សត់ត្រា វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង
កូឡូះ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
មឿង កូឡូះ រ៉ប់ ដារ់ អា អ្វៃ ពឹង អន់តិគ័ ប៉ាថេត ទួគី គែង ដារ់ ឡាច់ មឿង អេភេសូ ចាំងហាយ្គ ឃឺ អ៊ែ ១៥០ កាឡូម៉ិត។ កើត ទី ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង មឿង កូឡូះ ញន កា អេប៉ាប៉្រះ ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង មឿង ណោះ។ វគ័ ប៉ូល អ៊ែ តាំងឡា អូ ទី ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង ណោះ អុះ (ប៉រ់ ហៃ ១:៤; ២:១)។ អ្វៃ ពឹង មឿង ណោះ ទី បក់ អន់ដា ប៉ាំងហៀន សារ យច ឡឹង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ កា ប៉ាំងហៀន ផា យីស៊ូ គ្រិះ អូ ត្រគ់ កើត ប៉ាណូស អុះ លូ ប៉្រើ ពូ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ដេល។ វគ័ ប៉ូល អ្លុ សារ អា ផះ អ៊ែ អ្វៃ ត្រគ់ ខុក ពឹង មឿង រ៉ូម រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៥៩-៦១ គ.ស.។ វគ័ ប៉ូល កា ច្រាគ់ សត់ត្រា អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង កូឡូះ ណោះ។
អ៊ែ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ភឿ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ផា យីស៊ូ ប៉ាណូស តាទឹច ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់ទៀគៗ អ៊ែ កា គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច ដេល។ អ៊ែ ឡាក់ តាំងឡា រ៉ាំងហៃ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ អ៊ែ ទី អំរ៉ាញ អឺញ អំប៉ាំង កាណាគ័ ញ៉ាៗ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ ទិណោ័ះ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ លូ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង។ កាប៉ាច់ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ពៀប ឡាក់ កា ឡាកោ យីស៊ូ យីស៊ូ ពៀប ឡាក់ កា កល់ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ដេល។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ផា យីស៊ូ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ ប៉ាំងកើត គ្រឹប កាណាគ័ ទិណោ័ះ រ៉ាំងហៃ ប៉ាណូស ទិឌូ លូ ប៉្រគ័ អន់ ទិ បក់ សឿ អ៊ែ ដាគ់ ត្រគ់ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ណាវ្គ។ (១:៩-២:១៩)
វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត សឿ យីស៊ូ ជែ អន់ ពូ ប៉្រើ អន់ឌែ ប៉្រគ័ ពួយ គុន តាឡាប័ ឃើយ ម៉ះ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ហះកា អន់ឌែ ត្រគ់ អ្វៃ កោប ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ កា ប៉ាណូស ទី ពុត ណាវ។ (២:២០-៤:៦)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រើ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ លូ ធីម៉ូថេ ឡាក់ អុះ ម៉ី ពិន ២ ញឹន ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា អុះ ម៉ី ឡាក់ ប៉ាសុន ដាគ់ ត្រង់ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង កូឡូះ។ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន ដាគ់ ពុត លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ លូ ម៉ន់ សាំរ៉ាប់ មួត មឿង កូឡូះ
៣ ញឹន ហោក រ៉គ់ លើយៗ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន រ៉ប់ ញឹន ម៉ន់ កា អន់ដីស ៤ ខង ញឹន កាតាំង ពូ រ៉ះ ឡឹង សារ អន់ដីស សឿ យីស៊ូ គ្រិះ លូ សារ អន់ដីស ប៉ិច ចៃ កា មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ទិណោ័ះ ៥ ញន កា អន់ដីស ម៉ឹង ផា ចឹង ទី សារ ដាគ់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ គម ពឹង ប៉្លៃង សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស។ អន់ដីស កាតាំង ឡឹង សារ ម៉ឹង អា ផះ ពូ ឡាំ រ៉ះ កា អន់ដីស ប៉ាន់ដា ឡឹង សារ តាទឹច ឃឺ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ៦ ឡាក់ ពូ រ៉ះ ប៉ាញ័ ទឹប អង់កក់ តេះ ទឹប ទី ពូ សឿ អៀង ដេល។ អន់ដីស កា សឿ កាខាក់ ដេល ឡឹង ដារ់ អន់ដីស កាតាំង សារ ដាគ់ ណោះ លូ អន់ហ្នាល់ ពុត ដាគ់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ត្រគ់ ពួយ សារ តាទឹច។ ៧ អន់ដីស ហៀន សារ ណោះ ឡឹង វគ័ អេប៉ាប៉្រះ ឡាក់ គួប ញឹន ប៉ិច ចៃ អ៊ែ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ប‌៉្រ័ះ អន់ឌូ លូ ញឹន។ អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ គ្រិះ សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស ដេល។ ៨ អ៊ែ កា រ៉ះ អន់ ញឹន អ្លុ ឡាក់ៗ ឡឹង សារ អន់ដីស ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប ឡាក់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អន់ កា អន់ដីស។
៩ ខ អា ហង បះ ឡឹង ដារ់ ញឹន កាតាំង ពូ រ៉ះ ឡឹង សារ អន់ដីស ណោះ ញឹន កា ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ កា អន់ដីស លើយៗ ភឿ ម៉ាគ់ អន់ដីស អន់ហ្នាល់ ពុត ប‌៉្រ័ះ អន់ ឡាក់ កាខាក់ ញន កា ទី ពុត ហ្យាំង សាឡាច់ គ្រឹប នែវ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ១០ ម៉ាគ់ អន់ដីស ចឹង អ្វៃ កោប អន់ ឃឺ លូ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ភឿ អន់ ត្រគ់ ពុត អ៊ែ គ្រឹប នែវ ទឹប ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់ គ្រឹប នែវ លូ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហ៊ែង ឡាក់ កាខាក់។ ១១ អន់ ប‌៉្រ័ះ អន់ អន់ដីស ទី សាងុំ កាខាក់ គ្រឹប នែវ ញន កា អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ម៉ះ អ៊ែ ម៉ាគ់ អន់ដីស ដាម័ អត់ លូ សារ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ ទឹប ទី ពុត ហោក រ៉គ់ ដេល។ ១២ ហគ់ ហោក កា ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ ពិន ខង អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ទី ចានែក ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ចារ តាតារ ណោះ អន់ឌូ លូ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ដេល។ ១៣ អ៊ែ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង អំរ៉ាញ អឺញ សារ ម៉ាម៉ាំង លូ អន់ ពិន ម៉ុត អ្វៃ កាណុង សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ គន អ៊ែ ឡាក់ អ៊ែ ប៉ិច ចៃ។ ១៤ ញន កា គន អ៊ែ បះ អ៊ែ ហ្វាយ ពិន លូ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពិន យច។
សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ
១៥ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ បក់ ប៉ាតាង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពិន ហៃ អូ ប៉ប័ អ៊ែ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អ្វៃ អន់ទ្រួល ឡឹង ទិ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាំងកើត។ ១៦ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាំងកើត កាណាគ័ ញ៉ាៗ គ្រឹប ហាច់ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ទឹប កាណាគ័ ពឹង ប៉្លៃង លូ កាណាគ័ ពឹង តេះ ទឹប កាណាគ័ ញ៉ាៗ ឡាក់ ហៃ ប៉ប័ លូ ហៃ អូ ប៉ប័ ទឹប ប៊យ ប‌៉្រ័ះ លូ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ អន់ទៀគៗ ស៊ុត កា ប‌៉្រ័ះ ប៉ាំងកើត ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ លូ សាំរ៉ាប់ កា យីស៊ូ គ្រិះ តាំងឡា។ ១៧ អ៊ែ អ្វៃ អន់ទ្រួល ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ កាណាគ័ ទិណោ័ះ អ្វៃ ញន កា អ៊ែ ដេល។ ១៨ អ៊ែ ឡាក់ កា កល់ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ កា ឡាកោ អ៊ែ។ អ៊ែ ឡាក់ តាំងឡា អាញុ រ៉ីស ខង កាណុង កាំឡាំង មួត តោ័ អ៊ែ ហង រ៉ីស សឹត អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ ភឿ ប៉្រគ័ ម៉ៃគ ពូ ទិណោ័ះ។ ១៩ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត អន់ សារ ដាគ់ កេង ខាក់ ម៉ះ អ៊ែ ទិណោ័ះ អ្វៃ ពឹង យីស៊ូ គ្រិះ ដេល។ ២០ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះកះ ប៉ារម លូ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ អន់ ដាគ់ លូ អ៊ែ ទឹប ពឹង ប៉្លៃង ទឹប ពឹង តេះ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ។ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស ត្រគ់ លូ អ៊ែ ញន កា ផាម យីស៊ូ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង ។
២១ កាប៉ាច់ អន់ដីស ផះ អន់ទ្រួល ពែ កេះ តាម៉ឺរ លូ ប‌៉្រ័ះ ទឹប ទី ពុត អូ ណីស កា អ៊ែ លូ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់។ ២២ ហះកា កិញអៀ អា យីស៊ូ រ៉ះកះ ប៉ារម អន់ដីស អន់ ត្រគ់ លូ ប‌៉្រ័ះ កេះ ញន កា អ៊ែ កើត ប៉ាណូស កេះណោះ តោ័ ភឿ អន់ អន់ដីស ដាគ់ សាំរ៉ាប់ កា ប‌៉្រ័ះ អូ ទី សារ អ៊ក បឺគ លូ អូ ទី សារ ញ៉ា ចឹង ប៉ាំងអាល ហះ ង៉ីរ អ៊ែ អុះ។ ២៣ ហះកា អន់ដីស ត្រគ់ សឿ អន់ កាខាក់ លើយ ជែ អ្លាត សារ អន់ដីស ម៉ឹង ឡាក់ អន់ដីស កាតាំង ពូ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ឃឺ សារ ដាគ់ ឡាក់ ពូ រ៉ះ កា ប៉ាណូស ទិឌូ ឡាក់ អ្វៃ កាន់តេ័ះ ប៉្លៃង កាប៉ាច់ អាញ់ កា ប៉្រគ័ ង៉ារ កា សារ ដាគ់ អា ដេល។
សារ វគ័ ប៉ូល ឡាំបាក ផះ អ៊ែ តង័ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ
២៤-២៥ អាញ់ ហោក រ៉គ់ ផះ អាញ់ ទី សារ ឡាំបាក ញន កា អន់ដីស។ ផា សារ ឡាំបាក ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ សាំរ៉ាប់ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ខ្វះ ហះ ចំ អាញ់ កា ទី សារ ឡាំបាក ដេល ភឿ តាគ់ អង់គ្រឹប សារ ឡាំបាក អ៊ែ ណោះ។ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ឡាកោ យីស៊ូ គ្រិះ ពួយ ង៉ារ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ អាញ់ ប៉្រគ័ ឃឺ រ៉ះ កា អន់ដីស អន់ អ្លុ អន់ហ្នាល់ ប៉ានឹរ អ៊ែ គ្រឹប ហាច់។ ២៦ ប៉ានឹរ អា ប‌៉្រ័ះ អោន សាគឹម ឡឹង ទុញ សើគ ពែ កេះ ហះកា កិញអៀ អា អ៊ែ តាំបាង អន់ កា ប៉ាសុន អ៊ែ អ្លុ។ ២៧ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត អន់ ប៉ាសុន អ៊ែ អន់ហ្នាល់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡាក់ កេង ខាក់ ឡឹង សារ សាគឹម អា ពឹង សុនសាត អន់ទៀគ សារ អា ឃឺ នីអៀ៖ យីស៊ូ គ្រិះ អ្វៃ ពឹង អន់ដីស អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ម៉ឹង ផា ចឹង ទី អំរ៉ាញ អឺញ អន់ឌូ លូ អ៊ែ។ ២៨ ញឹន រ៉ះ ឡឹង សារ យីស៊ូ គ្រិះ ទឹប អន់តគ់ ប៉ាតោ លូ ប៉ាំងហៀន ប៉ាណូស គ្រឹប ដូវ ញន កា ពុត ហ្យាំង សាឡាច់ គ្រឹប នែវ ភឿ ប៉្រគ័ អន់ ពូ ទិឌូ អ្វៃ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ទឹប ដាគ់ ត្រង់ កាខាក់ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ។ ២៩ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ក្លេ័ះ ខាក់ ភឿ តាគ់ អង់កេះ សារ អា ហង ឃឺ អាញ់ ខំ អត់ សាំរ៉ាញ័ ញន អំរ៉ាញ អឺញ យីស៊ូ ឡាក់ ផះ ប៉្រគ័ ង៉ារ ពឹង អាញ់។