉ានឹរ អ៊ែ កាប ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ពែ។ កាប៉ាច់ ពឹង ផាប់ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ លូកា រ៉ះ ណាវ្គ ឡឹង ង៉ារ យីស៊ូ ប៉្រគ័ ពឹង មួត សឹះ អ៊ែ។ យ‌៉័ះ មួត សឹះ អូ ប៉ប័ យីស៊ូ ណាវ្គ កាតាម យីស៊ូ កា អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ឌែ លើយ ដេល ឃឺ អ៊ែ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ដាគ់ កាខាក់ អន់ អ្វៃ កាណុង ពុត មួត បក់ សឿ អ៊ែ ភឿ ប៉ាណាំ ពុត ពៀក អន់ឌែ។
សាគ់ ប៉ាន់ដា លូកា រ៉ះ ប៉ាឡាក់ អន់ ហ្លង់ ឡឹង សារ កើត មួត សឿ យីស៊ូ ឡាក់ ពូ អន់ សិច ផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម។ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារ មួត សឹះ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ប៉ាញ័ ទឹប ខេត យូដា លូ ខេត សាម៉ារី លូ ប៉ាគ់ ប៉ាថេត អន់ទៀគៗ ឡាក់ អ្វៃ ជុំ ហាង សាឡីគ សាឡាយ មេឌីទែរ៉ាណេ លើយ ទឹល មឿង រ៉ូម ឃឺ សុនសាត រ៉ូម ហង ឡាក់ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អៀង ប៉ាថេត។
មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម លូ អ្វៃ ពឹង ខេត យូដា ស៊ុត កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ អន់តីគ ឡឹង ណោះ ទី សុនសាត អន់ទៀគ អៀង ដូវ ប៉ាណាំ គួប សឿ យីស៊ូ ដេល។ ពូ កា ប៉ាតុំ គួប កើត ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ កាខាក់ អ៊ែ ពឹង មឿង អន់ទីយ៉ូក មឿង ភីលីប មឿង កូរិនថូះ លូ ទី មឿង អន់ទៀគៗ ណាវ្គ។
ផាប់ អា រ៉ះ សារ បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ឡាក់ កា ពេត្រុះ លូ យូហាន។ កេះណោះ ទី សាតេផាន លូ ភីលីប ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ កា ពូ ដេល។ អន់តីគ ឡឹង ណោះ ទី ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ សិច អ៊ែ សូល (ពូ អើ អ៊ែ ផា ប៉ូល ដេល)។ សាគ់ ប៉ាន់ដា សូល ប៉្រគ័ បាប មួត សឿ យីស៊ូ ហះកា យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ អ៊ែ ប៉ប័ សូល កា សឿ ឡូត។ ពៀរ ប៉ៃង ដារ់ ឡឹង ណោះ អ៊ែ កា ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ កា ពូ ដេល។ អ៊ែ ខឹន កាខាក់ ទឹប ចាក ឡាំ រ៉ះ សារ ប៉ាតាង យីស៊ូ អៀង ចារ។ លូកា ច្រាគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ កាកាប ពឹង ចារ ពូ លួម លូ សារ អន់ឌែ អ្យក់ ពុត ចៃគ រ៉ះ សារ យីស៊ូ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល លូ កា សុនសាត អន់ទៀគ។ យ‌៉័ះ អន់ឌែ រ៉ះ កា ពូ តាម ឡាបៀប តាងៗ ឡឹង គួប កាតាម ភឿ អន់ ពូ ហ្លង់ ហះកា ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដឹង ម៉ោញ ណោះ ហង ប៉្រគ័ អន់ ពុត អន់ឌែ អ្លុ ហ្លង់ ភឿ អន់តគ់ រ៉ះ កា ប៉ាណូស គ្រឹប សុនសាត អន់ ដាគ់ ត្រង់ អន់ សឿ ម៉ឹង ដឹង យីស៊ូ។ ញន កា ផាប់ អា ច្រាគ់ រ៉ះ ឡឹង ង៉ារការ ទិ អា ពិន ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង ប៉ាន់ដា គុល ឡាក់ កើត ក្រុំ សឿ យីស៊ូ។
ផិនកាន កាណុង ផាប់ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ
មួត សឿ យីស៊ូ ទ្រៀម ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ (១:១-២៦)
មួត សឿ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ដាគ់ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម (២:១-៨:៣)
មួត សឿ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ដាគ់ ពឹង ខេត យូដា លូ ពឹង ខេត សាម៉ារី (៨:៤-១២:២៥)
វគ័ ប៉ូល ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ លឺក ទី ម៉ោញ (១៣:១-១៤:២៨)
មួត ក្រាគ់ តាំងកង់ អ្វៃ លួម គួប ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម (១៥:១-៣៥)
វគ័ ប៉ូល ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ លឺក ទី ពៀរ (១៥:៣៦-១៨:២២)
វគ័ ប៉ូល ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ លឺក ទី ប៉ៃង (១៨:២៣-២១:២៦)
វគ័ ប៉ូល ត្រគ់ ខុក ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម មឿង កេសារៀ លូ មឿង រ៉ូម (២១:២៧-២៨:៣១)
១ វគ័ ថេវ៉ាភីល ! អាញ់ ច្រាគ់ ផាប់ អន់ទ្រួល ពែ ប៉ិច រ៉ះ កា អីស អន់ ហ្លង់ ឡឹង ង៉ារ យីស៊ូ ប៉្រគ័ លូ សារ អ៊ែ ប៉ាំងហៀន ឡឹង ប៉ាន់ដា ពែ ២ ទឹល ដារ់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ោក អ្យក់ ហាវ អ៊ែ ពឹង ប៉្លៃង ឃឺ អន់តីគ ឡឹង អ៊ែ អន់តគ់ រ៉ះ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ កា មួត សឹះ ឡាក់ អ៊ែ រ៉ើស រ៉ះ ប៉ាតាង អ៊ែ។ ៣ ឡៃង ឡឹង យីស៊ូ តោ័ កេះ អ៊ែ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា មួត សឹះ អ៊ែ ប៉ប័ ប៉ិច អន់ អន់ឌែ អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ រ៉ីស សឹត តាទឹច កេះ។ អ៊ែ អ្វៃ លូ អន់ឌែ ទី ៤០ ដារ់ ទឹប ប៉ាំងហៀន រ៉ះ កា អន់ឌែ ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា។
សារ យីស៊ូ ហាវ ពឹង ប៉្លៃង
៤ ផះ យីស៊ូ អ្វៃ សា សាណា អន់ឌូ លូ មួត សឹះ អ៊ែ រ៉ះ អន់តគ់ ផា «ជែ ចាក ឡាច់ ឡឹង មឿង យេរូសាឡឹម ហោគ។ អន់ដីស ត្រគ់ ក្យាគ់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ ពឹ អាញ់ សាញ៉ា ផា ចឹង អន់ ពែ ឡាក់ កា អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផះ អន់ទ្រួល ពែ ហង។ ៥ វគ័ យូហាន ពែ ប៉ាំងហុំ ពូ លូ ទៀក ហះកា ប៉ាគ់ ដារ់ អន់តីគ ទៀ អាញ់ ចឹង ប៉ាំងហុំ អន់ដីស លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ឡគ»។
៦ អន់តីគ ឡឹង ណោះ ណាវ្គ មួត សឹះ អ្វៃ តុំ គួប សោប អន់ឌែ វ៉ិង អំប៉ញ់ យីស៊ូ ផា «ពឹ តាំងឡា កិញអៀ ហង ប អីស ចឹង ប៉្រគ័ អន់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ សុនសាត ពូ រ៉ាំងហៃ ភឿ អន់ ពិន តាំងឡា ឡគ រ៉ាំងហៃ ប៉ាថេត ពិន ?» ៧ យីស៊ូ តើល រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ដារ់ ណោះ ពឹ អាញ់ ទី កាំឡត់ កេះ អន់ដីស អូ តងកាន អ្លុ អុះ។ ៨ ហះកា អន់ដីស ចឹង ទី អំរ៉ាញ ម៉ុត អ្វៃ កាណុង អន់ដីស ឃឺ អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់។ អន់ដីស ចឹង រ៉ះ សារ អាញ់ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម លូ ប៉ាញ័ ខេត យូដា ខេត សាម៉ារី លូ ទឹល ប៉ាគ់ ឡាណុច តេះ»។ ៩ កេះ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ណោះ កេះៗ ត្រគ់ ផះ មួត សឹះ អ្វៃ ហៃ អ៊ែ ផាឌី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ោក អ្យក់ ហាវ យីស៊ូ ពឹង ប៉្លៃង ទឹប ទី កាម៉ល់ កាន់ទឹង អ៊ែ អូ អន់ អន់ឌែ ប៉ប័ ដេល។ ១០ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ សាលយ ហៃ ពឹង ប៉្លៃង ណោះ ទី កាម៉ាក័ ពៀរ ដូវ កាស៊ប ពៀត ខោ អាវ បាក ឡាច់ ពឹះ ក្យាម័ អន់ឌែ ១១ លូ កាប ផា «អឺ មួត ខេត កាលីឡេ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អ្វៃ អន់តាវ ហៃ ប៉្លៃង នីអៀ ? យីស៊ូ អា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ោក អ្យក់ ហាវ អ៊ែ ពឹង ប៉្លៃង កេះ។ អន់ដីស ចឹង ប៉ប័ អ៊ែ ជឹរ ប៉ាគ់ តេះ ណាវ្គ អន់តីគ ទៀ ឡាក់ កា អន់ដីស ប៉ប័ អ៊ែ ហាវ ពឹង ប៉្លៃង អា និះទៅ ដេល»។
១២ កេះណោះ មួត សឹះ ប៉ាណាំ គួប ជឹរ ឡឹង ប៉ានឹម តើម អូលេវ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម។ ប៉ានឹម ណោះ ចាំងហាយ្គ ឡឹង មឿង ឃឺ អ៊ែ ម៉ោញ កាឡូម៉ិត។ ១៣ សឹត ទឹល ប៉ាគ់ មឿង កេះ អន់ឌែ ហាវ ពឹង ហី អ្វៃ ពឹង កាណុង ពឹង ចាំងហីគ ឡាក់ ចារ អន់ឌែ អ្វៃ ណោះ។ កាំឡាំង សឹះ ណោះ ទី ពេត្រុះ យូហាន យ៉ាកុប អន់ត្រេ ភីលីប ថូម៉ះ បាថូលូមេ ម៉ាថាយ យ៉ាកុប គន វគ័ អាលផាយ ស៊ីម៉ូន ប៉ាណូស ក្រុំ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ * ១:១៣ ក្រុំ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ ពូ អើ ផា ក្រុំ កាណាន ដេល ឃឺ មួត ប៉ិច កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉្រគ័ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ ភឿ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង តី សុនសាត រ៉ូម។ លូ យូដះ គន វគ័ យ៉ាកុប។ ១៤ អន់ឌែ រែវ ពុត គួប សោប ខំ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ។ កា ទី មួត អង់កាន់ អន់ដា ទឹប ម៉ារី មើគ យីស៊ូ លូ អុះ យីស៊ូ ម៉ុត អន់ឌូ ដេល។
សារ ពូ រ៉ើស ម៉ាធៀស ប៉្រគ័ ង៉ារ ប៉ាតាង យូដះ
១៥ ដារ់ អន់តីគ ឃឺ អ៊ែ ទី កាំឡាំង ១២០ ដូវ អ្វៃ ប៉ាតុំ គួប សោប។ ពេត្រុះ អ្យូវ អន់តាវ ពឹង អន់តិគ័ ពូ លូ កាប ផា ១៦ «អឺ អុះ ម៉ី ! ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ទី រ៉ះ កេះ ពឹង សាដាច់ ដាវីត កាប ឡឹង សារ យូដះ ឡាក់ ណាំផា ពូ ពឹះ រ៉ុប យីស៊ូ ពែ។ សារ អា កើត ពឹះ ត្រគ់ ឡាក់ កា ទី រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ តាទឹច កេះ។ ១៧ យូដះ ពែ អ៊ែ ប៉ាណូស អ្វៃ អន់ឌូ លូ ញឹន ១២ ដូវ លូ ទី ង៉ារ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា ញឹន ដេល»។
១៨ (យូដះ ណោះ អ៊ែ ទី លៀន ញន ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ ណោះ ពែ អ៊ែ អ្យក់ លៀន ណោះ តាច់ តេះ ម៉ីរ ម៉ោញ ចារ កេះណោះ អ៊ែ ប៉ក់ គ្រួប តាគ្រួប តាលៀយ វ៉ាច់ ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង ក្រៃល។ ១៩ កាំឡាំង បក់ អ្វៃ កាណុង មឿង ពូ អ្លុ ទិឌូ ទិឌៀន ណោះ ហង បះ ពូ អើ ចារ ណោះ កាប គុន ពូ ផា «អាកិលដាម៉ា» ព្រែ ផា «ម៉ីរ ផាម»។)
២០ ពេត្រុះ កាប ណាវ្គ ផា «ពឹង កាណុង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា៖
 
"អន់ ចារ អ៊ែ កេះ ឡាង៉ាន់ ឡាង៉ស
ជែ អន់ ទី បក់ ពឿ ឡាំ អ្វៃ ប៉ាគ់ ណោះ" ១:២០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៦៩:២៥។
 
ម៉ោញ ណាវ្គ ផា៖
 
"ត្រគ់ រ៉ើស ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ ម៉ុត ប៉្រគ័ ង៉ារ តាង អ៊ែ"។ ១:២០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១០៩:៨។
 
២១ ទឹល នីណោ័ះ ពិន ត្រគ់ រ៉ើស ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ឡឹង កាំឡាំង ពិន អា ឃឺ ប៉ាណូស បក់ ទី ចាក អន់ឌូ ឡឹង សាគ់ ប៉ាន់ដា យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន អ្វៃ អន់ឌូ ពែ ហង ២២ កាគ់ ឡឹង ដារ់ វគ័ យូហាន ប៉ាំងហុំ អ៊ែ ពែ ទឹល ដារ់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ោក អ្យក់ ហាវ អ៊ែ ពឹង ប៉្លៃង។ ណោះ ត្រគ់ ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ ភឿ រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ រ៉ីស សឹត ណោះ អន់ឌូ លូ ញឹន»។ ២៣ ពូ អ្យក់ ពឹះ ប៉ាណូស ពៀរ ដូវ ម៉ោញ សិច យូស៊ែប ឡាក់ ពូ អើ ផា បាសាបះ លូ យូសាទុះ ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ សិច ម៉ាធៀស។ ២៤ កេះណោះ ពូ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផា «អឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អីស ហង អ្លុ អន់ហ្នាល់ ឡឹង ពុត ពៀក ប៉ាណូស ទិឌូ។ អន់ ញឹន អ្លុ ដេល មួត ពៀរ ដូវ អា បក់ ចំ អីស រ៉ើស អ្យក់ ២៥ អន់ ម៉ុត ប៉្រគ័ ង៉ារ ប៉ាតាង យូដះ ខង យូដះ អ្លាត ង៉ារ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ កេះ អ៊ែ តោ័ ឡាំ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ ប៉ាទ្រូ § ១:២៥ អ៊ែ តោ័ ឡាំ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ ប៉ាទ្រូ ពៀគ គុល «អ៊ែ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ»។ កេះ»។ ២៦ មួត សឹះ ណាំផា គួប អន់ អន់ឌែ ពៀរ ដូវ រ៉ុប កាប៉ាច់ ផាឌី ត្រគ់ ពឹង ម៉ាធៀស។ កេះណោះ ម៉ាធៀស កា ម៉ុត ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ១១ ដូវ ណោះ ហង។

*១:១៣ ១:១៣ ក្រុំ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ ពូ អើ ផា ក្រុំ កាណាន ដេល ឃឺ មួត ប៉ិច កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉្រគ័ ប៉ាត់តាវ៉ាត់ ភឿ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង តី សុនសាត រ៉ូម។

១:២០ ១:២០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៦៩:២៥

១:២០ ១:២០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១០៩:៨

§១:២៥ ១:២៥ អ៊ែ តោ័ ឡាំ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ ប៉ាទ្រូ ពៀគ គុល «អ៊ែ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ»។