សត់ត្រា វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង
អេភេសូ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
មឿង អេភេសូ ឃឺ មឿង តីស ម៉ោញ អ្វៃ ពឹង ខេត អាស៊ី ឡាក់ ពូ អើ ផា ប៉ាថេត ទួគី គែង ដារ់ ម៉ុត រ៉ប់ ដារ់ អា។ វគ័ ប៉ូល ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង អេភេសូ ឃឺ អ៊ែ សាណាំ ៥២ គ.ស. អ៊ែ កា អ្វៃ ហះ ណោះ ទុញ ប៉ៃង សាណាំ ទឹប រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ អន់ កា ពូ អៀង ដូវ ខាក់ (ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ១៩:១-២០)។
វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ខុក (ប៉រ់ ហៃ ៣:១ លូ ៤:១) ឃឺ អ៊ែ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៦០ គ.ស.។ ពូ ឃឹត ផា សត់ត្រា អា អ៊ែ ប៉ាហ្យើ អូ ត្រគ់ ដឹង កា មួត មឿង អេភេសូ អុះ ឃឺ អន់ កា មឿង អន់ទៀគៗ ទិណោ័ះ អ្វៃ កាណុង ខេត អាស៊ី ដេល។
សត់ត្រា អា លូ សត់ត្រា ប៉ាហ្យើ កា មួត សឿ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ពឹង មឿង កូឡូះ ទី សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ដា ប៊ែត ចឹង និះទៅ។ សត់ត្រា ទិ ពៀរ អា អ៊ែ ប៉ាហ្យើ អញ់ស្រំ ដឹង ម៉ោញ ទង ណោះ ហង។
សារ សាំខាន់ៗ
សត់ត្រា អា ប៉ិច រ៉ះ អន់ ហ្លង់ ឡឹង ផិនកាន អោន សាគឹម ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉ិច តង័ ប៉ាណូស។ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ឃឺ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ យីស៊ូ លូ ពៀប ឡាក់ កា កាម៉ាញ់ យីស៊ូ ដេល។
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស មួត សឿ យីស៊ូ ឡឹង អន់ទ្រួល កេះ។ (១:៣-១៤)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ផា ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ពូ ញន កា អ៊ែ ដាគ់ ពុត តាដោះ អូ ត្រគ់ ញន កា ង៉ារ ដាគ់ ម៉ះ ប៉ាណូស។ (១:១៥-២:១០)
វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល លូ សុនសាត អន់ទៀគ អ្វៃ ដាគ់ រម លូ គួប សោប។ (២:១១-៣:១៣)
វគ័ ប៉ូល ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ កា មួត សឿ យីស៊ូ។ (៣:១៤-២១)
វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ពូ អ្វៃ កោប ឡាក់ កា ប៉ាណូស ទី ពុត ណាវ ទឹប ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប។ (៤:១-៥:២០)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង ឡាបៀប អ្វៃ កោប កាណុង ហី ក្រាន។ (៥:២១-៦:៩)
វគ័ ប៉ូល កាប ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ អន់ កា មួត សឿ ប៉ាន់ដឹប លូ ឃឿង តាកូះ។ (៦:១០-២០)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ ញន កា ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អាញ់ ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ សឿ យីស៊ូ គ្រិះ អន់ ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង អេភេសូ * ១:១ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន អូ ទី ពៀគ «ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង អេភេសូ»។២ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។
សារ ប‌៉្រ័ះ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា មួត សឿ
៣ ពិ ពិន ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន អ៊ែ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក គ្រឹប នែវ កា ពិន គែង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ពឹង ប៉្លៃង ញន កា អ្វៃ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ។ ៤ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ពិន ញន កា យីស៊ូ អន់ទ្រួល ឡឹង តេះ ប៉្លៃង បើ កើត ពែ កេះ ភឿ អន់ ពិន ដាគ់ ត្រង់ អូ ទី យច សារ ញ៉ា ហះ ង៉ីរ អ៊ែ។ ញន ប‌៉្រ័ះ ប៉ិច ចៃ កា ពិន ៥ បះ អ៊ែ រ៉ើស អ្យក់ ពិន ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ កេះ អន់ ប៉្រគ័ គន អ៊ែ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ត្រគ់ លូ ពុត ប៉ិច ម៉ះ អ៊ែ ៦ ភឿ អន់ ពិន ប៉ានេ ពុត ដាគ់ កេង ខាក់ ម៉ះ អ៊ែ ឡាក់ អ៊ែ អន់ សារ ដាគ់ កា ពិន តាដោះ ញន កា គន ឡាក់ អ៊ែ ប៉ិច ចៃ។ ៧ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ អា ហង បះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហ្វាយ ពិន លូ ផាម យីស៊ូ លូ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពិន យច ត្រគ់ ពួយ ពុត ដាគ់ កេង ខាក់ ម៉ះ អ៊ែ។ ៨ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដាគ់ ពុត កា ពិន កាខាក់ ឃឺ អ៊ែ អន់ ពិន ទី ពុត ហ្យាំង សាឡាច់ គ្រឹប នែវ។ ៩ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ ពិន អ្លុ ផិនកាន ឡាក់ អោន សាគឹម ឡាក់ អ៊ែ ឃឹត ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ ចឹង ប៉្រគ័ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ។ ១០ ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ កាំឡត់ កេះ ប‌៉្រ័ះ ចឹង តាគ់ អង់កេះ ផិនកាន អា ឃឺ ចឹង ប៉ាតុំ ទិ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង លូ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ តេះ អន់ កា យីស៊ូ គ្រិះ ប៉្រគ័ ពឹ តាំងឡា។
១១ ញន កា យីស៊ូ ពិន កា ទី ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អ្យក់ ពិន ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ កេះ តាម ផិនកាន ម៉ះ អ៊ែ ឡាក់ តាគ់ អង់កេះ ទិ សារ តាម ពុត អ៊ែ ប៉ិច ១២ ភឿ អន់ ញឹន ឡាក់ ម៉ឹង យីស៊ូ គ្រិះ អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ ចឹង ប៉ានេ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ អ៊ែ។ ១៣ អន់ដីស កា និះទៅ ដេល ញន កា យីស៊ូ ផះ អន់ដីស កាតាំង សារ តាទឹច ឃឺ សារ ដាគ់ ឡាក់ អ៊ែ តង័ អន់ដីស ផះ អន់ដីស សឿ អ៊ែ ប‌៉្រ័ះ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ដាគ់ កាខាក់ អន់ អ្វៃ ពឹង អន់ដីស ភឿ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា សាញ៉ា ចាណាំ។ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អា ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា ចឹង អន់ ឡឹង អន់ទ្រួល កេះ។ ១៤ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អា ភឿ តាំប៉ាក់ អន់ ពិន អ្លុ អន់តគ់ ផា ពិន ចឹង ទី ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ ប៉ាគ់ អ៊ែ ហ្វាយ ប៉ាសុន អ៊ែ អន់ ដាគ់ ទិ កេះ។ អ៊ែ ប៉្រគ័ នីអៀ ភឿ អន់ ពិន ប៉ានេ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ អ៊ែ។
សារ វគ័ ប៉ូល ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អន់ កា មួត មឿង អេភេសូ
១៥ ញន ខ អា ហង ផះ អាញ់ កាតាំង ពូ កាកាប ឡឹង សារ អន់ដីស សឿ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន លូ សារ អន់ដីស ប៉ិច ចៃ កា មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ទិឌូ ១៦ អាញ់ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លើយ ញន កា អន់ដីស។ ផះ អាញ់ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ អាញ់ កាចាំង កា អន់ដីស លើយ។ ១៧ អន់ ប‌៉្រ័ះ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ពឹ ឡាក់ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ អន់ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ ពុត ពៀក អន់ដីស ហ្យាំង សាឡាច់ លូ អ្លុ ហ្លង់ ម៉ាគ់ អន់ដីស អន់ហ្នាល់ អ៊ែ ឡាក់ៗ។ ១៨ អន់ អ៊ែ តាគ់ តាតារ ពុត ពៀក អន់ដីស ម៉ាគ់ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង សារ ម៉ឹង ឡាក់ អ៊ែ អន់ កា អន់ដីស ផះ អ៊ែ រ៉ើស អ្យក់ អន់ដីស លូ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ កេង ខាក់ ឡាក់ អន់ដីស ចឹង ទី អន់ឌូ លូ ប៉ាសុន អ៊ែ ១៩ លូ អន់ ហ្លង់ ណាវ្គ ឡឹង សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ឡាក់ អ៊ែ តាំបាង ណោះ អន់ ទី ខា សាំរ៉ាប់ កា ពិន ឡាក់ សឿ ២០ ឃឺ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡាក់ អ៊ែ តាំបាង អា ផះ អ៊ែ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត យីស៊ូ គ្រិះ លូ អន់ អ្វៃ គែង សាម៉ា អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង តោ។ ២១ យីស៊ូ អ្វៃ អំប៉ាំង ប‌៉្រ័ះ បឺគ លូ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ ទិណោ័ះ។ អ៊ែ កា ទី អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ក្វា ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ាៗ គ្រឹប នែវ ដេល អូ ត្រគ់ ដឹង កា អ្វៃ រ៉ប់ ដារ់ អា អុះ ឃឺ ប៉ាគ់ ដារ់ គែង ម៉ាត់ ទៀ ដេល។ ២២ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ គ្រឹប កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ អន់ អ្វៃ កាន់តេ័ះ អំរ៉ាញ អឺញ យីស៊ូ លូ អន់ យីស៊ូ ប៉្រគ័ ម៉ៃគ ណាំផា ១:២២ ម៉ៃគ ណាំផា ពៀគ គុល «កល់»។ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ទិឌូ ២៣ ឡាក់ ឡាកោ អ៊ែ។ យីស៊ូ គ្រិះ អ្វៃ រ៉ាំងហៃ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ កា អ្វៃ រ៉ាំងហៃ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ។ ១:២៣ យីស៊ូ គ្រិះ អ្វៃ រ៉ាំងហៃ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ កា អ្វៃ រ៉ាំងហៃ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ។ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ យីស៊ូ គ្រិះ អ្វៃ ប៉ាញ័ កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ កា អ្វៃ ប៉ាញ័ ទឹប អង់កក់ តេះ ដេល។

*១:១ ១:១ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន អូ ទី ពៀគ «ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង អេភេសូ»។

១:២២ ១:២២ ម៉ៃគ ណាំផា ពៀគ គុល «កល់»។

១:២៣ ១:២៣ យីស៊ូ គ្រិះ អ្វៃ រ៉ាំងហៃ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ កា អ្វៃ រ៉ាំងហៃ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ។ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ យីស៊ូ គ្រិះ អ្វៃ ប៉ាញ័ កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ កា អ្វៃ ប៉ាញ័ ទឹប អង់កក់ តេះ ដេល។